AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında
Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu
hükümlerine göre at yarışlarının tertibi, sevk ve idaresi, Yüksek Komiserler Kurulu, at yarışları ile ilgili diğer görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile Jokey Kaza ve Yardım Sandığının yönetimi ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2(1) Bu Yönetmelik; Yüksek Komiserler Kurulu, Yarış Komiserler Kurulu ve yarış
hizmetleri ile ilgili diğer görevlilerin görev ve yetkileri, yarışların yapılmasıyla ilgili genel hükümler,
Jokey Kaza ve Yardım Sandığına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (Değişik:RG-29/2/2012-28219)
(1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun, 11/6/2010
tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık koşu: Taksit ve kaydiye toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu,
b) Amatör binici: Biniciliği meslek edinmemiş, amatör olarak koşularda at binen kişiyi,
c) Amatör binici koşusu: Biniciliği meslek edinmemiş, jokey ve apranti lisansı almayan amatör
kişilerin at bindiği koşuyu,
ç) Antrenör: Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme, tedavilerinin takibi ve
koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla sorumlu olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre
antrenörlük lisansı taşıyan kişiyi,
d) Apranti: Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre apranti lisansı taşıyan jokey
yamağını,
e) Arabalı, engelli ve rahvan koşu: Yıllık at yarışları genel hükümlerinde belirtilecek esaslara
göre yapılacak koşuyu,
f) At: Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları,
g) At başı: Bir koşuyu birden fazla atın başa baş bitirmesini,
ğ) At ilgilisi: At sahipleri ve bunların vekilleri ile antrenör, jokey, apranti, seyis ve sair
hizmetlilerini,
h) At sahibi: Bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan ve at sahibi belgesini haiz kişiyi,
ı) (Değişik:RG-17/5/2011-27937) At sahibi vekili: At sahibinin koşular ile ilgili hak ve yetkilerini
kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ile vekil
tayin edilen ve at sahibi vekili belgesini haiz gerçek kişiyi,
i) Ayni destek: Sponsorluk konusu işle ilgili, sponsor tarafından sponsorluk paketi kapsamında
yapılan ayni ödemeyi,
j) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,
k) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
l) Binici: Jokey, apranti ve amatör biniciyi,
m) Boks: Büroya bitişik, kapıları ayrı ve altı baş attan numune alınmasına müsait bağımsız
yerleri,
n) Büro: Numune alma işinde görevli kimselerin çalışabileceği ve aynı zamanda ilaç ve diğer
kimyasal maddeler ile alet ve malzemenin saklanacağı ve gerekli büro malzemesinin bulundurulacağı kapalı yeri,
o) Deklare: Bir koşuya kayıtlı atın o koşuya katılıp katılmayacağının, binicisinin adının, binicisi
jokey ise kilosunun, apranti ise kilo indiriminin, ata ne gibi aksesuar takılacağının, koşudan önce ilan edilen deklare gününde at sahibi, at sahibi vekili veya antrenörü tarafından kayıt bürosuna yazılı ve imzalı olarak bildirilmesini,
ö) Diskalifiye: Bir atın süreli veya süresiz olarak koşulara katılmaktan yasaklanması veya iştirak
ettiği koşudan hariç tutulmasını veya bir şahsın süreli veya süresiz olarak yarışlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten veya hipodrom, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yahut atlarını koşulara sokmaktan yasaklanmasını,
p) Doping: Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü
değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında verilen herhangi bir maddeyi,
r) Doping karma muayene heyeti: Yarış Otoritesince üçü doping muayene heyeti uzmanı diğer
üçü ise konu ile ilgili uzmanlar arasından resen seçilen altı uzman kişiden kurulan uzman heyeti,
s) Doping laboratuvarı: Doping olarak kabul edilen maddelerin tespitini ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak analiz eden laboratuvarı,
ş) Doping muayene heyeti: Atların doping muayenesine esas olacak numunelerinin tahlillerini
yapmakla görevli ve Bakan onayı ile atanmış en az üç doping analiz uzmanından oluşan heyeti,
t) Doping muayene heyeti uzmanı: Doping muayene heyetine Bakanlık Makamı onayı ile
görevlendirilen ve şüpheli numunelerden doping analizini yapan uzman kişiyi,
u) Doping muayene uzmanı: Doping laboratuvarında görevli ve şüpheli numunelerden doping
analizini yapan uzmanı,
ü) Doping muayenesi: Şüpheli numunelerden doping etkili maddelerin tespiti için yapılan
muayeneleri,
v) Doping şüpheli numune: Doping muayenesine tabi tutulan atların idrar, kan, organ, doku ve
doping muayenesine esas olacak diğer numunelerini,
y) Doping şüpheli numune alıcısı: Doping muayenesine esas olacak numuneleri alan veteriner
hekimi,
z) Doping şüpheli numune alma koordinatörü: Doping muayenesine esas olan numunelerin
alınmasından Yarış Komiserler Kuruluna iletilmesi aşamasına kadar olan süreçten sorumlu veteriner hekimi,
aa) Eküri: Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve
çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda
eküri oldukları ilan edilen atları,
bb) Eyerleme hakemi ve yardımcıları: Koşulara katılacak atların usulüne uygun eyerlenmelerini
kontrol eden görevlileri,
cc) Gezinti yeri: Boksların önünde yer alan, numune alınacak atların gezdirilmesi için etrafı
çevrili sahayı,
çç) Günlük resmi program: Koşularla ilgili olarak Yarış Müessesesi tarafından yıllık yarış
programı esas alınarak yayımlanmış günlük resmi at yarışı programını,
dd) Handikap koşusu: Bir koşudaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı
ağırlıkların, handikaperler tarafından verilmiş olan puanlara göre ayarlandığı koşuyu,
ee) Handikaperler: Yüksek Komiserler Kuruluna doğrudan bağlı olarak çalışan atların
performansına göre puan vererek, handikap koşularında atların taşıyacakları ağırlıkları tespit eden
görevlileri,
ff) İzin belgesi: Amatör binicilere Yüksek Komiserler Kurulu tarafından koşularda at binmesine
müsaade edildiğine dair verilen yazıyı,
gg) Jokey: Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey lisansı taşıyan kişiyi,
ğğ) Kan gazları analizi: Kanın içinde bulunan karbondioksit, oksijen gibi gazların miktarının
analizini,
hh) Kaydiye: Bir atın koşuya kayıt edilebilmesi için ödenmesi gereken parayı,
ıı) Kayıt bürosu: Yarış Müessesesi tarafından yarışlarla ilgili her türlü kayıt işlerini yürütmek
üzere kurulan Yarışçılık Müdürlüğüne bağlı büroları,
ii) Koşu: Önceden koşu kaydı ve deklaresi yapılmış atların start ile varış arasındaki mesafeyi
koşarak kat etmelerini,
jj) Koşuya iştirak etmiş at: Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren start hakeminin emrine
girmiş olan atı,
kk) Kursiyer: Apranti Eğitim Merkezine kaydı yapılmış adayı,
ll) Lisans: Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilen, nüfus ve diğer lüzumlu bilgileri içeren
resimli belgeyi,
mm) Maiden koşu: Hayatında hiç koşu kazanmamış atların katıldığı koşuyu,
nn) Müşterek bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu;
yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya mislî olarak ikramiye kazandıran oyunları,
oo) Nakdi destek: Sponsor tarafından sponsorluk paketi kapsamında koşu ikramiyelerine ilave
edilen parasal ödemeyi,
öö) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Öğretmenler kurulu: Apranti Eğitim Merkezi müdürü,
müdür yardımcısı ve öğretmenlerinden oluşan kurulu,
pp) Pedigri: Soy kütüğüne kayıt edilen safkan atların numara, isim, orijin, ırk, don, eşkal,
cinsiyet, doğum tarihi, yetiştiricisi, sahibi, koruyucu aşılamaları, sağlık testleri ile diğer bilgileri ihtiva
eden atın kimlik belgesini,
rr) Pist muayene hakemi ve yardımcıları: Koşuların yapılacağı çim ve kum pistlerin koşulara
uygun olup olmadığını tespit eden görevlileri,
ss) Ring hakemi ve yardımcıları: Koşulara katılacak atların ve binicilerin koşulardan önce ring
mahallînde belli bir düzen içerisinde tanıtılmasını ve starta sevkini sağlayan görevlileri,
şş) Sabit ikramiyeli koşu: At sahiplerinin, atlarını koşuya kayıt ettirmek için ödedikleri
kaydiyenin ikramiyeye eklenmediği maiden, şartlı, handikap, satış ve amatör binici koşularını,
tt) Saha veteriner hekimi: Koşuya iştirak edecek atların sağlık ve eşkal muayenelerini yapmak,
ani vakalarda ilk sıhhi tedbirleri almak ve koşuların dürüstlüğü bakımından şüpheli gördüğü durumları Yarış Komiserler Kuruluna bildirmekle görevli veteriner hekimi,
uu) Satış koşusu: Yalnız satılık atların katılabileceği koşuyu,
üü) Serbest handikap koşusu: Atların taşıyacakları ağırlıklar ilan ve kabul edilinceye kadar
kaydiye ödemek mecburiyeti olmaksızın vazgeçilebilen koşuyu,
vv) Seyis ve sair hizmetli: Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti
işlerinde çalışan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetleri
yapan ve bu hizmetlere yardımcı sair kişileri,
yy) Sınav komisyonu: Yüksek Komiserler Kurulu tarafından oluşturulan sınav heyetini,
zz) Soy kütüğü: Bakanlıkça safkan Arap ve İngiliz atlarının pedigrilerinin düzenlenmesine esas
olacak bilgilerin toplandığı veri tabanını,
aaa) Sponsor: Yarış Müessesesinin tertip ettiği koşulardaki ikramiyelere eklenmek üzere nakdi
ve ayni destek karşılığı sponsorluk yapan gerçek veya tüzel kişileri,
bbb) Sponsorluk: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlere, gerçek veya tüzel kişilerce
doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlamak ya da sosyal sorumlulukları yerine getirmek amacıyla
nakdi veya ayni destekte bulunulmasını,
ccc) Start deneme komisyonu: Yarış yapılan hipodromlarda görevlendirilen Yarış Komiserler
Kurulu üyesi, start hakemi ve saha veterinerinin iştiraki ile oluşturulan heyeti,
ççç) Start hakemi ve yardımcıları: Koşulara katılacak atların start makinesine girmelerini
sağlayan ve startı veren görevlileri,
ddd) Şahit numune: Atlardan alınan doping şüpheli numunenin ikiye bölünerek Yarış
Komiserler Kurulunda saklanan bir kısmını,
eee) Şartlı koşu: Belirli dönemlerde kazanılan koşunun sayısı, ikramiye tutarı gibi atların
koşulara kayıt olma ve katılma şartlarının önceden belirlendiği koşuyu,
fff) Şüpheli numune alıcıları ve koordinatörü: Koşulara kayıtlı atlardan doping muayenesi için
idrar, kan, organ, doku gibi şüpheli numuneleri alan ve alınmasını sağlayan veteriner hekimleri,
ggg) Tamam işareti: Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilan edilmiş koşu sonuçlarının
kesinleştiğini ifade eden mavi flamanın çekilmesi veya mavi lambanın yanması ile o koşunun
müşterek bahis sonuçlarının kesinleştiğini gösteren işareti,
ğğğ) Taksit: Vadeli koşuya katılmak için kaydiyeden ayrı olarak belirli tarihlerde ödenmesi
gereken parayı,
hhh) Tanınan yarış: Tanınan Yarış Otoritelerince veya onların müsaadesi altında yapılan yarış,
ııı) Tanınan Yarış Otoritesi: Yarış Otoritesinin üye olduğu Uluslararası Yarış Otoriteleri
Federasyonu, Uluslararası Arap Atı Yarış Otoriteleri Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlar ile kendi memleketlerindeki at yarışlarının düzenlenme ve kontrolünden sorumlu ve yetkili uluslararası
kuruluşlar tarafından tanınmış Yarış Otoriteleri ve teşekküllerini,
iii) Tartı hakemi ve yardımcıları: Koşulara katılacak atların bu Yönetmelik hükümlerine göre
binicilerinin birinci ve ikinci tartılarını yapan görevlileri,
jjj) Vadeli koşu: Yıllık yarış programlarında ayrıntıları belirtilen uzun, orta ve kısa vadeli koşu
olup, koşunun özel şartlarında o koşunun yapılmasından belirli bir süre önce kayıtlarının yapılması,
taksit veya taksitlerinin ödenmesi öngörülen ve kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamının
birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu,
kkk) Varış hakemi ve yardımcıları: Koşuya katılan atların koşuyu bitiriş sıra ve zamanlarını tespit
eden görevlileri,
lll) Yardımcı hizmetli: Atların doping muayenesine esas olan numunelerin alınmasında yardımcı
olan görevlileri,
mmm) Yarış: Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları,
nnn) Yarış atı: Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve safkan İngiliz atlarını,
ooo) Yarışçılık Müdürlüğü: Yarış Müessesesi tarafından yarışlar ile ilgili her türlü kayıt, tescil,
sicil ve istatistik işlemlerini yürütmek üzere kurulan ve hipodromlardaki kayıt bürolarının bağlı olduğu Müdürlüğü,
ööö) Yarış komiser sertifikası: Üç yıl içerisinde en az elli yarış günü yarış komiser yardımcısı
olarak çalışan ve yapılan sınavda başarılı olan kişilere verilen belgeyi,
ppp) Yarış komiser yardımcısı: Yüksek Komiserler Kurulunca yarış komiserleri ile yardımcılarının
yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimi tamamlayan ve eğitim sonrası düzenlenen sınavda başarılı olan kişileri,
rrr) Yarış komiseri: Üç yıl içerisinde elli yarış günü yarış komiser yardımcısı olarak çalışıp Yüksek
Komiserler Kurulunca yapılacak sınavda başarılı olarak sertifika alan kişileri,
sss) Yarış Komiserler Kurulu: Yarış Otoritesince her hipodrom için bu Yönetmeliğe göre yarış
hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
şşş) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler
tertip etme yetkisi devredilen teşekkülü,
ttt) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Yarış Otoritesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
uuu) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Yarış sezonu: Her bir hipodrom için ayrı ayrı olmak üzere
bir yıl içerisinde başlama ve bitiş tarihi belirlenen günlük resmi programlı yarışları,
üüü) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Yarış takvimi: Her takvim yılı için Yarış Otoritesince tespit
edilen yarış sezonlarını,
vvv) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Yetiştirici: Tayın doğumunda, bu tayın anasına sahip olan
gerçek veya tüzel kişileri,
yyy) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Yetiştiricilik primi: Koşunun şartları ve yıllık yarış programı
genel hükümleri doğrultusunda, dereceye giren atların yetiştiricilerine verilen primi,
zzz) Yıllık yarış programı: Her takvim yılı için ülke genelinde bütün hipodromlarda yapılacak
koşuların çeşitlerini, şartlarını ve ikramiyelerini gösteren programı,
aaaa) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Yüksek Komiserler Kurulu: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu,
bbbb) (Ek:RG-29/2/2012-28219) İğdiş at: Operasyon yolu ile testisleri alınmış, üreme yeteneği
olmayan erkek atı,
cccc) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Fotofiniş: Varış çizgisine sabitlenen çizgi kameralar vasıtasıyla
varış çizgisinden geçen hareketli cisimleri sırasıyla, her bir atın bitiş çizgisinden tek tek geçerken
çekilen çizgi görüntülerini bilgisayar ortamına kaydeden, kaydettiği çizgileri birleştirip hareketli cismin bütününü oluşturan ve oluşturduğu bu cismi varış çizgisine ilk ulaştığı andaki kronometrik dereceye göre resimde konumlandıran, atların koşuyu bitiriş sıralarını, bitirme aralıklarını ve koşuyu bitiriş süresini tespit amacıyla kullanılan sistemi,
çççç) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Koşu sahası: Koşuya katılacak atların start ile varış arasında
mesafe kat ettikleri ve bu amaç için belirlenmiş alanı,
dddd) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Ring: Atların eyerlenmesini müteakiben koşulardan önce yarış
severlerin huzuruna çıktıkları ve aynı zamanda at ilgilileri ile binicilerin yarış taktikleri için bir araya
geldikleri alanı,
eeee) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Start makinesi: Koşulara iştirak edecek atların, start
hakeminin direktifleri doğrultusunda yarış başlamadan önce yerleştirildiği düzeneği,
ffff) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Teknik müşavir: Her yarış sezonu için Yüksek Komiserler Kurulu
tarafından bilgisine başvurulmak üzere görevlendirilen uzman personeli,
gggg) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Varış çizgisi: Koşunun sona erdiği ve atların bitiriş sıralarının
belirlenmesinde dikkate alınan, fotofiniş kamerasının odaklandığı zahiri çizgiyi,
ğğğğ) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yarışlarla ilgili yer ve tesisler: Hipodromlardaki Yarışçılık
Müdürlüğü ve kayıt büroları, eyerleme ve ring mahalleri, pansiyonlar bölgesi ve at hastaneleri, tartı
mahalli ve jokey odası, yarış ve idman pistleri ile yarış komiserler kurulu ve hakemlerin görev yaptığı ve bunun gibi mahalleri,
hhhh) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Adli sicil belgesi: Arşiv kayıtlı olması ve 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar ve casusluk,zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamayı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Komiserler Kurulu

Yüksek Komiserler Kurulunun teşekkülü
MADDE 5(1) Yüksek Komiserler Kurulu, Bakan tarafından, tercihen at yetiştirme ve ıslahı, at
yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşıyan kişiler arasından seçilen dokuz kişiden teşekkül eder. Bakan, üyeler arasından bir Kurul Başkanı ve Başkan Yardımcısıgörevlendirir.
(2) Yüksek Komiserler Kurulu üç yıl için seçilir. Üyeliklerden birinin boşalması halinde, yeni
seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.
(3) Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı, bunun da bulunmadığı zamanlarda en
yaşlı üye, Kurula başkanlık eder.
(4) Kurul, en az üçte iki çoğunluk ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile verilir. Oylarda
eşitlik halinde, Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.
(5) Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleri bu sıfatla yarışlarla ilgili olarak fiilen başka hiçbir
görev yapamayacakları gibi, yine bu sıfatla bu Yönetmelikte yazılı görev ve yetkilerinin dışında
herhangi bir müdahale, rey ve mütalaada bulunamazlar. Bir yılda geçerli mazereti olmaksızın üç
toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219) Mazeretli olsa da üst üste altı toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır.
(6) Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri; eşlerinin, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ve üçüncü
dereceye kadar kan ve civar hısımlarının bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan koşulardaki atları ile ilgili kararlara katılamazlar.
(7) Yüksek Komiserler Kurulunun üyelerine, 16 yaşından büyükler için tespit edilen aylık brüt
asgari ücretin dört katını geçmemek üzere verilen ve Yarış Otoritesince tespit edilen aylık net ödeme ay sonunda, harcırahlar ise Yarış Müessesesi mensuplarına ödenen en yüksek miktar üzerindenhesaplanır. Ödenek ve harcırahlar yarış gelirinden verilir.
(8) Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri görevleri süresince veya görevlerinin sona ermesinden
sonra yarışlarla ilgili her türlü yer ve tesisler ile sosyal alanlara girebilir, bu tesislerden Yarış
Müessesesinin yönetim kurulu üyeleri ile eşit şartlarda yararlanabilirler.
(9) (Değişik:RG-17/5/2011-27937) Yüksek Komiserler Kurulu özel inceleme yapması gerektiren
işlerde komisyonlar oluşturabilir. Oluşturulan bu komisyonlar inceleme sonuçlarını bir rapor halinde
Yüksek Komiserler Kuruluna sunar. Yüksek Komiserler Kurulu komisyon raporu ile bağlı değildir.
Komisyon üyelerine ödenecek ödenek ve harcırahlar yarış gelirlerinden verilir.
(10) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yarış Otoritesi Bakanlık Makamına makamca belirlenecek
sayıda, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına Yarış Müessesesi tarafından görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine bağlı
kalınmaksızın araç tahsis edilebilir. Tahsis edilen araçların tüm masrafları yarış gelirlerinden karşılanır. 

Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü ve Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma
Ofisleri
MADDE 6(1) (Değişik cümle:RG-23/6/2018-30457) Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at
yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, tercihen atçılıkkonusunda doktora yapmış ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen birVeteriner Hekimin yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu
Genel Koordinatörlüğü bulunur. Hipodrom bulunan illerde Yüksek Komiserler Kurulu Koordinatörü
unvanı verilen bir kişi yönetiminde yeterli sayıda personelden oluşan Yüksek Komiserler Kurulu
Çalışma Ofisi kurulur. Genel Koordinatör, koordinatör ve Genel Koordinatörlük personeli, Yüksek
Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın uygun görüşü ile Bakan tarafından atanır. Ayrıca, aynı usulle Yüksek Komiserler Kurulu ve Genel Koordinatöre idari, teknik, hukuki ve mali konularda yardımcı olmak üzere müşavirler görevlendirilebilir. Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünde çalışan personel ve müşavirlerin ücretleri ile Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünün giderleri yarış gelirlerinden karşılanır. Yüksek Komiserler Kurulu Genel
Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esasları ile organizasyon şeması, çalışacak personelin sayısı ve nitelikleri Yönerge ile düzenlenir.
(2) Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofisleri; soy kütüğü ve pedigri ile ilgili müracaatları
Yüksek Komiserler Kurulu adına değerlendirerek sonuçlandırır. Değerlendirmeye ilişkin sonuçlar aylık raporlar halinde Yüksek Komiserler Kuruluna iletilir.
(3) Yarışlarla ilgili Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofislerine yapılan müracaatlar yirmi dört
saat içerisinde Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir.

Yüksek Komiserler Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 7(1) Yüksek Komiserler Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Her yarış sezonu için yarış komiserlerini, yarış komiser yardımcılarını, teknik müşavirleri,
handikaperleri ve yarış hizmetleriyle ilgili diğer resmi görevlileri görevlendirmek ve bunlara verilecek ücretleri tespit etmek,
b) Bu Yönetmeliğin lisansa tabi tuttuğu şahıslara lisans vermek ve gerektiğinde verilen lisansı
iptal etmek,
c) Koşu sahalarını, kantarları, start makinelerini ve yarışlarla ilgili yer ve tesisleri muayene ve
kontrol etmek ve kullanılmalarına izin vermek, gerektiğinde bu izinleri iptal etmek,
ç) (Mülga:RG-23/6/2018-30457)
d) At sahiplerinin, antrenörlerin, binici ve seyislerin sicillerini ve yarış atlarının koşulardaki
durumlarına ait kayıtlarını tutmak veya Yarış Müessesesince tutulmasını temin etmek,
e) 6132 sayılı Kanun ile 5996 sayılı Kanun uyarınca ve Yarış Otoritesinin onayıyla at yarışları
düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmek,
f) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca verilecek para cezaları ile geçici ve
süresiz yasaklama cezalarını vermek,
g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre itiraz edilebilir kararlara yapılacak itirazları tetkik ederek
karara bağlamak,
ğ) Her sene yarış takvimini tespit etmek,
h) Program Kurulunca hazırlanan yıllık yarış programlarını incelemek ve karara bağlamak,
ı) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Herhangi bir yarış sezonunu iptal etmek, kısmen veya
tamamen ertelemek veya koşuların gününü, ismini ve yerini değiştirmek, yarış gününü ve koşu
sayılarını arttırmak veya azaltmak, herhangi bir nedenle yapılamayan yarışların veya koşuların
akıbetini belirlemek,
i) Jokey Kaza ve Yardım Sandığını idare etmek,
j) Safkan Arap ve İngiliz atları ile yarış ve gösteri amaçlı diğer hayvanların soy kütüğü
kayıtlarının tutulmasını, pedigri ve damızlık belgelerinin verilmesini temin etmek, yarış ve gösteri
belgesi bulunmayan hayvanların yarışlara katılmasını ve gösteri amaçlı kullanılmasını yasaklamak,
k) Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan yarış ve gösteri amaçlı hayvanlar ile safkan
Arap ve İngiliz atlarının gerektiğinde Yüksek Komiserler Kurulu İcra Kurulu marifetiyle satın almak
veya istimvaline karar vermek,
l) 5996 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen özellikleri ve şartları taşımayan
taylar ile kendi ırkının özelliklerini göstermeyeceği anlaşılan safkan özelliklerinden önemli sapma
gösteren tayların soy kütüğüne kayıtlarını yaptırmamak veya kayıtlı ise kayıtlarını ve pedigrilerini iptal etmek,
m) Soy kütüğüne kayıtlı damızlık belgesi ya da pedigrisi bulunan atların Bakanlıkça yaptırılan
test ve muayeneler neticesinde safkan olmadıklarının tespit edilmesi durumunda bunların ve
yavrularının soy kütüğü kayıtlarını iptal etmek ve pedigrilerini geri almak,
n) 5996 sayılı Kanunda öngörülen safkan Arap ve İngiliz atları ile yarış ve gösteri amaçlı diğer
hayvanlar ile ilgili 6132 ve 5996 sayılı Kanunlar ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında öngörülen cezaları vermek, belgelerini iptal etmek ve savcılığa suç duyurusunda bulunmak,
o) Yarış işlerinde görevlendirilenlerden bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere gereken cezaları vermek,
ö) Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezalara karşı yapılacak itirazları tetkik ederek karara
bağlamak,
p) Koşulara iştirak edecek atların gruplandırılmasına ve bu grupların birinden diğerine intikaline
ilişkin esas ve şartları tespit etmek,
r) At yarışları ile ilgili Yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak, Yarış Otoritesi tarafından
gerekli görülen at yarışları ve yetiştiriciliği ile ilgili diğer konuları incelemek ve karara bağlamak,
s) Komiser, komiser yardımcısı ve teknik müşavirlere, görev yaptıkları her yarış günü için,
ödenecek olan ücreti belirlemek,
ş) Yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde yazılı görevleri, gerektiğinde teşekkül ettireceği komisyonlar
marifetiyle yerine getirilmesini sağlamaktır.
(2) Birinci fıkranın (a), (c), (ç), (ğ), (h), (ı), (i), (k), (p), (r) ve (s) bentlerinde yazılı kararlar, Yarış
Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Diğer bentlerdeki işlem ve kararlar kesindir.
(3) Yüksek Komiserler Kurulu, yapılacak itirazları on beş gün zarfında tetkik eder ve karara
bağlar.
(4) Bu Yönetmelik ile açıkça düzenlenmeyen 5996 sayılı Kanun, 6132 sayılı Kanun, at yarışları,
müşterek bahisler ve atçılık ile ilgili diğer hususlar Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış
Otoritesinin onayı ile karara bağlanır.
(5) Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olarak en az bir tam dönem görev almış olanlara talepleri
halinde başkaca bir şart aranmaksızın yarış komiser sertifikası ile handikaperlik lisansı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarış Komiserler Kurulu ve Yarış Hizmetleri ile İlgili Diğer Görevliler

Yarış Komiserler Kurulunun Teşekkülü
MADDE 8(1) Yarış Komiserler Kurulu toplam üç kişiden oluşur. Bu üyelerden biri yarış
komiserlik belgesi olan, Yarış Müessesesinin önerdiği üç aday arasından seçilir. Yarış Komiserler
Kurulunun atanması 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Yüksek Komiserler Kurulu
tarafından gerçekleştirilir. Yarış Komiserler Kurulu, ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer ve durum tutanakla tespit edilir. Yarış Komiserler Kurulunda kararlar
çoğunlukla verilir. Göreve gelemeyen yarış komiserinin görevini sırayla yardımcı komiserler yapar.
(2) Yarış Komiserler Kurulunun görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olmak amacı ile biri
Yarış Müessesesinin önerdiği yarış komiserlik sertifikası olan üç aday içerisinden olmak üzere üç yarış komiser yardımcısı ile iki teknik müşavir ve Yarış Müessesesince sağlanan en az iki büro elemanı görevlendirilir.
(3) Yardımcı komiserler ve teknik müşavirler yarışa ait teknik, idari ve güvenlik konularında
Yarış Komiserler Kurulunca verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Yarış Komiserler Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 9(1) Yarış Komiserler Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yarış usul ve esaslarına ve yarış dürüstlüğüne uygun olarak yarışların yapılmasını temin
etmek,
b) Yarışların yapılması ile ilgili olarak, hipodromlarda her türlü tertip ve tedbirleri tespit ederek,
Yarış Müessesesince yerine getirilmesini temin etmek,
c) Yarış günü önlenmesi mümkün olmayan durum ve olaylar dolayısıyla koşuların yapılmasına
imkan bulunmaması durumunda, koşuları ertelemek veya iptal etmek, (Ek ibare:RG-23/6/2018-
30457) ya da pist değişikliği yapmak,
ç) Görevli bulundukları yarış yerleri, hipodrom ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerden, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ve Tanınan Yarış Otoritelerince tribün ve eklentileri dışında yarış yerlerine, yarışlarla ilgili tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten yasaklanmış kişiler ile koşuların kural ve dürüstlüğüyle koşu yerlerinin ve tesislerinin güvenliğini bozacak harekette bulunanları Hipodrom Müdürlüğüne bildirerek, yarış yerlerine girmelerine mani olmak ve girenlerin güvenlik güçleri vasıtasıyla çıkarılmalarını sağlamak,
d) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca veya Tanınan Yarış Otoriteleri tarafından yarışlarla ilgili
yerlerde sanat icrasından ve atları yarışlara iştirakten yasaklananlara ilişkin olarak verilmiş cezalarınsüresince yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmesini engellemek,
e) İlgililerin savunmalarını almak koşuluyla ihtar ve para cezası ile on beş güne kadar koşulara
katılmaktan, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili
yerlerde sanat icra etmekten yasaklama cezalarını vermek ve uygulamak, yetkilerini aşan cezaları da Yüksek Komiserler Kuruluna teklif etmek,
f) Yarış atlarının, yarışlarla ilgili kimselerin ve şüpheli şahısların hal ve hareketlerini takip etmek
ile yarışların dürüstlüğüne aykırı hal ve hareketlere mani olmak,
g) Yarış veya yarış yerleri ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için gerekli araştırma ve incelemeleri
yapmak ve gerektiğinde ilgililerin ifadelerine başvurmak,
ğ) Yarışlarla ilgili kararları, yarış yerlerinde ilan etmek ve (Ek ibare:RG-23/6/2018-30457)
kesinleşen koşu neticelerini Yarış Müessesesine bildirmek,
h) Diskalifiye edilmesini gerektirecek bir husus bulunması halinde, bir atı Yüksek Komiserler
Kurulu kararından önce koşuya iştirak ettirmemek veya koşuya katılmış ise kazandığı derecenin
haklarından faydalanmasını karar sonucuna kadar ertelemek,
ı) Gerektiğinde yarış atlarını muayene etmek veya ettirmek,
i) Yarış yerlerinin güvenliği ile ilgili memur, emniyet ve jandarma mensuplarına yardımcı olmak,
j) Starta sağlıklı giriş ve çıkış yapmayan ya da istikrarsız koşan atları, yeterince eğitilinceye kadar, koşulara katılmaktan yasaklamak, yasaklanan bu atların start makinesine normal giriş ve çıkışının denemesini yaparak atın koşulara katılımı için izin vermek,
k) Koşu neticelerini onaylamak, gerektiğinde derece değişikliği yapmak,
l) Startın usulüne uygun olmadığı hallerde geçersizliğine karar vermek,
m) Günlük resmi programda tespit edilmiş başlama zamanlarını gerektiğinde takip eden
koşulara da intikal edecek şekilde ertelemek,
n) Yetkilerini aşan cezaları gerektiren olaylar ile yetkilerine giren olaylarda, geçici tedbir olarak,
olaya katılanların veya olaya sebep olanların tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve
tesislere girmelerini, yarışlarla ilgili yerlerde sanat icra etmelerini ve koşulara katılmalarını
yasaklamak, yarış ikramiyelerine el koymak,
o) Atlara verilen koşulara iştirakten yasaklama cezalarını derhal uygulamak,
ö) Koşularda 6132 sayılı Kanuna ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı durum tespit edildiği
takdirde, şikayet ve itiraz edilmemiş olsa bile resen müdahale etmek ve gerekli tedbirleri almak,
p) Doping testine tabi tutulacak atları belirlemek ve alınan şüpheli numuneleri, mevzuatına
uygun ve şifre numarası vererek, doping laboratuvarına gönderilmesini sağlamak,
r) Koşu sırasında sakatlanan, hastalanan veya ölen atlardan doping ve salgın hastalıklar
yönünden muayene için gerekli numuneleri almak veya aldırmak,
s) Sağlık açısından ve can güvenliğini sağlamak maksadıyla gerektiğinde binicilerin alkol ve
ihtiyaç duyulacak diğer muayenelerini yapmak veya yaptırmaktır.
(2) Yarış Komiserler Kurulunun birinci fıkranın (e) ve (h) bentlerinde yazılı hususlar dışındaki
işlere ait kararlarına itiraz edilemez.

Yarış komiser yardımcılarının koşularda görevlendirilme şartları
MADDE 10(1) Yarış komiser yardımcısı eğitiminde başarılı olmuş ve sertifika almaya hak
kazananların görevlendirilmesiyle ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yarış komiser yardımcılığı sertifikası almış olanların tecrübe kazanmaları amacıyla, yarışlarla
ilgili teknik kadrodaki varış, doping, tartı, ring, start, pist, yan hakem ve saha veterinerliği gibi
pozisyonların uygun olan münhal kadrolarında en az bir yarış sezonu görevlendirilir.
b) Yarış komiser yardımcılığı sertifikası almış olup hakem, hakem yardımcılığı ve diğer
kadrolarda görevlendirilenlerin başarı durumları, her yarış sezonu sonunda Yarış Komiserler Kurulu
tarafından verilecek raporla belirlenir.
c) Varış, doping, tartı, ring, start, pist ve saha veterinerliği gibi hakem ve hakem yardımcılıkları
ile diğer kadrolarda görevlendirilerek başarılı olanlar münhal bir kadro bulunması halinde yarış
komiser yardımcısı olarak görevlendirilir.
ç) Yarış komiser yardımcılığında görevlendirilerek üç yıl içinde elli yarış günü görev ifa eden ve
yapılan sınav sonucunda Yarış Komiser Sertifikası alanları yarış komiseri olarak görevlendirilebilir.
d) Başvuru yaptıkları tarihten önce en az on yıl süre ile fiilen jokey veya antrenör olarak görev
yapmış olanlar Bakanlıkça uygun görülen eğitimleri tamamlamaları sonucunda, yarış komiser
sertifikası olmaksızın yarış komiseri olarak görevlendirilebilir.
e) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Bakanlık tarafından, ihtiyaç duyulması halinde komiser
yardımcılığı sınavı açılır. Sınavın içeriği, yeri ve zamanı Bakanlıkça belirlenir.

Saha veteriner hekimlerinin görev ve yetkileri
MADDE 11(1) Saha veteriner hekimlerinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) İlk defa koşulara katılacak iki yaşlı İngiliz ve üç yaşlı safkan Arap atların kontrollerini yapmak,
eşkal yönünden pedigrilerindeki bilgilerle aynı olanların, pedigrilerindeki ilgili bölüme bu hususu
yazmak ve imzalayıp yarış komiserlerince mühürlenmesini sağlamak,
b) Koşuya iştirak edecek atların, eşkallerinin pedigrilerine uygunluğu ile sağlık yönünden
muayene ve kontrollerini yapmak, koşudan çıkartılacak atların muayene raporunu hazırlayarak Yarış Komiserler Kuruluna vermek ve acil durumlarda ilk sıhhi tedbirleri almak,
c) Start yerinde bulunarak acil durumlarda gerekli müdahaleyi yapmak,
ç) Koşudan sonra yarış komiserlerinin talimatı ile veya resen atları muayene etmek,
d) Doping testine tabi tutulacak atları, doping şüpheli numune alma yerine bizzat sevk etmek,
e) Erkek atların iğdiş olup olmadıklarını tespit etmek ve iğdiş olanları Yarış Komiserler Kuruluna
bildirmektir.
(2) Yapılan inceleme sonucunda usule aykırı rapor verdiği tespit edilen saha veteriner hekimi
132 nci madde uyarınca Yarış Komiserler Kurulu tarafından cezalandırılır.

Tartı hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 12 (1) Tartı hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Tartı yerinin güvenliğini ve disiplinini temin etmek,
b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre koşulara katılacak binicilerin formalarını ve lisanslarını
kontrol etmek, koşu öncesi tartılarını yapmak, tartıya gelmeyenleri derhal Yarış Komiserler Kuruluna
bildirmek,
c) Varış hakemleri tarafından koşu neticelerinin yazılı olarak bildirilmesinin ardından tartı
sonuçlarını Yarış Komiserler Kuruluna bildirmek,
ç) Herhangi bir atın, günlük resmî programda gösterilen ağırlığında değişiklik yapılması halinde,
değişikliğin Yarış Müessesesinin yayın organları aracılığıyla gösterilmesini temin etmek,
d) Her yarış gününün bitiminde, günlük resmî programda yazılı olan ve koşularda taşınan
ağırlıkları ve varsa bunlar arasındaki farkları, atların numaralarını ve binicilerin isimlerini ihtiva eden
tartı fişlerini kayıt bürosuna vermek,
e) Koşulara katılan ve ilk beş dereceye giren veya Yarış Komiserler Kurulunun tartılmasını
istediği koşuya katılan diğer atların, binicilerinin koşu sonrası tartılarını yapmak,
f) Her koşudan sonra tartı neticelerini, varsa şikayet ve protestoları derhal Yarış Komiserler
Kuruluna bildirmek,
g) Satış koşularında satışı bir yarış komiser yardımcısı gözetiminde yönetmek,
ğ) Jokeyleri ve jokey odasını kontrol etmektir.

Eyerleme hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 13(1) Eyerleme hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Eyerleme yerinin güvenlik ve disiplinini ve atların ringe zamanında sevklerini sağlamak,
b) Eyerlemede sorun çıkartan atların kapalı eyerleme boksunda görevliler gözetiminde
eyerlenmesini sağlamak,
c) Günlük resmi programda yer alan atların taşıyacakları kapalı gözlük, dil bağı, kulaklık, nal ve
benzeri aksesuarı kontrol etmek,
ç) Atların nizami yarış aksesuarı ile ringe sevklerini sağlamak,
d) Satış koşularında, koşu saatinden en az bir saat önce atların bandajsız, tozluksuz olarak
eyerleme yerine getirilmelerini sağlamaktır.

Ring hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 14(1) Ring hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Ring mahallinin güven ve disiplinini, koşuya katılacak atların ve binicilerin vaktinde piste
çıkarılmalarını, kıyafet, forma, kamçı ve diğer aksesuarlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olmasını sağlamak, uygun olmayanları Yarış Komiserler Kuruluna bildirmek,
b) Yarış Komiserler Kurulu ve start hakemine bildirerek huysuz atların zamanından önce piste
çıkarılmasına veya yedekte binili olarak götürülmesine müsaade etmek,
c) Koşuya katılacak atların ringe getirilmeden ve binili olmaksızın piste sevk edilmelerine engel
olmak,
ç) Ringin güvenliğini ve disiplinini veya yarış dürüstlüğünü bozan ve koşuların kurallara uygun
olarak yapılmasını engelleyecek hareketlerde bulunan kimseleri cezalandırmak üzere Yarış Komiserler Kuruluna bildirmek,
d) Ring mahallinde diskalifiye edilmiş atların ve şahısların bulunması halinde bunları Yarış
Komiserler Kuruluna haber vermektir.
e) (Ek:RG-29/2/2012-28219) Satış koşusu sonunda satıldığı anlaşılan atı alıcısına teslim etmek,
f) (Ek:RG-29/2/2012-28219) Satış koşularında, koşu saatinden en az yarım saat önce atların
bandajsız ve tozluksuz olarak eyerleme yerine getirilmelerini sağlamak,

Start hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 15(1) Start hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Start yerinin güvenliğini ve disiplinini temin etmek,
b) Atların start yerine binili ve kenterle veya müsaade almak kaydıyla yedekte binili
getirilmelerini sağlamak, kurallara uygun ve kazasız bir start için gerekli tedbirleri almak,
c) Atların start numaralarını ve binicilerin isimlerini okuyarak, start makinelerine girmelerini
sağlamak ve gerekli kontrolleri yaptıktan sonra beyaz flamayla startı vermek,
ç) Huysuz atların start numarasına isabet eden yerlerini, diğer atlar ve binicilerin koşuyu
kazanma şanslarını aksatmayacak ve bunlar için tehlike teşkil etmeyecek şekilde değiştirmek,
d) Gerektiğinde huysuz bir atın startta yedekte tutulmasına müsaade etmek ve startı geciktirmesi halinde, o atı koşudan çıkarmak için Yarış Komiserler Kuruluna bildirmek ve karara göre start emrini vermek,
e) Startın usulüne uygun olmaması halinde, startı hükümsüz saymak ve kırmızı geri çağırma
flamasıyla veya ışıklı ikaz lambasıyla veya sirenle atları çıkış yerine döndürmek ve Yarış Komiserler Kurulu kararına göre yeniden start vermek,
f) Startın gecikmesine sebep olan veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunan
binicileri cezalandırmak üzere Yarış Komiserler Kuruluna bildirmek,
g) Start hakemi emrine giren fakat koşuya başlamayan atları Yarış Komiserler Kuruluna
bildirmektir.

Varış hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 16(1) Atların koşuyu bitiriş sıralarını, bitirme aralıklarını, koşuyu bitiriş süresini tespit
etmek, varsa ve gerek görüyorsa fotofinişi inceledikten sonra yazılı olarak tartı hakemine bildirmektir.

Pist muayene hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri
MADDE 17(1) Pist muayene hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri aşağıda
belirtilmiştir:
a) Her yarış günü kum ve çim pistin koşulara uygun olup olmadığını hipodrom ilgilileri ile
birlikte gerekli ölçümleri yaparak tespit etmek, günlük rapor düzenlemek ve raporları Yarış Komiserler Kuruluna vermek,
b) Hava şartlarından dolayı koşuların çim veya kum piste alınması konusunda rapor
düzenlemek ve raporları Yarış Komiserler Kuruluna vermek,
c) Yarış sezonu başlangıcında ve yarış sezonu içinde iç bariyerlerin yeri değiştirildiğinde koşu
mesafelerini hipodrom ilgilileri ile birlikte ölçmektir.

Handikaperlerin görev ve yetkileri
MADDE 18(1) Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, tercihen at yetiştirme ve at ıslahı, at
yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, üniversite mezunu, Yarış Otoritesi
tarafından öngörülen eğitimleri başarıyla tamamlayarak handikaperlik lisansı alanlar arasından
seçilen kişilerden oluşan Handikaperlik Birimi oluşturulur.
(2) Handikaperlik lisansı alarak handikaper olarak görev alanların performansı Yüksek
Komiserler Kurulu tarafından her yılın sonunda değerlendirilir. Performansı başarılı olanlar yeniden
görevlendirilir. Yüksek Komiserler Kurulu tarafından başarılı ve yeterli performans gösteremedikleri
tespit edilenler aradan bir yıllık süre geçmedikçe yeniden görevlendirilemez.
(3) Handikaperler yıllık yarış programı başlangıcından önce ve yıl içinde atların
performanslarına göre genel puan değerlendirmesi yapar ve Yarış Müessesesine bildirir.
(4) Handikaperler koşularda atların performanslarına göre verilecek puanları tespit eder ve
Yarış Müessesesine bildirir.
(5) Handikaper tarafından tespit ve ilan edilen puanlara itiraz edilemez ve puanlar ile bunlara
ait liste hiçbir surette değiştirilemez.
(6) Handikap puanları ve ağırlıkların tespit ve ilan edilmesine dair esas ve usuller her yıl
düzenlenen yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.
(7) Handikaperlik görevi, handikaperlik lisansı olanlar dışında başka hiç kimseye yaptırılamaz.
Yüksek Komiserler Kurulu tarafından handikaperlerden birine Handikaperlik Birimi Koordinatörlüğü
görevi verilebilir.
(8) Özlük hakları Yarış Müessesesinde olan handikaperler hariç, diğer görevli handikaperlerin
Yüksek Komiserler Kurulunca tespit edilen ücretleri yarış gelirlerinden ödenir.

Şüpheli numune alıcıları ve koordinatörünün görev ve yetkileri
MADDE 19(1) Şüpheli numune alıcıları ve koordinatörünün görev ve yetkileri aşağıda
belirtilmiştir:
a) Doping şüpheli numune alma yerinin güvenliğini ve disiplinini sağlamak,
b) Koşu öncesi ve sonrası Yarış Komiserler Kurulunca doping şüpheli numunesi alınması için
doping şüpheli numune alma yerine gönderilen atlardan, bu Yönetmelik hükümlerine göre numune
veya numuneleri almak,
c) Her attan alınan doping şüpheli numuneleri, bir yarış komiser yardımcısı, at ilgilileri ve bir
güvenlik görevlisinin nezaretinde bölmek, atla ilgili bilgileri koşu numarası ve tarihini etiketlere yazıp
bölünen numunelere yapıştırmak, bu hususu bir tutanakla tespit etmek,
ç) Toplanan numuneleri Yarış Komiserler Kuruluna teslim etmektir.

Start deneme komisyonu
MADDE 20(1) Start Deneme Komisyonu, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca,
her dönem için Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesi onayı ile hipodromlarda teknik
kadroda görevlendirilen Yarış Komiserler Kurulu üyelerinden biri ile bir start hakemi ve bir saha
veterinerinden oluşur. Komisyon üyelerinden mazereti nedeniyle görevine gelemeyenlerin yerine,
varsa aynı unvanlı bir başka kişi yoksa yardımcıları komisyonda görev alır.
(2) Komisyon tarafından start denemesine tabi tutulan atlarla ilgili verilen kararlar, en kısa süre
içerisinde Yarış Komiserler Kurulu tarafından Yarış Müessesesine bildirilir.

Görevlilerin görevlerini ifa şekli ve sorumluluğu
MADDE 21(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlendirilen kimseler Yarış Otoritesine
karşı sorumludur. Bu görevlilere, aynı günde birden fazla ücret tahakkuku gerektirecek başka görev
verilemez.
(2) Esas görevlinin görevi başında bulunmaması halinde, o iş yardımcısı tarafından görülür.
Yardımcısının da bulunmaması halinde, bir yarış günü için Yarış Komiserler Kurulunun diğer görevliler
arasından seçeceği veya uygun göreceği kişi o işle görevlendirilebilir.
(3) Yarış komiseri, yarış komiser yardımcısı ve teknik müşavirler ile yarış hizmetleri ile ilgili diğer
görevlilere, görev yaptıkları her yarış günü için Yüksek Komiserler Kurulunca tespit edilen ücretleri
günlük olarak yarış gelirlerinden ödenir.
(4) Görevliler hakkındaki her türlü şikayet Yarış Komiserler Kuruluna, komiserler hakkındaki
şikayetler ise Yüksek Komiserler Kuruluna yazılı olarak yapılır.
(5) Yarış komiserleri ve diğer görevlilere harcırahları Yarış Müessesesinin harcırah mevzuatına
göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yarışların Yapılmasıyla İlgili Genel Hükümler

Yarış programlarının hazırlanması
MADDE 22(1) Yüksek Komiserler Kurulunca, her yıl tespit edilen yarış takvimi esaslarına
göre, yıllık yarış programlarını hazırlamak üzere beş kişiden oluşan bir program kurulu teşekkül
ettirilir. Kurulun üç üyesi kendi üyeleri arasından, iki üyesi ise Yarış Müessesesince önerilen dört kişiarasından Yüksek Komiserler Kurulunca seçilir. Kurul, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkanseçer. Kurulca hazırlanan yarış programlarının en geç kasım ayı sonuna kadar Yarış Otoritesine gönderilmesi gerekir.
(2) Yarış programları, Yüksek Komiserler Kurulunca incelenip karara bağlanır ve Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Kesinleşmiş yarış programlarının aynen uygulanması mecburidir. Ancak, mücbir veya zorunlu sebepler göz önünde bulundurularak Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve
Yarış Otoritesinin onayı ile herhangi bir yarış sezonu iptal edilebilir, kısmen veya tamamen
ertelenebilir veya koşuların günü, ismi ve yeri değiştirilebilir, yarış günü ve koşu sayıları arttırılabilir
veya azaltılabilir veya ek koşular konulabilir.
(3) Belirli bir tarihte yapılması gereken koşu veya koşuların mücbir veya zorunlu sebepler
yüzünden yapılamaması halinde, bu koşu veya koşular en çok bir hafta süreyle geri bırakılabilir. Bu
süre içinde yapılamayan bu gibi koşular, hiçbir işlem veya karara gerek kalmaksızın iptal edilmiş
sayılır.
(4) Hipodromlarda hangi yaştaki safkan Arap ve İngiliz atlarının koşacağı, yıllık yarış programı
genel hükümlerinde düzenlenir.
(5) Hipodromlarda koşuların icrasıyla görevli kişilerden hangilerinin isimlerinin günlük resmî
programda yayımlanacağı yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.

Koşulara katılacak atlar
MADDE 23(1) Safkan atlara mahsus koşulara, koşunun şartlarında ve yıllık yarış programları
genel hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen ırklara mensup ve soy
kütüğüne kayıtlı atlar katılır. Soy kütüğüne kayıtlı kısrağın (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) yurt içindeveya yurtdışında çiftleşmesi sonucunda yurtdışında doğan ve doğduğu yıl içinde Türkiye’ye getirilentaylar Türkiye’de doğmuş sayılır.
(2) Türkiye’ye gebe olarak ithal edilmesi esnasında karantinaya alınan ve bu süre içinde hastalık
veya herhangi bir sebeple mahrecine iade edilmesine karar verilen veya Türkiye’den transit geçen
veya tohumlanmak üzere Türkiye’ye getirilen kısraklardan doğan tayların Türkiye’ye kesin ithalatı
gerçekleşmediği için bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan koşulara katılamazlar.

Koşulara katılabilecek İngiliz atları
MADDE 24(1) İngiliz atlarına mahsus koşulara, koşunun şartlarında ve yıllık yarış programları
genel hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, Türkiye’de doğmuş İngiliz atları ve doğduğu yıl içinde
yabancı ülkelerden getirilen İngiliz atları katılabilir.
(2) İngiliz atlarına mahsus uluslararası koşulara, koşunun şartlarına göre İngiliz Atları Soy
Kütüğüne kayıtlı atlar ile yabancı ülkelerden uluslararası koşulara katılmak üzere getirilen ve
Uluslararası Yarış Atı Otoriteleri Federasyonunun kabul ettiği Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı (Stud
Book)’nda kaydı bulunan İngiliz atları katılır.
(3) Gazi, Cumhurbaşkanlığı ve Ankara koşularına sadece Türkiye’de doğmuş safkan İngiliz atları
katılır.

Koşulara katılabilecek safkan Arap atları
MADDE 25(1) Safkan Arap atlarına mahsus koşulara, koşunun şartlarında ve yıllık yarış
programları genel hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, Türkiye’de doğmuş safkan Arap atları ve
doğduğu yıl içinde yabancı ülkelerden getirilen ilgili atların soy ağaçlarında (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) 2011 yılı itibarıyla geriye doğru en az dört nesil ana baba doğrulaması olan (Ek ibare:RG29/2/2012-28219) veya bunların soyundan gelen ve eşkal muayenesi yapılmış safkan Arap atları katılabilir.
(2) Ancak, Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve (Değişik ibare:RG-29/2/2012-
28219) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koşularına sadece Türkiye’de doğmuş safkan Arap atları katılır.
(3) Safkan Arap atlarına mahsus uluslararası koşulara, koşunun şartlarına göre Safkan Arap
Atları Soy Kütüğünde ve aynı zamanda Dünya Arap Atları Organizasyonunun kabul ettiği Uluslararası Soy Kütüğü Kitabında kaydı bulunan ve bu koşulara katılmak üzere yabancı ülkelerden getirilen (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) 2011 yılı itibariyle geriye doğru en az dört nesil ana baba doğrulaması olan veya bunların soyundan gelen safkan Arap atları katılır.

Start denemesi
MADDE 26(1) Start denemesinde başarılı olamayan atlar koşulara iştirak edemez.
(2) Start denemesine ilişkin usul ve esaslar her yıl düzenlenen yıllık yarış programı genel
hükümlerinde belirtilir.

Genel koşu kuralları
MADDE 27(1) Genel koşu kuralları aşağıda belirtilmiştir:
a) Koşularda mesafe sekizyüz metreden aşağı olamaz.
b) Bir at aynı veya değişik hipodromlarda birbirini izleyen dört günden az olmamak kaydı ile
yıllık yarış programları genel hükümlerinde belirtilen süre içinde birden fazla koşuya katılamaz.
c) Jokeyler ve aprantiler hiçbir koşuda mahmuz takamaz.
ç) Atların koşulara nizami yarış aksesuarı ile iştirak ettirilmesi zorunludur.
d) Nalları mahmuzlu atlar kum pistler hariç, tırnaklı veya alaturka nallı atlar ile ön ayakları nalsız
atlar koşulara iştirak edemez.
e) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) İğdiş, safkan Arap ve İngiliz atların hangi koşulara katılıp
katılmayacağı; kamçıların ayrıntılı özellikleri ve kullanma usulü, koşularda kazaların önlenmesi, binici ve atların can güvenliği bakımından kulvar değiştirme esasları ve usulleri yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.
f) (Ek:RG-29/2/2012-28219) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Binicilerin gerek yarış gerekse
idman sırasında kullanacağı kasklar ve vücut koruyucu yelekleri ile ilgili şartlar yıllık yarış programı
genel hükümlerinde belirtilir.
g) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Resmi yarışlarda ve bu yarışlara katılacak atların idmanında lisansı
vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilirler.

Yarış atlarının yaşı
MADDE 28(1) Yarış atının yaşı, doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap
olunur.
(2) İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları hiç bir koşuya iştirak ettirilemez.

Atların koşulara kaydı
MADDE 29(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Atların koşulara kaydı, at sahibi veya at sahibi
vekilinin yahut antrenörünün yazılı başvurusu üzerine hipodromlardaki kayıt bürosunca veya yarış
müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılır. İnternet sitesi üzerinden yapılacak kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Yarış Müessesesi tarafından belirlenir. Kayıt bürosunun yeri, kayıt tarihi ve süreleri Yarış Müessesesince belirlenir ve duyurulur. Kayıt süresinin bitiminden sonra kayıtlarda hiçbir ek ve değişiklik yapılamaz. Yarış Müessesesi kayıt yapanın kimlik tespiti için biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini (parmak izi tanıma, yüz tanıma, avuç içi damar tanıma ve benzeri) kullanabilir. Biyometrik kimlik tanıma yönteminin kullanılması halinde ayrıca kişilerin imzasının alınmasına gerek yoktur.
(2) Hiçbir yarış atı, isimsiz olarak koşuya kayıt ettirilemez.
(3) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kayıt sırasında koşu tarihi, koşu kayıt sırası, atın adı, ırkı,
sahibinin ve antrenörünün adları ile birlikte lisans numaraları belirtilir. Kayıt bürosu gerektiğinde
atların pedigrisini isteyebilir.
(4) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Koşu kayıtları ile ilgili bildirimlerin içeriğinden, bildirimi
imzalayan veya biyometrik kimlik tanıma yöntemiyle kimliği tespit edilen kişi, yarış müessesesinin
internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde ise kaydı yapan sorumludur.

Handikap koşularına kayıt şartı
MADDE 30(1) Bir atın handikap koşularına kaydedilebilmesi için en az üç koşuya katılmış
veya bir koşu kazanmış olması şarttır.
Yarışlarda kullanılacak formalar
MADDE 31 (1) Her at sahibinin; yarışlarda binicisine kullandıracağı formanın rengini, şeklini
ve niteliklerini Yarış Müessesesine tescil ettirmesi ve gerekli masrafı ödemesi zorunludur. Aksi halde koşulara katılamaz. Bir at sahibi adına tescil edilmiş olan formanın renk, şekil ve nitelikleri beş yıldan önce değiştirilemez ve başkaları tarafından kullanılamaz. Ancak vefat eden at sahibinin forması beş yıl gözetilmeksizin anası, babası, kardeşi, eş ve çocuklarından birisi üzerine tescil edilebilir. Beş yıl süre ile üzerine at koşmayan at sahiplerinin forma tescilleri yılsonunda iptal edilir. Yarış Müessesesi uluslararası kurallara uymayan, karışıklığa sebep olabilecek veya dini, siyasi ve sosyal nedenlerle kabul edilmeyecek renk ve şekilleri ihtiva eden formaları tescil etmez.
(2) (Ek:RG-29/2/2012-28219) Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak forma kullanıldığının veya
tescil edildiğinin tespit edilmesi durumunda Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin
onayı ile forma değiştirilir.

Kaydiye ve taksit paralarının ödenme usulü ve iadesi
MADDE 32(1) Kaydiye ve taksit paraları, alındı karşılığında kayıt bürosuna (Ek ibare: RG29/2/2012-28219) Yarış Müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde ise sanal ortamüzerinden ödenir. Kaydiyelerin kayıt sırasında ve vadeli koşu taksitlerinin taksit gününde ödenmesi zorunludur. Vadeli koşu taksitlerinin gününde ödenmemesi halinde kayıt silinir. (Değişik cümle:RG4/12/2012-28487) Ancak, orta ve uzun vadeli koşularının, kayıt, taksit, cezalı kayıt veya taksit ödemeleri ile ilgili düzenlemeler yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirlenir.
(2) Koşularda at başına alınacak kaydiye, o koşunun ikramiye toplamının % 2’sinden çok
olamaz. Serbest handikapta kaydiye ücreti, ağırlıkların ilanından ve kabulünden sonra ödenir.
(3) Kaydın yapıldığı sırada at sahibi tarafından, her at için Jokey Kaza ve Yardım Sandığı
hesabına binme ücretinin %10’ u oranında yardım parası ödenir.
(4) İptal edilen koşuların kaydiye, taksit, binme ücreti ve yardım paraları at sahiplerine iade
edilir. Vadeli koşulara atlarını sokmaktan vazgeçenlerin ödediği ilk kayıt ve taksit bedelleri ise iade
edilmez. Orta vadeli uluslararası koşular ve G1 koşularda kaydiye, taksit ve yardım paralarının iade
edilip edilmeyeceği yıllık at yarışları genel hükümlerinde belirtilir.

Vadeli koşulara kayıtlı atların satılmaları
MADDE 33(1) Vadeli koşulara kayıtlı atların satılmaları halinde, bu kayıttan doğan taahhütler
atların yeni sahiplerine intikal eder. Satış tarihinden evvel ödenmemiş bulunan veya bu tarihten
itibaren tahakkuk edecek olan taksitlerin ödenmesinden de satın alan sorumludur.

Koşulara kayıtlı atların koşulara katılıp katılmayacağının bildirilmesi
MADDE 34(1) Koşulara kayıtlı atların, koşulara katılıp katılmayacağının bildirilmesi deklare
günü Yarış (Değişik ibare:RG-29/2/2012-28219) Müessesesince ilan edilen saatler arasında yapılır.
(2) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Koşuya kayıtlı atın sahibi, at sahibi vekili veya antrenörü atın
o koşuya katılıp katılmayacağını, seyisinin adı ile birlikte lisans numarasını, atın binicisinin adını,
kilosunu, binicisi apranti ise ağırlık indirimini, ata aksesuar takılıp takılmayacağını, dil bağı, burun
bandı gibi özel aksesuarları yazılı ve imzalı olarak deklarede kayıt bürosuna bildirmek zorundadır.
Biyometrik kimlik doğrulama yöntemi kullanılarak kimlik tespiti yapılması halinde, ayrıca kişinin
imzasının alınmasına gerek yoktur. Bu bildirim zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, at koşuya
iştirak ettirilmez. Yarış Müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılan deklareler yazılı ve imzalı
olarak yapılmış kabul edilir.
(3) Koşulara girecek atların start numaralarının kurası, deklare süresinin bitiminden onbeş
dakika sonra kayıt bürosunda çekilir. Eküri atların start numaraları, ancak bu safhada değiştirilebilir ve tutanağa bağlanır. Bu çekilişte koşuya kayıtlı atların sahipleri, at sahibi vekilleri veya antrenörler
bulunabilir. Start numaraları çekildikten sonra koşulara katılacak atların, günlük resmi programdaki
sıra numaraları, start numaraları ve binicilerin adları ilan tablosunda ve günlük resmi programda ilan edilir.
(4) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Deklaresi yapılan bir atın hastalık veya arıza sebepleri ile
koşudan çekilmesi, ancak atın en az iki saha veteriner hekimince ilgili talimatnameler doğrultusunda verilecek rapor üzerine, Yarış Komiserler Kurulunun kararıyla mümkündür.
(5) Resmi programda eküri olarak koşmaktan vazgeçen at sahipleri yazılı olarak Yarış
Müessesesine başvurmak zorunda olup, uygun görülmesi halinde ekürilikleri iptal edilir.
(6) Atın koşudan çekilmesi veya 46 ncı madde gereğince binicinin değiştirilmesi halleri de Yarış
Müessesesinin yayın organları aracılığıyla ilan edilir.

Atların koşulara kayıt engelleri ve kaydın hükümsüz sayılması
MADDE 35(1) Aşağıda yazılı hallerde hiçbir at koşulara kayıt edilemez ve koşturulamaz. Kayıt
edilmiş ise kayıt hükümsüz sayılır.
a) At diskalifiye edilmiş ve ceza devam ediyorsa,
b) At diskalifiye edilmiş şahısların mülkiyetinde veya ortaklığında ise veya atın herhangi bir
başarısında diskalifiye edilmiş bir şahsın menfaati ve münasebeti varsa cezanın devamı müddetince,
c) At diskalifiye edilmiş bir şahsın mülkiyetinde, emri altında veya idaresinde bulunan ahırlarda
barındırılıyorsa veya idman etmede ve bakımda diskalifiye edilmiş bir antrenör, binici veya seyisin
ilgisi varsa cezasının devamı müddetince,
ç) Atın pedigrisi sahte ise yahut kendisine ait değilse veya iptal olunmuşsa, pedigride tahrifat
yapıldığı veya pedigrisinin sahte bilgi ve belgelerle elde edildiği anlaşılırsa,
d) Atın idmanı, sahibi veya antrenörü tarafından yaptırılmamışsa,
e) At hakkında henüz diskalifiye kararı verilmemiş olmakla beraber daha evvelki bir koşuda
hileye alet edilmişse.
(2) Yukarıdaki fıkrada yer alan durumlarda bir soruşturma konusu yapılması ve bu durumun
varlığı hakkında kuvvetli delil mevcut bulunduğu takdirde at, geçici bir tedbir olarak, koşuya
katılmaktan Yarış Komiserler Kurulunca yasaklanabilir.
(3) Kayıtların kapanma günü ile koşunun yapılacağı gün arasındaki süre içinde, koşuya katılma
şartlarını kaybeden bir ata ait kayıt hükümsüz sayılır.

Atın kiralanması, at sahibi belgesi ve ortak at koşturulması (2)
MADDE 36(1) At sahipleri, sadece, soy kütüğünde kendi adlarına kayıtlı atları koşturabilir.
(2) Bir şahsa at sahibi vekilliği verilmesi, at sahibinin yarışlarla ilgili sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
(3) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Birden fazla sahibi olan atlar sadece bir ortağın üzerine koşabilir.
Ancak bu durum, diğer ortakların yarışlarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(4) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Ortak at koşturmak için; tüm ortakların at sahibi belgesine sahip
olmaları ve ortaklar arasında düzenlenerek noter tarafından onaylanmış sözleşmenin veya
muvafakatnamenin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gereklidir.

Koşuya katılacak atların koşudan önceki muayenesi
MADDE 37(1) Koşuya katılacak atların, koşuların başlama saatine göre Yarış Komiserler
Kurulunun belirleyeceği ve ilan edeceği saatte, saha veteriner hekimlerine 11 inci maddede belirtilenmuayenelerinin yaptırılması zorunludur. Muayene ettirilmeyen atlar koşuya katılamaz.

Tartı zorunluluğu
MADDE 38 (1) Koşuya katılacak atın binicisinin, her koşunun başlamasından en erken kırk beş
dakika, en geç on beş dakika önce koşu öncesi tartısını yaptırması zorunludur.
Handikap puanları ve ilave ağırlık verilmesi
MADDE 39(1) Handikaper tarafından tespit ve ilan edilen puanlara itiraz edilemez ve puanlar
ile bunlara ait liste hiçbir surette değiştirilemez. Ancak, puanların ilanından sonra ve handikap
koşularının yapılmasından önce diğer koşulara katılıp birincilik kazanan atların taşıyacakları ağırlığa,handikaper tarafından beş kiloya kadar ilave ağırlık verilebilir. İlave ağırlığın, en geç handikap koşusunun yapılacağı gün saat sabah dokuza kadar, tespit ve ilan edilmesi şarttır.
(2) Usulüne uygun olarak kaydı yapıldığı halde, adı veya puanı handikap listesine herhangi bir
sebeple girmemiş atlar, Yarış Komiserler Kurulunun izni ile listeye alınabilir.
(3) Handikap puanlarının ve ağırlıkların tespit ve ilan edilmesine dair usul ve esaslar, her yıl
düzenlenen yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.

Ağırlık indirimi
MADDE 40(1) Hiçbir at, handikap koşuları hariç diğer bir veya daha fazla koşuda
geçildiğinden dolayı ağırlık indirimine tabi tutulamaz. Taşıması lazım gelen fazla ağırlıktan da
affedilemez.
(2) Hiç koşu kazanmamış veya belirli bir zaman zarfında koşu kazanmamış ya da belirli bir
ikramiye kazanmamış atlara, girecekleri koşu şartları dahilinde ağırlık indirimi yapılabilir.

Binicinin ağırlığını düzenleme sorumluluğu
MADDE 41(1) Her binici ağırlığını, koşuda atının taşıyacağı ağırlığa göre koşudan önce
ayarlamak zorundadır.
(2) Biniciler ağırlıklarının fazla olması dolayısıyla bir ata günlük resmî programda yazılı ağırlıktan
en çok iki kilogram fazla ağırlıkla binebilir. Binici bu fazlalığı, koşunun tartı işlemi başlamadan önce
tartı hakemine bildirmek zorunludur. İki kilograma kadar fazla kiloyla at binen biniciler ayrıca ilan
edilir.

Binicinin ağırlığına dahil olan aksesuar
MADDE 42 (1) Koşuya iştirak edecek bir atın eyeri o atın binicisinin ağırlığına dahildir.
Binicinin can yeleği, gözlüğü, kamçısı, atın martingalı, göğüslük, getr, başlık (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) ,haşa bezi ve bandajları (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) dil bağı ve kantarmayı ısırmaalışkanlığına karşı kullanılan aksesuar ile burun bandı sıklete dahil değildir.
(2) Binicilerin Yarış Müessesesinin tartı yerinde bulunduracağı standart can yeleğini giymeleri
zorunludur.

Haşa bezi
MADDE 43(1) Koşulara katılacak her atın, günlük resmi programdaki numarasını taşıyan haşa
bezinin usulüne göre ve numarası kolayca görülecek şekilde, eyerin altına konulması mecburidir.
(2) Her binici, koşu esnasında kullandığı haşa bezini ikinci tartıdan sonra tartı hakemine teslim
etmeye mecburdur.

Binicilerin soyunma odasından çıkma yasağı
MADDE 44(1) Biniciler, tartı hakeminin müsaadesi olmadan soyunma odasından
çıkamayacağı gibi, görevli memur ve komiserlerden başka hiçbir kimse ile temas edemez. İsteyen
jokeyler, Yarış Komiserler Kurulunun izniyle aprantinin eğitimi ve koşulara hazırlanmasında kendisine yardımcı olması için yanlarında bir apranti bulundurabilir.

Tartı mahalline girme yasağı
MADDE 45(1) Tartı mahalline, Yarış Komiserler Kurulunca izin verilmiş kimselerden ve tartısı
yapılan koşuya kayıtlı atların binicileri, at sahipleri, at sahibi vekilleri ile antrenörlerden başka kimse
giremez.
(2) İsteyen jokeyler, Yarış Komiserler Kurulunun izniyle aprantinin eğitimi ve koşulara
hazırlanmasında kendisine yardımcı olması için yanlarında bir apranti bulundurabilir.

Binicinin değiştirilme şartları
MADDE 46 (1) Belirli bir ata bineceği günlük resmî programda ilan edilmiş binici
değiştirilemez. Ancak, binicinin start hakeminin emrine girmeden evvel, koşuya katılmasına engel
olacak bir kaza veya hastalığın söz konusu olduğu doktorunca saptanırsa, onun bineceği ata günlük resmî programda ilan edilen binici jokey ise başka bir jokeyin, apranti ise başka bir aprantinin binmesine Yarış Komiserler Kurulunca izin verilebilir. Bu durumda koşu ertelenmez.
(2) Belgelenmek koşuluyla zorunlu sebeplerle belli saatte tartı yerine gelmeyen veya ağırlığı 41
inci maddede yazılı limitlerden fazla olan binicinin değiştirilmesine, birinci fıkrada yazılı koşullarla
Yarış Komiserler Kurulunca izin verilebilir.
(3) Yarış Komiserler Kurulu, yarışların dürüstlükle yürümesini sağlamak amacıyla gerekiyorsa
koşudan önce biniciyi ata binmekten yasaklar.

Ağırlık ilavesinde göz önünde bulundurulacak hususlar
MADDE 47(1) Koşu şartlarına göre yapılacak ağırlık ilavelerinde, atın belirli devrelerdeki
kazancı veya belirli koşulardaki birinciliği veya kazandığı koşu adedi ve ikramiyeler gibi esaslar göz
önüne alınır.
(2) Birden fazla ağırlık ilavelerine tabi tutulması gereken bir at, o koşu şartlarında özel bir
durum olmadıkça bu ağırlık ilavelerinin toplamına değil, en ağırına tabi tutulur.

Ağırlık fazlalığı ve eksikliğinin tartı hakemine bildirilmesi
MADDE 48 (1) Satış koşuları hariç diğer bütün koşularda, bir atın taşıyacağı günlük resmi
programdaki ağırlığa nazaran herhangi bir fazlalık veya eksiklik olduğu takdirde, atın antrenörü ve
binicisi tartı hakemine bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
(2) Günlük resmi programda ağırlık bakımından meydana gelebilecek hatalı kayıt, antrenörü bu
mesuliyetten kurtaramaz. Hatanın kayıt bürosuna müracaatla koşudan önce düzeltilmesi halinde, at düzeltilmiş ağırlıkla koşuya katılır.

Atların taşıyacakları ağırlıklar
MADDE 49(1) Aprantilerin imtiyazlı bulunduğu koşular haricindeki hiçbir koşuda kırk
kilogramdan aşağı ağırlık taşınamaz.
(2) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Handikap ve amatör binici koşuları dışındaki koşularda
atların taşıyacakları ağırlıklar, Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde gösterilen ağırlıklar gerektiğinde Yarış Müessesesinin önerisi üzerine, Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin onayı ile değiştirilebilir.
(3) Dişi atlar, erkek atlarla beraber koştukları takdirde, (Değişik ibare:RG-29/2/2012- 28219) iki kilo eksik ağırlık taşırlar.

Koşu sonrası tartı işlemi
MADDE 50(1) Koşuda ikramiye derecelerinden birini kazanan atların binicileri ile Yarış
Komiserler Kurulunun tartılmasına lüzum gördüğü diğer biniciler, koşudan sonra binili olarak tartı
yerinin önüne kadar gelmek ve tartıya dahil bütün malzemeler ile birlikte tartılmak üzere tartı
hakemine müracaat etmek zorundadır. Koşu esnasında meydana gelen bir kaza yüzünden tartılması icap eden bir binicinin, tartı yerinin önüne kadar binili olarak gelmesine imkan olmadığı takdirde, binici yürüyerek tartı yerine gelir veya taşınarak getirilir.
(2) Uğradığı kaza dolayısıyla tartıya getirilmesinde sağlık yönünden sakınca bulunan binicilerin,
koşudan sonraki tartılmalarından Yarış Komiserler Kurulu kararıyla vazgeçilebilir. Koşuya iştirak eden bütün atlar, koşu sonucu kesinleşene kadar müşahede yerinden ayrılamaz.
(3) Binicilerin koşu öncesi ile koşu sonrası tartılarının aynı olması şarttır. Ancak, beş yüz gramı
geçmeyen eksiklik veya fazlalık kabul edilir.

Koşu sonuçlarının belirlenmesi ve ilanı (3)
MADDE 51 (1) Koşunun tamamlanmasından başlayarak beş dakika içinde şikayet olmadığının
ve koşu sonrası tartı sonucunun 50 nci madde hükmüne uygun olduğunun tartı hakemi tarafından
bildiriminin yapılması üzerine, Yarış Komiserler Kurulu, yarışın sonucunun kesinleştiğini belirten mavi ışığın yakılmasını veya mavi bayrağın çekilmesini emreder. Mavi ışık yandıktan veya mavi bayrak çekildikten sonra ilan tablosundaki koşu sonuçları üzerinde değişiklik yapılamaz.
(2) Şikayetin yapılmış olması ya da 50 nci madde hükmüne uygun olmadığına dair bir tespitin
yapılması durumunda kesin karar açıklanıncaya kadar sarı ışık yakılır veya sarı bayrak çekilir.
(3) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Koşuya katılan atın koşuyu kazanmış sayılması için; binicisinin ata
binili vaziyette koşu sahasını tamamlayarak varış çizgisine ilk burnu değen at olması şarttır. Diğer
sıralamalarda aynı esasa göre belirlenir. Binili vaziyet; atın, start hakemi emrine girdikten itibaren
varış çizgisine burnu değene kadar atın binicisinin yerle teması olmamasıdır. Koşuların icrası ve tartı yükümlülükleri ile ilgili hükümler saklıdır.

Aprantilerin ağırlık indirimleri
MADDE 52(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Aprantiler, satış koşuları, açık, Şart 1 ve vadeli
koşular hariç, 34 üncü maddede öngörülen bildirimde açıkça belirtilmek kaydıyla o koşu için resmi
programda saptanmış ağırlıklardan;
a) Sıfır-kırkdokuz koşu kazananlar dört kilograma kadar, (handikap koşularda üç kilograma
kadar)
b) Elli-doksandokuz koşu kazananlar üç kilograma kadar, (handikap koşularda iki kilograma
kadar)
c) Yüz-yüzkırkdokuz koşu kazananlar iki kilograma kadar, (handikap koşularda bir kilograma
kadar) eksik ağırlıkla at binerler, bu ağırlık indirimleri 500 er gram olacak şekilde uygulanır.
ç) Yüzelli koşu kazanmış olan aprantiler jokey olma hakkını kazanırlar. Bu kişilere, başvurmaları
halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca jokey lisansı verilir. Jokey olmak hakkını kazananlardan lisans almak için başvurmayanlar, ağırlık indiriminden yararlanmadan apranti olarak at binebilirler.
(2) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Yirmibeş yaşını doldurup da yüz elli koşu kazanamamış
aprantiler, ağırlık indirimi haklarını kaybeder ve apranti olarak at binebilirler.
(3) Aprantiler, kendi sınıflarına ait koşularda, koşunun şartlarında aksine hüküm yoksa ağırlık
indiriminden yararlanamazlar.

Aprantilerin ağırlık indiriminin bildirimi
MADDE 53(1) Aprantilerin taşıyacakları eksik ağırlık miktarının, 34 üncü madde gereğince
yapılacak bildirim sırasında belirtilmesi zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aprantilere
koşuda at bindirilmez.

Start verilmesi, start hakeminin emrine girmiş atın koşudan çekilemeyeceği ve start tekrarı
MADDE 54(1) Koşuların startı, start hakemi tarafından verilir. Koşulara katılacak bütün atlar,
start zamanında start yerinde hazır bulunmaya mecburdur.
(2) Start hakeminin emrine girmiş olan atların hiçbiri at sahibi, at sahibi vekili veya antrenörü
tarafından koşudan çekilemez. Startları yanlış mesafede veya yanlış ağırlıklarda verilmiş koşular ile
startı hükümsüz sayacak başka bir durumun söz konusu olduğu koşuların startı hükümsüz sayılarak koşuların startı tekrar edilir.
(3) Startı hükümsüz sayılmış bir koşu, zaman müsaitse hemen veya aynı günkü koşuların
sonunda tekrarlanır. Buna imkan bulunmayan hallerde, söz konusu koşu uygun başka bir günde
tekrarlanır.
(4) Birinci starta iştirak etmiş atların sahipleri veya antrenörleri, Yarış Komiserler Kuruluna
bildirmek şartıyla atlarını ikinci defa starta iştirak ettirmekten vazgeçebilirler. Bu atlar, start
hakeminin emrine girmemiş sayılır.

Koşularda pisti takip etme mecburiyeti
MADDE 55(1) Koşuya katılan her at, o koşuyu kazanmak gaye ve gayreti ile koşturulur. Koşu
esnasında koşu pistinin takibi şarttır. Pist haricine çıkan at, o koşu için koşu dışı sayılır. Ancak, at koşu bitmeden önce pisti terk ettiği noktadan piste tekrar girmek suretiyle kalan koşu mesafesini
tamamlarsa koşu harici sayılmaz.

Koşuya tek atın katılması
MADDE 56(1) Koşuya birden fazla katılacak at olmadığı hallerde, bu atın bütün mesafeyi
koşmasına gerek kalmaksızın, binili olarak yarış komiserlerinin önünden geçmesi, koşuya katılmış ve koşuyu kazanmış olması için yeterlidir.

Koşuya katılacak atların ringe gelme zamanı ve start makinelerine girmeleri
MADDE 57(1) Koşunun başlamasına en geç on dakika kala koşuya katılacak atların ve
binicilerinin ringe gelmeleri zorunludur. Yarış Komiserler Kurulunun bilgisi dışında, bu sürede ringe
getirilmeyen atlar beklenmez ve start yerine hareket edilir. Bu şekilde geciken atlar start hakeminin
emrine girmemiş sayılır.
(2) Start yerine gelen her binici, start hakeminin vereceği talimata ve start numarasına göre
yerini alır. Start numarası bir olan at, koşu sol yandan koşulan hipodromlarda start hattının sol
tarafını, sağ yandan koşulan hipodromlarda start hattının sağ tarafını işgal eder ve takip eden
numaralar buna göre yerlerini alırlar.

İkramiye ve yetiştiricilik primi
MADDE 58(1) Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa her koşu türü için yıllık yarış
programlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. Birincilik ikramiyesinin dışında, ikinciye birincilik ikramiyesinin % 40’ı, üçüncüye % 20’si ve dördüncüye de % 10’u kadar ikramiye verilir. Birincilik ikramiyesi, ikramiye toplamının % 50’sinden az olamaz.
(2) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Bir sene önceki yarış gelirinin % 40’ından az olmamak
koşuluyla ayrılan ikramiye tutarı koşularda dereceye giren atlara ikramiye ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılır. Ancak bir koşuda Türkiye’de doğmuş atlarla doğduğu yıl içinde ithal edilen atların birlikte veya ayrı gruplarda koşmaları halinde, dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin % 100’ünü, doğduğu yıl içinde ithal edilen atlar ise % 75’ini alırlar.
(3) Yetiştiricilik primi, atlara verilen ikramiyelerin % 10’undan az ve % 25’inden çok olamaz.
Yetiştiricilik priminin koşuların şartlarına göre dağılımı ve oranları yıllık yarış programları genel
hükümlerinde gösterilir.
(4) Kupa ve sair ödüller, vadeli koşularda kaydiye ve taksit toplamı, açık koşularda kaydiyeler ve
varsa taksit toplamı, birinci gelen atın ikramiyesine ilave edilir.
(5) Koşu kazanan at sahiplerinin ikramiye ve ödüllerinin ödenme esasları Yarış Müessesesince
düzenlenir.
(6) (Ek:RG-23/6/2018-30457) 4 üncü maddenin (vvv) ve (yyy) bentleri ile bu maddenin üçüncü
fıkrası hükümleri göz önünde bulundurularak, katıldıkları koşularda üzerine yetiştiricilik primi konulan derecelere giren;
a) Türk Soy Kütüğüne kayıtlı Türkiye’ de doğmuş atlar ile Türk Soy Kütüğüne kayıtlı olup, aşım
yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen atlara,
b) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 25 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları
kapsamında ithal edilen atlara, yetiştiricilik primi ödenmez.

At başı beraber hali
MADDE 59(1) At başı beraber hallerinde, at başı beraber kalan atlar, tekrar koşturulmaz.
Birincilik için at başı beraber kalan atların hepsi birinci sayılır. 62 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmüsaklıdır.
(2) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı iki ise birincilik ile ikincilik ikramiyeleri
toplamı, bu iki at arasında yarı yarıya taksim edilir. Üçüncülük ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.
(3) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı üç ise koşunun birincilik, ikincilik ve
üçüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir.
(4) Birincilik için at başı beraber kalan atların sayısı üçten fazla ise koşunun birincilik, ikincilik,
üçüncülük ve dördüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir.
(5) Koşuların ikincilik, üçüncülük ve dördüncülüklerinde at başı beraber halinin söz konusu
olması durumunda da ikramiyeler aynı esasa göre taksim edilir.
(6) At başı beraber hallerinde kupa ve buna benzer bölünmesi mümkün olmayan ödüllerin
dağıtımında bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, Yarış Komiserler Kurulu bu anlaşmazlığı gerektiğinde kura ile sonuca bağlar ve at sahiplerinin birbirlerine ödemeleri lazım gelen miktarı belirler.

Bir koşuya tek atın katılması halinde ikramiye ödenmesi
MADDE 60 (1) Bir koşuya tek atın katılması halinde, o koşuda birinci gelene verilmek üzere
ilan edilmiş olan birincilik ikramiyesi ve sair ödüller bu ata verilir.

Dereceye giren atın diskalifiye edilmesi
MADDE 61(1) Bir koşuda dereceye giren atlardan herhangi biri veya birkaçı koşu dışı sayılır
veya diskalifiye edilirse, onun derece ve ikramiyesi ondan sonra gelen ata veya atlara verilir.

Bir atın kazancının hesaplanması
MADDE 62(1) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Bir atın kazancı, kazandığı ikramiyelerin
toplamıdır. Yurt dışında kazanılan ikramiyeler de kazanca dahildir. Kazanca kupa kıymeti, kaydiye ve taksit toplamı ile sponsorluk gelirleri dahil değildir.
(2) At başı beraber hallerinde, 59 uncu maddeye göre hesaplanan atın hissesine düşen gerçek
kazancı dikkate alınır.
(3) At başı beraber hali olan koşu ismen ağırlık zammına esas teşkil ediyorsa, koşuyu at başı
beraber birinci olarak bitiren bütün atlar koşuyu tek başına kazanmış gibi zamma tabi tutulur.

Yabancı ülkelerde kazanılan ikramiyelerin hesaplanması
MADDE 63(1) Yabancı ülkelerde kazanılan ikramiyelerin Türk Lirası üzerinden değeri,
koşunun yapıldığı gündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının döviz satış kuruna göre hesaplanır.

Satış koşuları
MADDE 64(1) (Mülga:RG-29/2/2012-28219)
(2) Satış koşularının usul ve esasları, yıllık yarış programı genel hükümlerinde düzenlenir.

Türk atlarının tanıtımı ve yurt dışındaki yarışlara katılımının teşviki

MADDE 65 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-17/5/2011-27937)
(1) Yarış Otoritesi ile Yarış Müessesesi, yurt içinde ve yurt dışında Türk atlarının tanıtımını
sağlamak ve yurt dışındaki yarışlara katılmasını teşvik etmek amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Tanınan yarış otoritelerinin diskalifiye kararları
MADDE 66(1) Tanınan Yarış Otoritelerince verilmiş diskalifiye kararları da bu Yönetmelik
hükümlerine göre verilen diskalifiye kararlarının sonuçlarını doğurur.

Görevlilerin yarışlarla ilgili girebilecekleri yer ve tesisler
MADDE 67(1) Yarış Otoritesince özel olarak görevlendirilenler, Yüksek Komiserler Kurulu
üyeleri ve yarış komiserleri hariç, diğer görevliler ancak görevleriyle ilgili yer ve tesislere girebilirler.

Hipodromların ve koşu pistlerinin tanzim ve idaresi
MADDE 68(1) Hipodromun ve koşu pistlerinin tanzimi, maksada elverişli şekilde hazır
bulundurulması, koşu pistlerinin ölçülmesi ve işaretlenmesi ile sağlık işlerinden hipodrom
müdürlükleri görevli ve sorumlu olup hipodrom müdürlüğü bu görevleri sebebiyle Yarış Komiserler
Kuruluna karşı sorumludur.

Yarış müessesesi ve hipodromların denetimi
MADDE 69(1) Yarış Otoritesi; görülen lüzum üzerine Yarış Müessesesi ile hipodromları idari,
mali, güvenlik ve diğer konular ile ilgili olarak her zaman denetleme hak ve yetkisine sahiptir.
Denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yarış Otoritesi tarafından belirlenir. Yapılan denetimler
sonucunda Yarış Otoritesi tarafından verilen talimatlara uyulması zorunludur. Talimatlara
uyulmaması durumunda, Yarış Otoritesi, Yarış Müessesesi ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı olarak
fesih hakkına sahiptir. Yarış Müessesesi fesih nedeniyle hiçbir şekilde herhangi bir hak iddia edemez veya tazminat talebinde bulunamaz.
(2) Bakanlık 6132 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, Yarış Müessesesinin bütün işlemleri
ile kayıt ve hesaplarını her zaman teftiş ve murakabeye direktifler vermeye yetkilidir.
(3) Bakanlık, Yarış Müessesesinin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı olarak, kendi
memurlarından uygun gördüğü kişileri murakıp olarak görevlendirebilir.
(4) Bakanlık teftiş ve murakabe faaliyetlerini Bakanlık teftiş veya denetim elemanları aracılığıyla
da yapmaya yetkilidir.
(5) Yapılan teftiş ve murakabe ile Yarış Müessesesinin;
a) Bütçesinin hesap planı ve izahnamesindeki esaslar dairesinde ve zamanında hazırlanıp
hazırlanmadığı,
b) Bütçesinin Yarış Otoritesinin tasdikinden sonra yürürlüğe konulup konulmadığı,
c) Bilançosunun zamanında Yarış Otoritesinin tasdikine sunulup sunulmadığı,
ç) Gelirlerinden;
1) Kapı hasılatı,
2) Müşterek bahis gelirleri,
3) Kaydiyeler,
4) Cezalar,
5) Program ve satış gelirleri,
6) Muhtelif ve müteferrik gelirlerin,
hesap planı ve izahnamesindeki esaslar dahilinde yürütülüp yürütülmediği ve gerekli belgelerin
tam ve sıhhatli olup olmadığı,
d) Yönetim Kurulu tarafından hesap planına uygun olarak hazırlanıp Genel Kurulca kabul ve
Yarış Otoritesi tarafından tasdik edilen masraf bütçesinden yapılan harcamaların;
1) Ödenek dahilinde olup olmadığı,
2) Mevzuata uygun olup olmadığı,
3) Evrakının tam ve sıhhatli olup olmadığı,
4) Yapılan arttırma, eksiltme ihalelerinin hesap plânı ve izahnamesinde belirtildiği üzere
mevzuatına uygun şekilde yürütülüp yürütülmediği,
5) İhalelerin Yönetim Kurulunun müsaade kararındaki şartlara uygun ve her türlü evrakının
tamam olup olmadığı,
e) Her türlü avans mahsuplarının zamanında yapılıp yapılmadığı,
f) Alacaklarının zamanaşımı göz önünde tutularak vaktinde takip ve tahsilinin sağlanıp
sağlanmadığı,
g) At yarışı gelirlerinin 6132 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine uygun olarak tahsis olunup
olunmadığı,
ğ) 6132 sayılı Kanunun ek madde 1 hükmü uyarınca Bakanlık emrine açılan özel hesabına
bankaya yatırılması gereken paranın yatırılıp yatırılmadığı ve anılan Kanunun tayin ettiği hususlar
dışında harcanıp harcanmadığı,
h) Bordrolarda istihkak sahiplerinin imzalarının bulunup, bulunmadığı, belgelerinin tamam
olup, olmadığı ve müfredatlarının doğru olup olmadığı,
ı) Aylık istihkaklardan bordroları üzerinde tevkif olunan gelir ve damga vergisinin kanuni
müddeti içinde ve tam olarak vergi dairelerine yatırılıp yatırılmadığı,
i) Bordrolar üzerinde tevkif olunan sigorta primlerinin kanuni müddet içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna yatırılıp yatırılmadığı,
j) Bütçede bölümler arasında yapılan ödenek aktarmalarının Yarış Otoritesinin tasdikinden
geçip geçmediği,
k) Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince tutulması gereken defter ve belgelerin tutulup
tutulmadığı,
l) Kasa mevcudunun kayıtlara uygun olup olmadığı, kayıtların evrakı müsbiteye dayanıp
dayanmadığı kayıtlar ve ilgili evraklar üzerinde hak ve silintinin bulunup bulunmadığı,
m) Denetleme tarihinde bankadan istenecek bakiyenin kayıtlara uygun olup olmadığı,
n) Sayım, mizan, bilanço işlerinin hesap planı ve izahnamesindeki esaslara göre düzenlenip
düzenlenmediği,
o) Menkul ve gayri menkul sigortalarının yapılıp yapılmadığı,
ö) Gişe satış pusulasında, gişe tediye pusulasında, muhasebe icmal bordrosunda, müşterek
bahis veznesinin tediye ve tahsil fişlerinde yetkili memurların imzalarının tamam olup olmadığı,
p) Kazançlı biletlerin bunlara ait zarflar içinde saklanıp saklanmadığı ve kazançlı bilet
bloklarından satılmayanlarının iptal edilip edilmediği,
kontrol edilir.
(6) Bakanlık teftiş ve denetim elemanları ile murakıpları yukarıda gösterilen esaslar dairesinde
yarışlardan önce ve sonra, yarışlar esnasında ve diledikleri zamanlarda Yarış Müessesesi ve
hipodromlar hesaplarını ve icraatını, hizmetlilerin çalışmalarını ve bu maddede yazılı olmayan diğer
konularda da denetler ve Bakanlığa gerekli bilgileri ve varsa raporlarını sunar.
(7) Yarış Müessesesi ile hipodromlar ve yarışlar ile ilgili diğer görevliler, Bakanlık teftiş ve
denetim elemanları ile murakıplarına talep edilen bilgi ve belgeleri derhal vermek ve yardımcı olmak zorundadır.

Bilgilendirme ve tebligat
MADDE 70(1) Yarışlarla ilgili kararlar ve diğer hususlar, hipodromlarda ilan tahtasına asılarak
veya günlük resmî programlara yazılarak veya internet sitesinde ilan edilerek duyurulur. Bu şekilde
duyuru ve bilgilendirme yapılmış olması tebligat hükmündedir. Bu şekilde yapılan duyurular
gerektiğinde bir tutanakla tespit edilebilir.
(2) Bu hususlar, ayrıca, yarış günleri hoparlörle veya görsel basın vasıtasıyla da duyurulur.
Gerektiğinde yazılı basın aracılığıyla duyuru yapılabilir.

Tatil gününe rastlayan işlemler
MADDE 71(1) Herhangi bir işlemin yürütülmesi için verilen sürenin son günü, resmi tatil
gününe rastladığı takdirde, bu süre tatili takip eden iş gününün bitiminde sona erer. Ancak, işlem
sözü geçen tatil günü yapılacak bir koşuyla ilgili ise bu süre tatil gününden bir önceki iş gününün
bitiminde sona erer.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doping Muayenesinin Usul ve Esasları

Doping muayenesi
MADDE 72(1) Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya
tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında herhangi bir maddenin, herhangi bir şekilde
veya herhangi bir yolla ata verilmiş olup olmadığının tespiti için yapılan muayenelere doping
muayenesi denir.
(2) Koşuya deklare edilmiş her atın doping muayenesine tabi tutulması esastır. Bu atlar, koşuya
katılsın veya katılmasın, dereceye girsin veya girmesin Yarış Komiserler Kurulunun göreceği lüzum
üzerine doping muayenesine tabi tutulabilir. Bir atın koşuya iştirak ettirilmekten vazgeçilmesi, doping muayenesi yapılmasına engel teşkil etmez.
(3) Doping muayenesinde aranacak maddeler ile yasaklı ilaçlar ve maddeler her yarış yılı
başında ilan edilir ve listeye yeni ilaveler veya değişiklikler yapıldığında bu durum ilgililere ilanen
duyurulur.

Doping muayenesi için şüpheli numune alınma zamanı
MADDE 73(1) Doping muayenesine tabi tutulacak atların idrar, kan, doku ve organ gibi
şüpheli numuneleri bu Yönetmelikte belirlenen süre içerisinde alınır. Ancak, koşu öncesi doping
muayenesi için alınan kan veya uygun görülen diğer doku ve organ parçalarının şüpheli numunesi bu sürelere tabi değildir.
(2) At, bu numuneler alınıncaya kadar şüpheli numune alma yerinde, hipodromda bulunan
konu ile ilgili görevli ve sorumlu kişilerin gözetim ve denetimi altında bulundurulur.

Şüpheli numune alınma usulü
MADDE 74(1) Şüpheli numune, Yarış Komiserler Kurulundan bir yarış komiser yardımcısı ile
şüpheli numune alıcıları koordinatörünün veya görevlendireceği bir şüpheli numune alıcısının ve at
sahibi veya at sahibi vekili ya da antrenörü ve seyisi ile kolluk kuvvetlerine mensup bir görevlinin
huzurunda alınır ve durum bir tutanakla tespit edilir.
(2) Şüpheli numunelerin alınmasında ve muhafazasında özel kaplar kullanılır. Şüpheli numune
bölünerek özel kaplara konulduktan sonra her birinin üzerine koşunun tarihi, kaçıncı koşu olduğu,
atın, at sahibinin ve antrenörünün ismi, numunenin mahiyeti yazılır ve bir yarış komiseri veya yarış
komiser yardımcısı tarafından imzalanmış birer etiket yapıştırılır. Özel kaplar aynı heyetin huzurunda mühürlenir ve bir tutanakla birlikte imza karşılığında yarış komiserine teslim edilir.
(3) At sahibi veya at sahibi vekili veya antrenörü ile seyisi şüpheli numune alma yerinde
bulunmadığı veya davete rağmen gelmediği yahut gelip de tutanağı imzalamadığı takdirde, durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi hallerde tutanak içeriğine hiçbir şekilde itirazda bulunulamaz.
(4) Atın, doping şüpheli numune alınmasından kaçırılması halinde, durum bir tutanak ile tespit
edilir ve at dopingli sayılır.

Şüpheli numunelerin şifrelenmesi, muhafazası ve laboratuvara nakli
MADDE 75 (1) Yarış Komiserler Kurulu, teslim aldığı içinde şüpheli numune bulunan özel
kapların etiket bilgilerini bu hususa ait deftere bir sıra numarası altında kaydettikten sonra, etiketleri
kazıyarak yerine yalnız gizli numaraları ihtiva eden başka etiketleri yapıştırır ve durumu tutanakla
tespit eder.
(2) Bundan sonra bölünen şüpheli numuneleri ihtiva eden özel kaplardan bir takımı, tutanakla
birlikte Yarış Komiserler Kurulu tarafından görevlendirilen görevli vasıtasıyla veya en seri ve güvenli
bir vasıtayla laboratuvara gönderilir. Diğer takım veya takımlar ise Yarış Komiserler Kurulunca kilit
altında bulundurulan uygun soğutucularda muhafaza edilir. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı
takdirde, şüpheli numunenin ikinci bölümü Yarış Otoritesinin vereceği talimatla ve aynı usulle Yarış
Komiserler Kurulunca ilgili laboratuvara gönderilir.

Doping muayenesi, kan grubu ve DNA testi
MADDE 76 (1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen
bir laboratuvarda üç kişiden oluşan doping muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi, varsa Bakanlığa ait başka bir referans ya da akredite laboratuvarda görevli üç uzman tarafından, yoksa birinci analizin yapıldığı laboratuvarda altı uzman kişiden oluşan doping karma muayene heyeti tarafından yapılır. Bunların üçü birinci analizi yapan doping muayene heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tarafından görevlendirilir. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.
(2) Analiz raporlarında, bulunan maddelerin atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretine veya
bunlardan biri veya tümünün değişmesine etkili olup olamayacağı belirtilir.
(3) Ayrıca Yarış Otoritesine bağlı laboratuvarlarda doping, safkan Arap ve İngiliz atlarının soy
kütüğüne kayıtları için gerekli kan grupları ve DNA testlerini yapmak üzere yeterli sayıda ve bu
konuda uzman kişiler ile diğer elemanlar da görevlendirilebilir.
(4) Doping muayene heyeti ve doping karma muayene heyeti üyeleri, doping, kan grubu ve
DNA uzmanları ile diğer elemanların ücretleri, Yarış Otoritesince tespit edilir ve yarış gelirlerinden
ödenir.

Doping muayene heyeti
MADDE 77(1) Doping şüpheli numune alma koordinatörü, doping şüpheli numune alıcıları ile
tahlil yapmakla görevli doping muayene uzmanları Yüksek Komiserler Kurulunun teklifi ve Yarış
Otoritesinin onayı ile tayin edilir.
(2) Bunların ücretleri, Yarış Otoritesince saptanacak miktarlar üzerinden yarış gelirlerinden
ödenir.

Doping karma muayene heyeti
MADDE 78(1) Şüpheli numunelerin doping yönünden muayene metodları doping muayene
heyeti uzmanları tarafından tespit edilir ve uygulanır.
(2) Şüpheli numunelerin tahlili ile görevlendirilen laboratuvarın müdürü, doping muayene
heyeti ve doping karma muayene heyetinin başkanıdır. Müdürün bulunmaması halinde heyetin en
yaşlı üyesi geçici olarak başkanlık görevini yapar. Tahliller bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.
(3) Tahlillerin yapılmasında ve raporun sonuçlandırılmasında doping muayene heyeti üyelerinin
üçte ikisinin bulunması şarttır. Raporun sonuçlandırılmasında eşitlik olduğu takdirde, rapor başkanın görüşü doğrultusunda düzenlenir.

Muayene ve müşahede
MADDE 79 (1) Koşulara katılacak olan atların koşu sonuna kadar muayene ve müşahedeleri
saha veteriner hekimleri tarafından yapılır.
(2) Koşuya kayıtlı her yarış atı, koşu başlama zamanından en az bir saat önce hipodrom
dahilinde ayrılan yerlerde saha veteriner hekimleri tarafından muayene ve müşahedeye tabi tutulur.
(3) Koşuya katılacak yarış atları saha veteriner hekimleri tarafından sağlık ve eşkal muayeneleri
yapılarak müşahede altında bulundurulur. Ata herhangi bir yiyecek ve içecek verilmesine ve ata
ilgilisinin dışındakilerin müdahalesine mani olunur.
(4) Saha veteriner hekimleri yaptıkları müşahede ve muayene sırasında atın nabzı, gözleri,
teneffüsü veya herhangi bir halinde göze çarpan şüpheli veya anormal bir durum gördükleri takdirde durumu bir raporla Yarış Komiserler Kuruluna bildirirler.
(5) Hipodromun emniyetli bir yerinde şüpheli numune alma maksadına elverişli, en az bir adet
büro, altı adet boks ve yeteri kadar gezinti yerinin bulunması zorunludur.
(6) Yarış Komiserler Kurulunca doping şüpheli numune alınmasına karar verilen atlar saha
veteriner hekiminin yönetimi altında şüpheli numune alma yerine getirilerek doping şüpheli numune
alma koordinatörüne teslim edilir.
(7) Doping şüpheli numuneleri, şüpheli numune alma yerinde bu Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak alınır.
(8) Şüpheli numune almada görevlendirilenler şüpheli numune alınacak kapların temizliğini
daimi olarak kontrolleri altında bulundururlar. Şüpheli numune almadan ata herhangi bir yiyecek ve
içecek verilmesine ve atın ilgilisi olmayan kimselerin ata müdahalesine mani olunur.

Şüpheli numunelerin muhafazası
MADDE 80 (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca atlardan alınacak şüpheli numuneler iki eşit
kısma bölünmek suretiyle tek kullanımlık kilitli ve kapaklı kaplara konulur. Koşunun tarihi, kaçıncı
koşu olduğu, atın, at sahibinin ve antrenörünün ismi, şüpheli numunenin mahiyetini belirten ve
koordinatör tarafından imzalanmış etiket veya barkotlar kaplara yapıştırıldıktan sonra, bu hususta
yarış komiser yardımcısı ile doping şüpheli numune alıcısından bir kişinin, at sahibi veya vekili ve
antrenörü veya seyisi ile güvenlik görevlilerinden birinin imzalayarak düzenleyecekleri tutanakla
birlikte Yarış Komiserler Kurulundan veya yarış komiser yardımcılarından birine teslim edilir.
(2) Bu kaplar Yarış Komiserler Kuruluna teslim edildiğinde, üzerindeki etiketler veya barkotlar
kazınarak usulüne göre tespit edilecek gizli kod sayıları ile atın erkek veya dişi olduğunun belirtildiği etiketler veya barkotlar kaplara yapıştırılır.
(3) Aynı ata ait şüpheli numunelerin konduğu kaplara aynı gizli sayı veya barkot verilir. Şüpheli
numuneleri ihtiva eden kaplar yarış günü koşular bitene kadar şüpheli numune alma
koordinatörlüğünde, buzdolabında +4 °C derecede bekletilir. Yarış günü koşular bitince şüpheli
numuneler Yarış Komiserler Kurulunca iki eşit kısma ayrılır. Birinci numune Bakanlığa bağlı doping
laboratuvarına soğuk zincir içerisinde gönderilir. Şahit numune ise derin dondurucuda -18 °C veya –20 °C derecede, kan şüpheli numuneleri ise +4 °C derecedeki buzdolabında Yarış Komiserler Kurulunca muhafaza edilir. Derin dondurucunun bozuk olması veya bozulması halinde şahit numune doping laboratuvarında saklanmak üzere gönderilir. Koşu öncesi kan gazları analizi için alınan kan örnekleri iki kısım haline getirilip her iki numune de kırk sekiz saat içinde tahlile tabi olacak şekilde ilgili laboratuvara gönderilir.
(4) Hipodromlarda mevsimin son yarışında alınmış olan şüpheli numuneleri ihtiva eden kaplar
ile daha önceki yarış günlerine ait şahit numuneler de lüzumu halinde tahlili yapılmak üzere
saklanması için aynı şekilde ilgili laboratuvara gönderilir.
(5) İdrar alınması, görevlendirilecek bir yarış komiser yardımcısının denetiminde yapılır ve idrar
alınması için bekletilme süresi bir saatten az olamaz. İdrar alınamayacağına koordinatörce kanaat
oluştuğu durumlarda ise kan alınır.
(6) Usulüne uygun olarak saklanacak şüpheli numune kapları kutulara yerleştirilir. Kutuların
üzerine şüpheli numunenin alındığı tarihler silinmeyecek şekilde yazılır ve bunlar Yarış Komiserler
Kurulunca kilit altında bulundurulur.
(7) Laboratuvarda yapılan tahlil neticesinde numunenin müspet çıktığı durumda şüpheli
numunenin şahit kısmının Yarış Komiserler Kurulunca laboratuvara gönderilmesi Yarış Otoritesince
resen sağlanır ve Bakanlıkça teşkil edilen doping karma muayene heyetine tahlili yaptırılır.
(8) Hipodromlarda yarışların sona ermesi halinde numune saklama yeri ve arşivin anahtarları
ilgili evrakla birlikte Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofisine teslim edilir.

Şüpheli numunelerin analiz ücreti
MADDE 81 (1) Doping laboratuvarı analiz ücretleri, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir. Yapılan analiz ücretleri, yarış gelirlerinden laboratuvarın bağlı bulunduğu kurumun döner sermaye hesabına her ay sonunda ödenir.

Şüpheli numuneleri alınan atların ikramiyeleri ve sair ödülleri
MADDE 82(1) Şüpheli numune alınan atların, dopingli olduğunun ilan edildiği tarihe kadar
koştuğu ilk koşuya ve diğer koşulara ait ikramiyeleri ve sair ödülleri ödenmez.
(2) Atın dopingli olduğunun tespit edilmesi halinde, 131 inci maddede belirtilen cezalar
uygulanır. İkramiye ve sair ödüller de asıl hak sahiplerine verilir.

Tedavi amacıyla ilaç kullanımı
MADDE 83(1) Atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birinin veya tümünün
değişmesine tesir edebilecek maddelerin veteriner hekim raporuna dayanılarak ve tedavi amacıyla
verilmesi halinde de maddelerin tedavi amacıyla verildiğine dair iddia ve itirazlar doping cezaları
yönünden dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Antrenör, Amatör Binici, Jokey, Aprantiler ve Seyislerle İlgili Hükümler

Antrenör
MADDE 84(1) Antrenörlük yapabilmek için antrenörlük lisansına sahip olmak zorunludur.
(2) Jokey veya apranti lisansı bulunanlara, Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımak, Yarış
Otoritesince açılan kurslara katılmak ve başarılı olmak koşuluyla antrenörlük lisansı verilebilir. Ancak,antrenörlük, jokeylik veya aprantilik birlikte yapılamaz.
(3) Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü, Atçılık İşletmeciliği, Atçılık ve Antrenörlüğü
bölümlerinden mezun olanlara müracaatları halinde, Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımak
kaydıyla antrenörlük lisansı verilir. Antrenör lisansları vize edildikleri takvim yılı için geçerlidir.
(4) Yarış Komiserler Kurulunca kabul edilecek bir özrü sebebiyle koşu yerinde bulunamayacak
antrenör tarafından, yalnızca o yarış günü için koşularla ilgili hizmetlerini yürütmek üzere, at sahibi
veya at sahibi vekili ile özrü olan antrenör anlaşarak; bunun mümkün olmaması halinde, at sahibi
veya at sahibi vekili tarafından, görevi kabul etmesi halinde başka bir antrenöre görev verilebilir. Bu
görevlendirme at sahibi, at sahibi vekili ve asıl antrenörün sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi,
görevlendirilen antrenör de tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Bu husustaki görevlendirme,
ilgililerin yazılı başvuruları ve Yarış Komiserler Kurulunun onayı ile kayıt bürolarınca yapılır.
(5) Herhangi bir fiili sebebiyle bir antrenörün disiplin cezası alması veya hakkında tedbir kararı
verilmesi halinde, antrenörün aynı gündeki koşulara kayıtlı atları için, ilgili atların sahipleri veya at
sahibi vekilleri tarafından, o yarış gününe mahsus olmak üzere bir başka antrenörün
görevlendirilmesine, at sahibinin veya at sahibi vekilinin yazılı başvurusu ve görevlendirilen
antrenörün kabulüyle Yarış Komiserler Kurulunca izin verilir. Bu görevlendirme at sahibi, at sahibi
vekili ve asıl antrenörün sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı gibi, görevlendirilen antrenör de tüm
sorumluluğu kabul etmiş sayılır.
(6) Antrenörün elde olmayan sebeplerle yarış yerinde bulunamaması halinde, Yarış Komiserler
Kurulunun izniyle at sahipleri veya at sahibi vekilleri yalnızca o gün için antrenörlük hizmetini
görebilir. Bu husus, atın antrenörünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Lisans, izin belgesi vizesi ve geçerlilik
MADDE 85(1) Antrenörlük lisansı verilen Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü, Atçılık
İşletmeciliği, Atçılık ve Antrenörlüğü programlarından veya bölümlerinden mezun olanlar dışındaki
kişilerin Yüksek Komiserler Kurulunca açılacak kursları tamamlayıp yapılacak antrenörlük sınavında başarılı olmaları gerekir.
(2) Yarış Müessesesince açılan seyis eğitim kursları sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara
seyis lisansı verilir.
(3) Antrenör, jokey, apranti ve seyislere yeni verilen veya vize edilen lisanslar ile amatör binici
izin belgeleri, bir yarış yılı için geçerlidir. Tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat edenlerin lisansları ve izin belgeleri, Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilir.
(4) Askerlik hizmetini yapmaları veya dış memleketlerde olmaları nedeniyle lisanslarını vize
ettirmek için tespit edilen tarihler arasında müracaat edememiş olanların, terhislerini veya yurda
dönüşlerini müteakip, bir ay içinde müracaat etmeleri halinde lisansları vize edilir.
(5) Jokey veya apranti lisansı ile antrenör lisansının her ikisine de sahip olanlar o yıl için hangi
lisansını vize ettirmek isterlerse durumlarını belirtir bir dilekçe ile kayıt büroları kanalıyla Yüksek
Komiserler Kuruluna müracaat etmeleri gerekir. Jokey veya apranti lisansına sahip olup antrenör
lisansını vizeye verenler idmanlarda (Ek ibare:RG-23/6/2018-30457) ve start denemesinde at
binebilirler.
(6) Antrenör, jokey, apranti, amatör binici ve seyislerden mücbir sebepler nedeniyle belirli süre
içinde müracaat edemeyenlerin durumu, lisanslarının vize edilip edilmeyeceği ibraz edilen resmi
belgelerin Yüksek Komiserler Kurulunca incelenmesi suretiyle kararlaştırılır.
(7) Yabancı uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı ülkelere ait lisans sahibi
olan antrenör, jokey, apranti ve seyisler Yüksek Komiserler Kurulunun izniyle sanat icra edebilirler.
(8) Lisansını kaybeden antrenör, jokey, apranti ve seyisler kayıt büroları kanalıyla Yüksek
Komiserler Kuruluna müracaatları halinde yeniden lisans alabilirler.
(9) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Apranti Eğitim Merkezinden mezun olan apranti
kursiyerlere müracaatları halinde apranti lisansı verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey
olmaya hak kazanan aprantilere, müracaatları halinde jokey lisansı verilir. Apranti Eğitim
Merkezinden mezun olanlar ile birinci yılını başarı ile tamamlayan apranti kursiyerlerden on sekiz
yaşını dolduranlara, seyis eğitim kurs ve imtihanına katılmalarına gerek kalmaksızın, müracaatları
halinde seyis lisansı verilir. Aynı işlem yıl sonu değerlendirmelerinde başarısız olan ikinci sınıf apranti kursiyerler için de uygulanır.
(10) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenen antrenör kursu sonucunda yapılacak
sınavda başarı sağlayanlara, müracaatları halinde antrenör lisansı verilir.
(11) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca her yıl yarış sezonu için lisanslarını vize ettirecek
antrenör, jokey, apranti ve seyisler bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte
kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatta bulunurlar. Müracaat tarihi Eylül
ayında başlayıp Kasım ayı sonunda biter.
(12) Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü, Atçılık İşletmeciliği, Atçılık ve Antrenörlüğü
programları veya bölümlerinden mezun olanlara, antrenör kursu başarı belgesi aranmaksızın, bu
Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde antrenör lisansı verilir. Bu kişiler lisans verilme tarihinden itibaren mesleklerini icra edebilirler.
(13) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Lisansını vize ettirmek suretiyle on yıl süre ile jokeylik
yapmış olduklarını Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile
birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı
verilir.
(14) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde belgelerini kayıt bürosuna
vermeyenlerin lisansları vize edilmez. Eksik gönderilen belgeler üzerinde hiç bir işlem yapılmaz.
(15) Lisansını vize ettirmek isteyen cezalı antrenör, jokey, apranti, amatör binici ve seyisler ceza
süreleri sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kayıt bürosu kanalıyla Yüksek Komiserler
Kuruluna müracaat ettikleri takdirde, lisansları vize edilir. Bu süreyi geçirmiş olanların lisansları o yarış yılı için vize edilmez.

Kurslar
MADDE 86 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kursların düzenlenmesine Yüksek Komiserler
Kurulunca karar verilir. Bu kurslarda atların bakımı, beslenmesi, koşulara hazırlanması ile yarışlara
ilişkin mevzuat hakkında eğitim verilir. Bu kurslar, kurs başlangıç tarihinden en az on beş gün önce
ülke çapında yayın yapan yazılı ve görsel yayın organlarında ilan edilir.
(2) Kurs sonunda, birinci fıkrada yazılı konulardan Yüksek Komiserler Kurulunca oluşturulan
komisyon tarafından teorik ve uygulamalı sınav yapılır.
(3) Her iki sınavdan yüz tam puan üzerinden en az (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) altmış puan alanlar başarılı sayılır.
(4) Sınavlarla ilgili itirazlar sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde Yüksek Komiserler Kuruluna
yapılır. Yüksek Komiserler Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

Antrenörlük lisansı için istenen belgeler
MADDE 87(1) Lisans alacak antrenörlerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Dilekçe,
b) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tanzim edilmiş antrenör kursu başarı belgesi örneği,
c) T.C. kimlik numarası beyanı,
ç) Adres beyanı,
d) Adli sicil belgesi,
e) Altı adet 4,5×6 boyutlarında vesikalık fotoğraf,
f) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Antrenörlük yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu
kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu,
g) En az lise veya dengi okul diplomasının aslı veya onaylı örneği.

(2) Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Dilekçe,
b) Adli sicil belgesi,
c) Eski lisansı,
ç) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak antrenörlük
yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.
d) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek
zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.

Jokey, apranti ve amatör binicilerden istenen belgeler
MADDE 88(1) Lisans alacak jokey, apranti ve amatör binicilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler
istenir:
a) Dilekçe,
b) Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği,
c) T.C. kimlik numarası beyanı,
ç) Adres beyanı,
d) Altı adet 4,5×6 boyutlarında vesikalık fotoğraf,
e) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Jokey, apranti veya amatör binicilik yapmaya engel bir hali
olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu,
f) Adli sicil belgesi,
g) Ergin değil ise veli veya vasisinin muvafakatı.
(2) İlk defa lisans almak isteyen amatör binicilerin, amatör binici koşularının yapılacağı tarihten
en geç on beş gün önce, yukarıda istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri şarttır. Yüksek
Komiserler Kurulu, Yarış Müessesesinin görüşünü alarak lisans verebilir.
(3) Lisanslarını vize ettirecek jokey, apranti ve amatör binicilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Dilekçe,
b) Eski lisans veya izin belgesi,
c) Adres beyanı,
ç) Adli sicil belgesi,
d) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Jokey, apranti ve amatör binicilik yapmaya engel bir hali
olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.
e) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek
zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.

Seyislerden istenen belgeler
MADDE 89(1) Lisans alacak seyislerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a) Dilekçe,
b) Seyis eğitim kursu başarı belgesi örneği,
c) İlkokul veya ilköğretim okulu diplomasının aslı veya onaylı örneği,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
d) Adres beyanı,
e) Adli sicil belgesi,
f) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Seyislik yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu
kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu,
g) Altı adet 4,5×6 boyutlarında vesikalık fotoğraf.

(2) Lisanslarını vize ettirecek seyislerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Dilekçe,
b) Eski lisansı,
c) Adres beyanı,
ç) Adli sicil belgesi,
d) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Seyislik yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu
kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.
e) (Ek:RG-4/12/2012-28487) Yarış müessesesinden alınan borcu yoktur belgesi.
f) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek
zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.

Antrenörün yapacağı bildirim ve alacağı prim oranı
MADDE 90 (1) Her antrenör at sahipleri ile yaptığı noterlikçe onaylanmış antrenörlük
sözleşmelerinin birer örneğini Yarış Müessesesine vermek ve bu bildirimden sonra meydana gelecek
değişiklikleri bu mercie derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu işlemi tamamlamayan
antrenörün idman ettirdiği atlar, koşulara kayıt edilemez. Hipodrom müdürlüklerine yapılan
bildirimler Yarış Müessesesine yapılmış sayılır.
(2) Hiçbir antrenör, lisansı bulunmayan seyisi çalıştıramaz. Lisansı iptal edilen antrenör
diskalifiye edilmiş sayılır.
(3) Anlaşmalarında hüküm bulunmayan hallerde, at sahipleri atların kazandıkları
ikramiyelerden atlarını idman ettiren antrenörlere % 10 prim verir. Anlaşma ile belirlenecek prim
miktarı yukarıda belirtilen oranın üstünde ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) %50’sinden aşağı olamaz. Antrenör primleri hesaplanırken yalnızca ikramiye dikkate alınır. Yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa ayni ve nakdi ödüllerin değeri hesaba katılmaz. Antrenörlerin atın kazancına ilişkin primleri ikramiyeden kesilerek Yarış Müessesesince antrenöre ödenir.

At sahibinin antrenörlük yapması, antrenör çalıştırılması
MADDE 91 (1) Atının antrenörlüğünü kendisi yapmak isteyen at sahibi, bu Yönetmelik
hükümlerine göre antrenörlük lisansı almak, atını kendisi çalıştırmayan at sahibi ise bir antrenör ile
anlaşmak zorundadır. Antrenörlük ile ilgili değişikliklerin Yarış Müessesesine bildirilmesi zorunludur.
Bu işlemleri yaptırmayan at sahibinin atı koşulara kaydedilmez.
(2) Antrenörlük yapmakta olan at sahipleri, antrenörlerin bütün sorumluluklarını taşırlar.
Antrenörler sahip oldukları atları, idman ettirdikleri diğer atların kayıtlı olduğu koşulara
kaydettiremezler.
(3) Bir antrenörün, aynı koşuda kaç at sahibinin atları için imza atabileceği, yıllık yarış
programları genel hükümlerinde belirtilir.
(4) At sahipliği ve antrenörlük sıfatları bir şahısta birleşemez; birleşmesi halinde, bu sıfatlardan
birisinden dolayı alınan cezalar, diğer sıfatlar için de geçerlidir.

Amatör binici
MADDE 92(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Bir kimsenin amatör binicilere mahsus
koşularda at binebilmesi için Yüksek Komiserler Kurulundan veya Tanınan Yarış Otoritelerinden
birinden izin almış olması, biniciliği meslek edinmemiş ve jokey veya apranti lisansı almamış
bulunması şarttır. Ancak vizenin geçerli olacağı yılın yarış programında, amatör binicilere mahsus
koşu/koşular yer alması halinde, amatör binicilerin lisansı vize edilir ve söz konusu amatör biniciler
idmanlarda at çalıştırabilir.
(2) Amatör binicinin reşit olmaması halinde, velisi veya vasisinin yazılı muvafakatının alınması
şarttır. Amatör binicinin yukarıda yazılı şartları haiz olması halinde dahi, bir jüri tarafından yapılacak
sınav sonucuna göre, Yüksek Komiserler Kurulu izin verip vermemekte serbesttir.
(3) Amatör biniciler, bir koşuda, ancak bir at sahibinin atına binme vaadinde bulunabilir.

Jokey
MADDE 93(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Jokey lisansı olmayanlar koşularda jokey
olarak at binemez. Jokey lisansları vize edildikleri takvim yılı için geçerlidir. Jokeylere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verilir. Jokey lisansı vizeli olmayanlar, koşularda jokey olarak at
binemeyeceği gibi idmanlarda at da çalıştıramaz.
(2) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Altmışbeş yaşından gün almış jokeyler bu Yönetmelik
hükümlerine göre düzenlenen koşularda at binemezler.

Apranti kursu
MADDE 94(1) Apranti kursu Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen yerlerde açılır.
Eğitim ve öğretim süresi iki yıldır.
(2) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Apranti kursuna müracaat her yıl Haziran ve Temmuz ayları
içinde Apranti Eğitim Merkezi veya hipodrom müdürlüklerine yapılır. Ön kayıt için adayın kendisi
tarafından Bakanlıkça belirlenen Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünce onaylanan
başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar.
a) İlköğretimin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3.kademede
(üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olmak (2.kademeyi ortaokulu bitirmiş olan adayların
kursiyerliklerinin kesinleşmesi halinde, 3.kademeye (açık lise’ye) kayıt yaptırmaları zorunludur.),
b) Onyedi yaşından gün almamış olmak,
c) Otuzbeş-kırkbeş kg. arasında bulunmak,
ç) Boy uzunluğu 130-155 cm. arasında olmak.
(3) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Aralık ayı içinde yapılan sınavlarda başarılı olan adayların
kesin kayıtları aynı ay içinde yapılır. Ocak ayı içinde yeni eğitim ve öğretim yılına başlanır. Kursiyer
seçimlerinde başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İlköğretim diplomasının aslı veya onaylı sureti veya mevcut ilköğretim sisteminin
2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladığına dair öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti,
c) Adres beyanı,
ç) Devlet hastanesinden veya anlaşmalı özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
d) Sekiz adet 4,5×6 boyutlarında vesikalık fotoğraf,
e) Adli sicil kaydı,
f) Kursiyerin velisi veya vasisince notere onaylattırılmış muvafakatname.

Kurstan ilişik kesme
MADDE 95(1) Ceza hükümleri bölümündeki cezalar nedeniyle kurstan ilişiğinin kesilmesine
karar verilen kursiyerlerin ilişik kesme işlemi Yüksek Komiserler Kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

Kursiyer seçimi
MADDE 96 (1) Kursiyerlerin seçimi, Apranti Eğitim Merkezi için oluşturulan kursiyer seçim
kurulu tarafından yapılır. Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Yüksek Komiserler Kurulundan iki temsilci,
b) Yarış Müessesesi yönetim kurulundan bir üye,
c) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kurs müdürü ve kurs müdür yardımcısı,
ç) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kurs binicilik öğretmenlerini temsilen eğitim merkezi
müdürlüğü tarafından belirlenecek iki binicilik öğretmeni,
d) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kurs branş/rehber/diğer derslerin öğretmenlerini temsilen
eğitim merkezi müdürlüğü tarafından belirlenecek bir öğretmen,
e) Hipodrom doktoru.
(2) Kursiyer seçim kurulu, Yüksek Komiserler Kurulu üyelerinden birinin başkanlığında toplanır.
Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.
(3) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kursiyer adaylarının seçimi yazılı ve sözlü sınav olmak üzere
iki bölümden oluşur. Birinci bölümde, adaylara genel kültür derslerini içeren yazılı sınav uygulanır. Bu sınavda yüz üzerinden altmış puan alan aday, beden eğitimi sınavını da içeren sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da altmış ve üzeri puan alanlar kursa kayıt hakkı kazanır. Kursa kayıt hakkı kazanan aday sayısı, kursa kabul edilecek kursiyer sayısından az ise, Kurul, yazılı sınav puanı 50 puana kadar olan adayları, puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralar ve en yüksek puanlı adaydan başlamak kaydıyla, kalan kontenjan sayısı kadar kursiyer adayını sözlü sınava alır. Söz konusu sözlü sınavda altmış ve üzeri puan alan aday, kursa kayıt hakkı kazanır. Yarış Müessesesince belirlenen kursa alınacak apranti kursiyer adayı sayısı azami olup, yazılı ve sözlü sınavlarda yeterlilik gösteren aday sayısı ile kurs açılır. Kursa asil olarak kabul edilecek adayların belirlenmesinden sonra, kalan adaylar yazılı ve sözlü puan toplamlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanması kaydıyla on adayın isimlerinin belirtildiği yedek liste hazırlanır. Kursa kayıt hakkı kazanmış olup, kursa zamanında kayıt yaptırmayan veya eğitim ve öğretimin başlama tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Apranti Eğitim Merkezi ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilen kursiyerin yerine yedek adaylar, yedek liste sıralamasına göre kabul edilir.
(4) Kursiyer seçimi esnasında, her bir kurul üyesi adaylar için olumlu ve olumsuz görüşlerini
Yüksek Komiserler Kurulunun belirlediği formlara yazar ve imzalar.
(5) Seçim sonuçları tutanak altına alınır ve kursiyer seçim kurulu tarafından onaylanarak Apranti Eğitim Merkezine işlemlerin yapılması için gönderilir.

Kursiyer seçim esasları
MADDE 97(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Her yıl kursa alınacak apranti adaylarının sayısı
Haziran ayı içinde, kurs merkezinin durumu ve görüşleri dikkate alınarak Yarış Müessesesince
belirlenir.
(2) Kursiyer adaylarının seçiminde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:
a) Boy.
b) Kilo.
c) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) İlköğretim diploma notu veya mevcut ilköğretim sisteminin
2.kademesi öğrenim belgesi notu.
ç) Kendini ifade etme becerisi.
d) Yazılı sınav başarı notu.

Sözlü sınav
MADDE 98(1) Apranti adayları sözlü sınav salonuna ebeveynleri veya vasileri ile birlikte
girerler. Beraberinde ebeveynleri veya vasileri olmayan adaylar sınava kabul edilmezler.

Eğitim öğretim müfredatı
MADDE 99(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Apranti Eğitim Merkezinin eğitim ve öğretim
müfredatı (ek-3) kurs müdürlüğünce hazırlanıp Yüksek Komiserler Kurulunca onaylandıktan sonra ve aşağıda belirlenen çerçevede icra edilir. Yarış Müessesesinin teklifi, Yüksek Komiserler Kurulunun onayı ile bir eğitim ve öğretim dönemi öncesinde olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim müfredatında değişiklik yapılabilir.
a) Kursa yeni kayıt yaptıran birinci sınıf kursiyerler, Eylül ayı başında kurs müdürlüğünün
belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretim faaliyetine başlar ve kursiyerlerden Haziran ayı sonunda
başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer.
b) Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ders süreleri mevsim ve hava şartlarına bağlı olarak
öğretmenler kurulunca belirlenir.
c) Birinci sınıf ve ikinci sınıf birinci dönem sonu değerlendirmelerinde başarısız olan kursiyerler
ve Haziran ayı sonunda üst sınıfa geçme hakkını kaybeden kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilir ve bu
kursiyerler kurs hakkını kaybederler. Birinci sınıfı tamamlayan ancak ikinci sınıfa geçmeye hak
kazanamayan kursiyerlere; bu Yönetmelik hükümlerine göre onsekiz yaşını doldurmaları kaydıyla
Yarış Müessesesi vasıtasıyla ve bu Yönetmelik esasları dahilinde müracaatları halinde, Yüksek
Komiserler Kurulunca seyis lisansı verilir. Aynı işlem yıl sonu değerlendirmelerinde başarısız olan ikinci sınıf kursiyerler için de uygulanır.
ç) İkinci sınıf kursiyerlere kurs bitiminde başarılı oldukları takdirde başarı belgesi verilir ve lisans
işlemleri için Yarış Müessesesi aracılığı ile Yüksek Komiserler Kuruluna başvurulur.
d) Tüm kursiyerlerin, birinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme veya üst sınıfa geçebilmeleri
veya mezun olabilmeleri için bu Yönetmelikte belirtilen dönem veya sınıf geçme baremlerine
ulaşmaları şarttır.
e) İkinci sınıfa geçen kursiyerler Temmuz ayı içinde kurs merkezinde bulunan ekürilerin yanında
staj yapmak amacıyla taksim edilirler ve ekürilerle sözleşme imzalanır. Kursiyerlerin eküriler yanındaki başarıları her ay sonunda ekürilere gönderilen staj raporu ile izlenir.
f) Eküriler ile Apranti Eğitim Merkezi arasında imzalanan apranti adayı staj sözleşmesinde
kursiyerlere ödenmesi gereken asgari aylık miktar belirtilir. Söz konusu miktar, her yıl Aralık ayı içinde Yarış Müessesesi Yönetim Kurulunca belirlenir.
g) Ekürilerin yanında staj yapmak amacıyla görevlendirilen kursiyerlere çalışmalar esnasında
uymaları gereken sorumlulukları tebliğ edilir.
(2) Kursa bir eğitim ve öğretim yılı içinde mazeretsiz olarak toplam on gün devam etmeyenlerin
kurs ile ilişiği kesilir. Sağlık durumundan dolayı kursa devam edemeyenler, devamsızlıklarını tam
teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu ile kurs idaresine ibraz etmek zorundadırlar.
Ancak, bir yıllık eğitim ve öğretim süresi boyunca toplam iki aydan fazla rapor alanlar takip eden yıl
içinde sınıf tekrarı yaparlar.
(3) Kursiyerlerin eğitim ve öğretim yılı içinde yapmış oldukları devamsızlıkları zamana bağlı
kalmaksızın yazılı olarak velilere duyurulur.
(4) İki yarım günlük devamsızlık bir tam gün olarak kabul edilir.
(5) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kursiyerlere kurstaki işleri aksatmayacak şekilde Şubat ve
Temmuz ayları içerisinde on günlük periyotlar halinde dönüşümlü olarak toplam yirmi gün izin verilir.

Sınav, ölçme ve değerlendirme
MADDE 100 (1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Her eğitim ve öğretim yılı iki dönemden
oluşur. Birinci dönem Eylül-Şubat ayları arası olup, ikinci dönem Mart-Haziran ayları arasıdır. Dönem ara sınavları Kasım/Mayıs ayları içinde yapılır. Final sınavı dönem sonlarında yapılır. Kursiyerlerin başarı durumlarını gösteren karneler Şubat ve Haziran aylarında verilir.
(2) Kursiyerlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca aldıkları tüm notlar Not Kayıt Defterine işlenir.
(3) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Ara sınav notlarının %40’ı, final notlarının %60’ı alınarak
dönem veya sınıf geçme notu hesaplanır. Binicilik öğretmenleri, kursiyerlere gerek ara sınav notu,
gerekse final notu verirken, kursiyerlerin eküri yanındaki staj çalışmalarını da dikkate alırlar.
(4) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Öğretmenler puanlamayı yüz puan üzerinden yapar ve
aşağıdaki karşılıkları beşlik not sistemi ile karneye geçirir. Kursiyerin birinci sınıf birinci dönemden
veya ikinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçmesi veya birinci sınıfların bir üst sınıfa geçmesi veya ikinci sınıfların mezun olabilmesi için binicilik derslerinin ortalamasının en az beş tam puan üzerinden üç olması şarttır. Kültür dersleri için geçer not en az beş tam puan üzerinden ikidir.
Kursiyerler, mesleki derslerden en az üç not baremine ulaşamadıkları takdirde birinci sınıf birinci
dönemden ikinci döneme geçemezler, iki dönem ortalaması neticesinde mesleki derslerden en az üç not baremine ulaşamadıkları takdirde sınıf geçemezler ve diğer derslerin ortalaması dikkate alınmaz.
Not baremleri aşağıdaki gibidir:
Not Baremleri:
85-100=5= Pekiyi
70-84=4= İyi
55-69=3= Orta
45-54=2= Geçer
25-44 =1= Zayıf
0-24=0= Yetersiz
(5) Ara ve final sınavlar sözlü veya yazılı veya hem sözlü hem de yazılı olarak yapılır.
(6) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Apranti kursiyerlerin kurstaki başarıları ve disiplin durumları
öğretmenler tarafından apranti izleme raporu ile üç ayda bir velilere bildirilir.
(7) Ara ve final sınav neticeleri matbu forma yazılarak, kurs müdürlüğüne imza karşılığı teslim
edilir. Teslim edilen ara/final sınav evraklarının en az bir yıl ve sınav neticelerinin en az beş yıl süreyle kurs arşivinde saklanması şarttır.

Kursiyerlere verilecek cezalar
MADDE 101 – (Değişik:RG-23/6/2018-30457)
(1) Kursiyerler, bu Yönetmeliğe aykırı davranış içinde bulundukları zaman kendilerinin yazılı
savunması alınır. Kursiyerin davranışında bir hata söz konusu ise, kendisine ve velisine cezası yazılı olarak bildirilir. Kursiyerlere verilecek tüm cezalar Öğretmenler Kurulu tarafından verilir.
(2) Kursiyerlere ceza verilmeden önce yazılı savunmaları istenir ve beş (5) işgünü içerisinde
yazılı savunmalarını teslim etmeleri gerekir, takdir edilen ceza kendilerine imza karşılığı tebliğ edilir.
(3) Aldığı cezalardan dolayı kursla ilişiği kesilen kursiyer tekrar kursa kabul edilemez.
(4) Kursiyerlere verilen her türden cezalar kursiyer velilerine de yazılı olarak bildirilir.
(5) Bu Yönetmelikte bahsedilmeyen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerde, kusurlu
eylem ve davranışa en yakın ya da benzeri olarak kabul edilen ceza uygulanır ya da Öğretmenler
Kurulu takdir yetkisini kullanır. Disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş olan Öğretmenler Kurulu, ceza verilip verilmemesi veya ceza miktarının belirlenmesinde takdir haklarını kullanırken;
a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
c) Disiplinsizliğin eğitim merkezine olumsuz etkisinin ağırlığı,
ç) Disiplinsizliğin niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,
d) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
e) Disiplinsizlik yapan kursiyerin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
f) Disiplinsizlik yapan kursiyerin daha önceki disiplin durumu,
g) Disiplinsizlik yapan kursiyerin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,
ğ) Kursiyerin yaş ve gelişimi,
h) Kursiyerin eğitim-öğretimdeki ilgi ve başarısı gibi hususları göz önüne alırlar.
(6) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere ihtar cezası ile davranış puanından 8 puan
düşme cezası verilir:
a) Kursu, kursun eşyasını ve çevresini kirletmek,
b) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
c) Kılık kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara
aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç gerecini kullanmamayı alışkanlık haline getirmek,
f) Yalan söylemek,
g) Kursa geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal
etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,
ğ) Kurs kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı
kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
h) Kurs içinde veya dışında kursun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,
ı) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
i) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
j) Yatılı kurslarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin
süresini özürsüz olarak uzatmak,
k) Yasaklanmış, müstehcen yayınları kursa ve kursa bağlı yerlere sokmak veya yanında
bulundurmak,
l) Kurs yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan
kaçınmak,
m) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç gereç bulundurmak,
n) Kurs tarafından istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri kursa geç bildirmek, yanlış
bildirmek veya bildirmemek,
o) Bilişim araçlarını, kurs yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve
görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi
olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,
ö) Şaka amaçlı dahi olsa vurmak, itmek, sözel şiddette bulunmak,
p) Nöbet veya staj görevini yerine getirmemek, staja geç gitmek veya erken ayrılmak,
r) Eğitim merkezi içerisinde temizlik kurallarına uymamak,
s) Binicilik dersinde veya staj esnasında koruyucu kask ve yelek giymeden ata binmek veya
eğitim merkezi tarafından verilmiş olan koruyucu kask ve yelek haricinde başka malzemeler
kullanmak,
ş) Binicilik için gerekli ekipmanları kontrol etmeden ata binmek,
t) Sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymamak.
(7) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere kurs yatılı ise iki hafta sonu izinsizlik cezası ile
davranış puanından 15 puan düşme cezası verilir. Kurs yatılı değilse davranış puanından 15 puan
düşme cezası verilir:
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak
kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı,
kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller
taşımak,
c) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu
amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
ç) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
d) Öğretmen, eğitici personel veya kurs yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel
olmak,
e) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere
hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
f) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve
benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, kurs araç gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,
g) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler
ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
ğ) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile kursun faaliyetlerine geç
gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
h) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
ı) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık haline getirmek ve arkadaşlarını
böyle yerlere gitmeye zorlamak,
i) Kurs binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç gerecine ahlak dışı
ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
j) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak.
(8) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlerin kurs ile olan ilişiği süresiz kesilir:
a) Türk Bayrağına, sancağına; ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Milli ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere
küfür ve hakaret etmek,
c) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
ç) Kursla ilişkisi olmayan kişileri, kursta veya kursa ait yerlerde barındırmak,
d) Kurs tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik
yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin
sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
e) Kurs sınırları içinde herhangi bir yeri, kurs yönetiminden izinsiz olarak eğitim öğretim
amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
f) Kursun bina, eklenti ve donanımları ile kursa ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,
g) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu
eylemlere katılmaya kışkırtmak,
ğ) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri
getirmek veya bunları bulundurmak,
h) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
ı) Uyuşturucu maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
i) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
j) Eğitim öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin,
sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek,
başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
k) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve
ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,
l) Kurs müdürlüğünden izin almadan kurs hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı
yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri
etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,
m) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya,
yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,
n) Eğitim öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait
evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,
o) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına
yardımcı olmak.
(9) Öğretmenler Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Kurs müdürü.
b) Kurs müdür yardımcısı.
c) Kurs binicilik öğretmenlerinden en az iki kişi.
ç) Diğer kurs öğretmenlerinden en az bir kişi.
(10) Öğretmenler Kurulu, kurs müdürünün başkanlığında veya kurs müdürünün
yetkilendireceği kurs müdür yardımcısı veya kurs müdürünün yetkilendireceği bir öğretmen
başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit
çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.
(11) Kursiyerlere, kursa katıldıkları andan itibaren uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik,
yönerge ve emirlere göre olması gereken tutum ile davranışları Eğitim Merkezi Öğretmenleri
tarafından öğretilir ve bu temel ilkenin gerektirdiği şuurlu bir disiplin ruhu geliştirilir.
(12) Kursiyerler uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirleri tam olarak
öğrenmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Mevzuatı bilmemek, bu
Yönetmelik hükümlerine tabi olmamayı gerektirmez.
(13) Kursiyerlerin disiplini; kanun, yönetmelik, yönerge ve emir esaslarına göre sağlanır ve
değerlendirilir.
(14) Disiplinin tesisinde esas; ceza ile disiplin tesisi değil, kursiyerin eğitilmesi ve disiplinsizliği
önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Ceza vermek suretiyle tesis edilen disiplinde, kursiyerin eğitilmesi de göz önünde bulundurulur.
(15) Aynı fiil nedeniyle bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.
(16) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilir.
(17) Bir fiilin diğer kanunlar ve yönetmelikler kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması,
aynı fiile bu Yönetmelik kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.
(18) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı
fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu
cezanın yerine getirilmesini engellemez.
(19) Takdir edilen disiplin cezasının yanında eğitim merkezi ve kişi mallarına verilen zararlar,
zarara yol açan kursiyere veya velisine ödettirilir.
(20) Kursiyerlere disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
a) İhtar ile davranış puanından 8 puan düşülür.
b) Kurs yatılı ise iki hafta sonu izinsizlik ile davranış puanından 15 puan düşülür. Kurs yatılı değil
ise davranış puanından 15 puan düşülür.
(21) Her ders yılı başında kursiyerlerin davranış puanı 100’dür. Ceza alan kursiyerlerin davranış
puanından;
a) İhtar cezası için 8 puan,
b) İki hafta sonu izinsizlik cezası için 15 puan,
c) Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde davranış puanı 49 ve daha aşağı olan kursiyerin kursla
ilişiği kesilir.

Kursiyerlere ilişkin diğer hükümler
MADDE 102 (1) Eğitim ve öğretim yılının sonunda, yukarıda bahsedilen suçları işlemeyen
kursiyerlere ve tüm derslerinin başarı ortalaması dört ve yukarı not bareminde olan kursiyerlere
takdir belgesi verilir.
(2) Kursa kesin kayıt yaptıran kursiyerlere yazlık ve kışlık kıyafetler kurs yönetimince belirtilen
miktarlarda verilir. Kıyafet bedelleri yarış gelirlerinden karşılanır.
(3) Yazlık ve kışlık kıyafetler kurs müdürlüğünün tespit edeceği tarihler arasında giyilir.
(4) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Apranti adayları kıyafetlerini kurs süresince Eğitim Merkezi
sınırları dahilinde temiz ve intizamlı olarak giymek zorundadırlar. Aksi davranış içinde bulunanlar ile
aprantiye yakışmayan kılık ve kıyafet sergileyen kursiyerlere ilgili disiplin hükümleri uygulanır.
(5) Kursiyerlere zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla her ayın son günü maaş ödenir.
Kursiyerlere ödenecek ücret miktarı Yarış Müessesesi tarafından her yıl Ocak ayı içinde belirlenir.
Ödenen toplam ücret tutarı yarış gelirlerinden karşılanır.
(6) Kursiyerlere ödenen aylık ücretten, kursa gelmedikleri günler için kesinti yapılır. Aylık eğitim
ve öğretim süresi otuz gün üzerinden hesaplanır.
(7) Kursiyerlerin iki yarım günlük mazeretsiz devamsızlıkları bir tam günlük devamsızlık olarak
değerlendirilir ve kursiyerlerin aylık ücretinden düşülür.
(8) (Mülga:RG-23/6/2018-30457)
(9) Kurs ücretsiz olup, kursiyer yemek masrafları Yarış Müessesesi tarafından karşılanır.
(10) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Apranti kursuna katılma hakkını kazanan kursiyerlere
ödenecek gider karşılıkları, öğretmen ücretleri, ilaç, kursiyerler için yaptırılan ferdi kaza sigortası
kapsamında ödenmeyen hastane masrafları, giyim malzemeleri ile araç ve gereçler, büro giderleri
yarış gelirlerinden karşılanır.
(11) (Ek:RG-23/6/2018-30457) Beklenmedik ve ailevi mazeretleri nedeniyle Eğitim Merkezi
Müdürlüğü kursiyerlere azami beş güne kadar mazeret izni verebilir.

Sigorta
MADDE 103(1) Apranti adayları, her yıl Yarış Müessesesi tarafından ölüm ve kalıcı sakatlık ve
belirli limit dahilinde tedavi teminatını kapsayan özel ferdi sigorta yaptırılabilir. Bu takdirde yukarıda
belirtilen sağlık harcamaları özel sağlık sigortası ile karşılanmış olacağından yarış gelirlerinden
ödenmez.

Jokeylerle at sahipleri arasındaki anlaşma türleri ve at binme vaadi
MADDE 104(1) Jokeyler ve aprantiler ile at sahipleri veya antrenörleri arasında, tam ve kısmi
olmak üzere anlaşma yapılabilir. Tam anlaşma belirli bir zaman zarfındaki bütün koşular için, kısmi
anlaşma ise belirli ve münferit koşular için geçerlidir.
(2) Tam anlaşması olan jokey veya aprantiler anlaşma devresi içinde diğer kişilere ait atlara
binebilmek için tam anlaşma yaptığı kişiden yazılı muvafakat almak zorundadır. Jokey veya aprantinintam anlaşma yaptığı kişinin, sahip olduğu veya idman ettiği atların katıldığı koşuda ilgili kişi yazılı izin verse dahi, anlaşmasız olarak başka ata binmesi yasaktır. Tam anlaşma yapılmış bir dönem için başka bir (Ek ibare:RG-23/6/2018-30457) at sahibi veya antrenör ile tam anlaşma yapılamaz.
(3) Jokey veya aprantilerin at sahipleri veya antrenörler arasında yapılan tam ve kısmianlaşmaların noterlikçe onaylanmış olması ve her iki anlaşmanın da Yarış Müessesesine teslim edilmesi şarttır.
(4) Bu madde hükmüne aykırı anlaşmalar ve taahhütler hükümsüzdür.
(5) Anlaşması olmayan bir jokey ve apranti bir koşuda birden fazla kimseye, at binme vaadinde
bulunamaz.

Binme ücretlerinin tespiti ve dereceye giren binicilerin prim oranları
MADDE 105 (1) Binicilerin bindikleri atlar için at sahibi tarafından ödenecek binme ücreti, her
yıl Yüksek Komiserler Kurulunca tespit edilir. (Ek cümle:RG-23/6/2018-30457) Binme ücretinin
ödenmemesi ve geri alınması koşulları at yarışları genel hükümlerinde belirtilir.
(2) (Değişik cümle:RG-17/5/2011-27937) Koşularda dereceye giren atların jokeyleri kazanılan
ikramiyenin %7’sinden az olmamak üzere %10’una kadarını, aprantileri ise %5’ini prim olarak alabilir. Jokeyin priminin oranı deklare esnasında belirlenir. At sahipleri ile biniciler arasında bu konuda özel anlaşma varsa anlaşma hükümleri geçerli olur. Ancak, anlaşma ile belirlenecek jokey prim oranı %10’dan fazla ve % 5’ten az, apranti prim oranı ise % 5’ten fazla ve % 2,5’tan az olamaz. Noterlikçe onaylanmış özel anlaşmaların bir örneği at sahipleri tarafından Yarış Müessesesine verilir. Yukarıda belirtilen anlaşmalı ve anlaşmasız prim yüzdeleri limitler dahilinde 0,50 ve katları şeklinde uygulanır.
(3) Jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislerin primleri hesaplanırken, yalnızca ikramiye
dikkate alınır. Yetiştiricilik primi, kaydiye ve taksit paraları ile varsa ayni ve nakdi ödüllerin değeri
hesaba katılmaz. Jokeyler ve aprantilerin atın kazancına ilişkin primleri, ikramiyeden kesilerek Yarış
Müessesesince ödenir.

Koşunun at başı beraber bitmesi halinde binicinin priminin hesaplanması
MADDE 106(1) Yarışın at başı beraber bitmesi halinde binicilerin primi, bindiği at için ödenen
ikramiye tutarı üzerinden hesap edilir. Jokeyler ve aprantilerin atın kazancına ait primleri Yarış
Müessesesince ikramiyeden kesilerek en kısa süre içinde binicilere ödenir.

Binme ücretinden jokey kaza ve yardım sandığına kesinti yapılması
MADDE 107(1) Jokeyler ve aprantilerin, bindikleri her at için at sahibince ödenen binme
ücretinin % 10’u, Jokey Kaza ve Yardım Sandığı hesabına aktarılmak üzere Yarış Müessesesince
kesilerek kalan kısım binicilere ödenir.

Apranti
MADDE 108(1) Apranti lisansı alabilmek için, apranti kursunu başarıyla bitirmek zorunludur.
Aprantilere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verilir. Lisansı vizeli olan aprantiler (Ek
ibare:RG-23/6/2018-30457) koşularda at binebilir ve idmanlarda at çalıştırabilir.
(2) At sahibi, at sahibi vekili veya antrenörler, koşuya kayıt ettirecekleri atlara apranti
bindirecekleri hallerde, aprantinin ismini ve kilo indirimini deklare anında bildirmek zorundadır.

Binicilerin kıyafeti
MADDE 109(1) Binicilerin yarış kıyafeti kumaştan yapılmış, yakası kapalı, uzun kollu forma,
beyaz kumaştan yapılmış külot pantolon, koncu değişik renkli olan siyah yarış çizmesi, düz beyaz
kumaştan fular, koruyucu kask ve can yeleğidir. Koşularda at binmek için bu kıyafetin giyilmesi
mecburidir. Buna uymayanlar koşularda at binemez.
(2) Eküri olduğu önceden ilan edilen ve aynı koşuya katılan atların binicileri aynı tip forma
giyerler. Numarası büyük olan atın binicisi eküri şapkasının dışında farklı renkte şapka giyer.
(3) Binicilerin, atların idmanı esnasında da kask ve can yeleği giymeleri zorunludur.

Binicilerin müşterek bahislere katılma ve tahmin yasağı
MADDE 110 (1) Jokeyler ve aprantiler hiçbir koşuda müşterek bahislere iştirak edemezler.
Jokey, apranti, antrenör ve seyisler yazılı ve görsel basında koşularla ilgili tahminde bulunamazlar.
Aksine hareket edenler yarış dürüstlüğüne aykırı hareket etmiş sayılır.

Seyis
MADDE 111(1) Seyis olabilmek için Yarış Otoritesince açılan eğitim kurslarına katılarak,
başarılı olmak ve lisans almak zorunludur.
(2) Koşularda dereceye giren atların seyislerine, at sahipleri tarafından kazanılan ikramiyenin
%5’ine kadarki tutar prim olarak verilir. Seyislere verilecek prim oranı anlaşma ile belirlenir. Anlaşma ile belirlenen oran %2,5’ten az olamaz. Anlaşma bulunmayan hallerde seyislere kazanılan ikramiyenin % 2,5’i oranında prim ödenir.

Seyis kursu ve seyis kursiyerlerinde aranacak belgeler
MADDE 112(1) (Değişik cümle:RG-23/6/2018-30457) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
yanı sıra yabancı uyruklu kişiler de bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde seyis kursuna katılabilir. Seyis kursiyerlerinden aşağıdaki şart ve belgeler aranır:
a) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kursiyer olabilmek için gerekli şartlar;
1) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak,
2) On sekiz yaşından küçük olmamak,
3) Seksen kilogramdan ağır olmamak,
4) Seyislik yapmasına engel olabilecek ciddi bir sağlık sorunu olmamak,
b) Gerekli bilgi ve belgeler;
1) Başvuru dilekçesi,
2) Diplomanın aslı veya onaylı sureti,
3) Altı adet 4,5×6 cm vesikalık fotoğraf,
4) T.C. kimlik numarası beyanı,
5) Adli sicil kaydı,
6) Adres beyanı,
7) Kan grubu belgesi,
8) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu.
(2) Kayıt ve derslere başlama tarihleri Yarış Müessesesi tarafından ilan edilir. Alınacak kursiyer
sayısından fazla müracaat olduğu durumlarda, yarışma usulü giriş sınavı yapılır. Bu durumda, giriş
sınavında başarılı olanlar kursa kayıt hakkı kazanırlar. Giriş sınavının yapılmasında, kurs sonu sınav komisyonunda yer alan kişiler görevlendirilir.
(3) Seyis eğitim kursu programı, Bakanlık ile Yarış Müessesesi tarafından müştereken hazırlanır
ve Bakanlık tarafından atanacak eğitim koordinatörünün koordinasyonluğunda yürütülür.
(4) Kurslara devam etmek zorunludur. Kurs süresi boyunca toplam on ders günü kursa
gelmeyenlerin kursiyerlikleri iptal edilir. Sıhhi durumdan dolayı raporlu olduğu için kursa
katılamayanların ise yukarıda belirtilen gün sayısı kadar kursa devamsızlık etmesi halinde
kursiyerlikleri bir sonraki düzenlenecek olan kursa bırakılır.
(5) Kurslar, genel olarak en az on beş kursiyer katılımı ile açılır.
(6) Kurs yöneticisi, kurs eğitimi başlangıcında, kursa katılanların listesini Yarış Müessesesine
bildirir.
(7) Kursta haftalık ders saati kırk saati geçemez.
(8) Çalışma saatleri çevre koşulları dikkate alınarak ve kursiyerlerin eğitim ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak kurs yönetimi tarafından tespit edilir.
(9) Bir ders saati elli dakikadır. İki ders saati arasında on dakikalık dinlenme süresi verilir.
Uygulamalı dersler iki ders saati birleştirilerek, blok ders olarak yapılabilir. Blok dersler arasında yirmi dakikalık dinlenme süresi verilir.
(10) Kurslarda, Ek-4’te belirtilen genel program uygulanır. Gerekli hallerde program
değişiklikleri Yarış Müessesesinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yapılır.
(11) Kurs çalışmaları, programlarına uygun olarak planlanır. Bu çalışmalar için dönem ve günlük
planlar hazırlanır. Hazırlanan bu planlar eğitim koordinatörünün onayından sonra uygulanır.
(12) Kurs sonunda sınava gireceklerin listesi yönetici tarafından Yarış Müessesesine verilir. Bu
listelerin kurs başlangıç listeleri ile uygunluğu kontrol edilir.
(13) Kurs sonu sınavları için kurs merkezlerinde sınav komisyonu oluşturulur. Komisyon;
Bakanlık eğitim koordinatörü, Yarış Müessesesi temsilcisi, kurs yöneticisi, öğretmen ve öğreticisinden oluşur. Kurs sonu sınavları bu komisyon tarafından gerçekleştirilir.
(14) Sınav soruları sınav komisyonunca önceden hazırlanır. Sınavlar, derslerin özelliğine göre
test, yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(15) Kursun devam ve diğer şartlarını yerine getirenler, sınava girme hakkı kazanırlar. Bu
şartları yerine getirmeyenler sınava alınmazlar. Dönem sonunda da başarısız duruma düşenler,
kurslara yeniden kayıt yaptıramazlar.
(16) Kurs sonu sınavında, yüz üzerinden ortalama altmış puan alanlar başarılı sayılır ve seyis
sertifikası almaya hak kazanır.
(17) Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara, kurs bitirme belgesi olarak seyis sertifikası
verilir. Bu belge, kurs yöneticisi ve kurs sorumlusu tarafından imzalanır. Kurs yöneticisi ve
sorumlusunun aynı kişi olması durumunda, ikinci imza kurs öğretmeni veya öğreticisi tarafından atılır.
(18) Belge verilenlerin listesi, Bakanlığa ve Yarış Müessesesine bir hafta içerisinde bildirilir.
Listelerin bir örneği Bakanlıkta, bir örneği de Yarış Müessesesinde saklanır.
(19) Kursun her türlü yönetimi ve kursiyerlerin özlük işleri Bakanlık onayı ile Yarış Müessesesi
tarafından yürütülür.
(20) Kurslarda görevlendirilecek personel; kurs yöneticisi, öğreticiler ve diğer personel
şeklindedir. İhtiyaç durumunda kurs yönetici yardımcısı da görevlendirilebilir.
(21) Kurs yöneticisi, en az yüksek okul mezunu, atçılık alanında tecrübeli, sabıka kaydı olmayan,
görev yapmasına engel sağlık sorunu bulunmayanlardan seçilir. Ancak, bu koşulları taşıyan yönetici bulunmaması durumunda, Yarış Müessesesinin uygun göreceği, daha önce yöneticilik yapmış en az lise ve dengi okul mezunu emekli memurlar arasından da görevlendirme yapılabilir. Aynı koşullar,kurs yöneticisi yardımcısında da aranır.
(22) Kurslarda görevlendirilecek;
a) Öğretmenlerin, kurs vereceği alanda üniversite veya yüksek okul mezunu olmaları,
b) Uzmanların, alanlarında yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim aldıklarını veya uzman
olduklarını belgelendirmeleri,
c) Usta öğreticilerin; lisanslı antrenör, jokey, seyis veya at sahibi olduklarını belgelendirmeleri,
gerekir. Ancak, bunların dışında öğretici görevlendirilmesi veya teklif edilmesi yoluna gidilmez.
(23) Kurs yöneticisinin görevleri şunlardır:
a) Eğitim öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek,
b) Öğreticilerin; günlük ve dönem planlarının hazırlanmasını, incelenmesini, derslerin ve
uygulamaların bu planlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
c) Derslerin verimini artırıcı önlemleri almak, her türlü eğitim araç ve gereçlerini sağlamak,
ç) Kursun işleyişini ve kursiyer devam takip işlerini, kayıt, sınav ve buna ilişkin belge ve
tutanaklarla ilgili işlemleri yürütmek,
d) Kurslarla ilgili verilen diğer görevleri yapmak,
e) Bu belgede istenen diğer koşulları yerine getirmek.
(24) Kurs sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kurs hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini yönetici ile birlikte sağlamak,
b) Kurs için gerekli araç-gereç ve donatım malzemesini temin etmek,
c) Kurs yöneticisinin verdiği görevleri yapmak.
(25) Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Başlıca görevleri şunlardır:
a) Kendilerine verilen dersleri okutarak, bunlara ait uygulamaları yaptırmak,
b) Dersin dönem ve günlük planlarını hazırlamak, zamanında derslere hazırlıklı olarak girmek ve
çalışmalarını ilgili deftere yazarak imzalamak, derse katılmayan kursiyerleri kurs yöneticisine
bildirmek,
c) Görevlendirildiği sınav ve benzeri komisyonlarda görev yapmak,
ç) Görev alanlarıyla ilgili gelişmeleri izlemek ve kendisini yetiştirmek.
(26) Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim öğretimi aksatan, ahlaken kusurlu
davranışlar sergileyen, atlara kötü muamele yapan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler yazılı
olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar gelecekte açılacak kurslara katılamazlar.
(27) Kursiyerlere kurs süresi boyunca iaşe ve ibade ile diğer zaruri masrafları yarış gelirlerinden,
Yarış Müessesesi tarafından karşılanır.
(28) Kurs süresince eğitim araçları, ders ücretleri ve benzeri eğitim masrafları yarış gelirlerinden
karşılanır.
(29) Kurs, Yarış Otoritesi ve Yarış Müessesesi tarafından her bir kurs döneminde bir defadan az
olmamak üzere en az bir kere olmak üzere periyodik olarak denetlenir ayrıca denetimler sırasında
denetim elemanı da alınabilir.

Kurs, seminer ve toplantı ücreti
MADDE 113(1) Kurs, seminer ve toplantılara ilişkin her çeşit harcamalar yarış gelirlerinden
karşılanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Şikayet ve İtirazlar

Şikayet ve itirazda bulunabilecek kimseler ile şikayet ve itiraz mercii
MADDE 114(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Koşulara yönelik şikayet ve itirazlar, o koşuya
katılan atların sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörleri veya binicileri tarafından yapılabilir.
(2) Şikayet ve itirazların yazılı olarak 115 inci maddede gösterilen süreler içinde ve yıllık yarış
programları genel hükümlerinde belirtilen miktarda depozito ile birlikte tartı hakemine yapılması
gerekir.
(3) Yarış hizmetleri ile ilgili görevlilerin şikayet ve itirazları depozito kaydına tabi değildir.
(4) Yarış hizmetleri ile ilgili diğer görevliler hakkındaki şikayet ve itirazlar, Yarış Komiserler
Kuruluna, Yarış Komiserler Kurulu ile ilgili şikayet ve itirazlar ise Yüksek Komiserler Kuruluna yapılır.

Şikayet ve itiraz zamanları
MADDE 115 (1) Koşulara yönelik şikayet ve itirazlar aşağıda yazılı süreler içinde yapılabilir:
a) Atların taşıyacağı ve taşıdığı ağırlıklara ait şikayet ve itirazlar;
1) Atların taşıyacağı ağırlıklara yönelik şikayet ve itirazlar birinci tartının sonuna kadar,
2) Atların taşıdığı ağırlıklara yönelik şikayet ve itirazlar ikinci tartının sonuna kadar,
b) Koşulacak ve koşulan mesafeye ait şikayet ve itirazlar;
1) Koşulacak mesafeye yönelik şikayet ve itirazlar birinci tartının sonuna kadar,
2) Koşulan mesafeye yönelik şikayet ve itirazlar ikinci tartının sonuna kadar,
c) Kayıtlara, deklareye, haşa numaralarına, forma renk ve şekillerine, ringe uğramadan piste
çıkmaya dair şikayet ve itirazlar koşudan evvel veya ikinci tartının sonuna kadar;
ç) Atların, sahiplerinin, at sahibi vekillerinin, antrenörlerinin, binicilerinin vasıflarına yönelik
şikayet ve itirazlar doping muayenesine ait hükümler saklı kalmak kaydı ile koşudan evvel veya
ikramiyeler ödeninceye kadar;
d) Binicilere ait şikayet ve itirazlar;
1) Binici tarafından koşuda yarış dürüstlüğünü ihlal edecek herhangi bir harekette
bulunulduğuna,
2) Bir atın koşu esnasında çarpmak, sıkıştırmak veya önünü kesmek suretiyle diğer at veya
atların koşuyu kazanma imkanlarını engellediğine,
3) Bir atın koşuyu belirli mesafeden eksik koştuğuna,
4) Binicinin tartılara gelmediğine, tartıya gelirken usulsüz hareket ettiğine ya da ikinci tartıda
ağırlığının eksik veya fazla çıktığına dair şikayet ve itirazlar, koşunun bitmesinden itibaren beş dakika
içinde, bu beş dakikalık devrede bu bentte yazılı olanlar dışındaki şikayet ve itirazlar kabul edilmez.
e) Tartı hakeminin karar ve muamelelerine yönelik şikayet ve itirazlar derhal,
f) Bu maddede açıklanmayan hususlara yönelik şikayet ve itirazlar ilgili koşunun ikramiyesi
ödeninceye kadar,
g) Alacaklara, gerçeğe aykırı veya yanlış beyanlara yönelik şikayet ve itirazlar, yarış mevsiminin
sonuna kadar yapılır.

Şikayet ve itiraz ile ilgili diğer hükümler
MADDE 116(1) Yapılan şikayet ve itirazlar, Yarış Komiserler Kurulunun izni olmadan geri
alınamaz.
(2) Şikayet ve itiraz reddedildiği takdirde, depozito Jokey Kaza ve Yardım Sandığına irat
kaydedilir. Şikayet ve itiraz haklı bulunduğu veya Yarış Komiserler Kurulunun izni ile geri alındığı
takdirde depozito iade edilir.
(3) 6132 sayılı Kanun ile 5996 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı iş ve işlemlere
şikayet ve itiraz edilmemiş olsa bile, Yarış Komiserler Kurulu ile Yüksek Komiserler Kurulu bunları
resen dikkate alabilir.
(4) Şikayet ve itiraz yapılan koşularda kazanılan ikramiye, kupa ve sair ödüller şikayet ve
itirazlar neticelendirilinceye kadar verilmez.
(5) Bir şikayetin ve itirazın tetkiki veya herhangi bir tahkikatın icrası, masrafı gerektiriyorsa,
masrafların kimler tarafından, hangi sürede ve oranda ödeneceği Yarış Komiserler Kurulu tarafından kesin olarak belirlenir.
(6) Bir atın kayıt işlemi ile ilgili şikayet ve itirazlar üzerine, koşudan evvel gerekli düzeltmeler
yapılabilmiş ise, atın o koşuya girmesine müsaade edilir. Ancak bu hal cezaya yönelik hükümlerin
uygulanmasına engel olamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

İlgililere verilecek gün ve para cezaları
MADDE 117(1) Mülkiyetinde veya ortaklığı altındaki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile
bunların vekilleri, antrenör, at sahibi antrenör ve atın jokey, apranti, amatör binici, seyis ve sair
hizmetlileri gibi ilgilileri ve koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış usul ve esaslarına ve
yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarışların ve yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlar hakkında, 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır;
a) İhtar cezası,
b) Para cezası,
1) Yarış usul ve esaslarına aykırı hareket eden, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve
disiplinini bozanlara iki yüz on yedi Türk Lirası,
2) Kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenlere dört yüz otuz beş Türk Lirası,
3) Yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışlarda bulunanlara sekiz yüz yetmiş Türk Lirası,
c) Yarışlarla ilgili yerlerde geçici veya süresiz sanat icrasından yasaklanması,
ç) Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici veya süresiz
yasaklanması,
d) Atın koşulara katılmasının geçici olarak yasaklanması.
(2) Eylemin tekrarı halinde yukarıda yazılı para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.

Kayıt ile ilgili cezalar
MADDE 118(1) Koşulara kayıt edilmeleri ya da koşturulmaları yasaklanmış atları cezaları
süresince koşulara kaydettiren ya da koşturan at sahibi veya at sahibi vekili veya antrenörlere kaydı yapan görevlilere, yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışları sebebi ile sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, antrenöre otuz gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At, otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır. Eğer at koşup dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır.
(2) Bir atın bu Yönetmeliğe göre taşıması gereken ağırlığa oranla herhangi bir fazlalığı veya
eksikliği koşudan önce bildirmeyen ve düzelttirmeyen antrenöre, kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası ve on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. Ayrıca, atın o koşuya katılması yasaklanır. Eğer at koşup dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır.
(3) Anlaşması bulunmayan bir jokey, bir koşuda birden fazla at sahibi veya at sahibi vekili ya da
antrenöre birden fazla deklare belgesi verdiği takdirde, yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli
davranışları sebebiyle sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ve ayrıca, otuz gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten
ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(4) Zarar gören tarafın şikayeti halinde; anlaşma hükümlerine uymayan at sahibi, at sahibi
vekili, antrenör ve binicilere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk
Lirası para cezası ve ayrıca, at sahiplerine veya at sahibi vekillerine on beş gün süreyle tribün ve
eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama, antrenör ve binicilere on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-
30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(5) Lisansı olmayan veya lisansı vize ettirilmemiş bir biniciyi koşulara kayıt ettiren at sahibi, at
sahibi vekili, antrenör ve at binen biniciye ve kaydı yapan görevlilere, yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışları sebebi ile sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, antrenör ve biniciye otuz gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At, otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır. Eğer at koşup dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır.

Muayene, müşahede ve eyerleme ile ilgili cezalar
MADDE 119(1) Muayene, müşahede, eyerleme yerlerine koşunun başlama saatinden belli
bir süre önce atın getirilmemesi veya bu yerlerden süresinden önce çıkarılması hallerinde, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ederek disiplin ve düzeni bozmak şeklindeki hareketleri sebebiyle atın ilgililerine ihtar ve ayrıca, iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.

Tartı ile ilgili cezalar
MADDE 120(1) Tartı ve kayıt ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen biniciye veya
antrenöre veya hem biniciye hem de antrenöre dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası ile yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-
30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At sahibi veya at
sahibi vekiline de yukarıdaki fiillerle ilgisi varsa iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(2) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, at bineceği koşu için tartı yerine gelmeyen biniciye
ve eyer almaya gelmeyen antrenöre veya 84 üncü maddeye istinaden antrenörlük görevi verilen
ilgililerin her birine tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı dört yüz otuz beş Türk
Lirası para cezası ve ayrıca on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer
ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(3) Bir atın, bu Yönetmeliğe göre taşıyacağı ağırlığı daha önceden düzenlememek suretiyle
tartının ve dolayısıyla koşunun gecikmesine sebep olan binicilere tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası verilir.
(4) Ağırlık fazlalığını, katılacağı koşuda bineceği atın taşıyabileceği ağırlığa göre düzenlemeyen
ve tartı hakemine bildirmeyen ve bu sebeple at binemeyen binicilere, tartı ile ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmemekten dolayı dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası ve ayrıca, yedi gün süreyle
tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere
girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(5) İkinci tartıyı yaptırmayan binici ve antrenörün her birine, tartı ile ilgili yükümlülüklerini
yerine getirmemekten dolayı dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası ve ayrıca, on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır. At sahibinin fiile iştiraki halinde dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası ve ayrıca ata da otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir.
(6) Koşu öncesi ve koşu sonrası yapılan tartı sonucunda, ağırlığında beş yüz gramlık istisna
dışında fazlalık veya eksiklik tespit edilmesi durumunda atın binicisi ve antrenörünün her birine, tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası ve ayrıca on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Değişik cümle:RG-29/2/2012-28219) At 500 gramlık istisnadan daha eksik kilo ile koşar ise at o koşu için koşu dışı sayılır ve dereceye girmişse derece değişikliği yapılır. (Değişik cümle:RG-29/2/2012-28219) At sahibinin veya at sahibi vekilinin fiile iştirakinin tespiti halinde ise atın jokeyine verilen ceza at sahibi veya at sahibi vekiline de uygulanır.
(7) Bir koşu için tartılan biniciler, tartı hakeminin müsaadesi olmadan soyunma odasından
çıkamayacağı gibi görevli memur ve yarış komiserlerinden başka hiç kimse ile temas edemez; hiçbir iletişim aracını kullanamaz. Bu kurallara uymayanlara yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.

Ring ve start ile ilgili cezalar
MADDE 121 (1) Ring ve start yerinin disiplin ve düzenini bozan, atı ringe ve start yerine geç
getiren, bu şekilde koşuların gecikmesine sebep olan at ilgililerine ihtar ve ayrıca iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(2) Ringe getirilmeyen veya binili olmaksızın start mahalline götürülen atların antrenörü,
binicisi ve seyisinin her birine yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(3) Atın ringe geç getirilmesi veya buradan süresinden önce çıkarılması hallerinde, antrenöre
yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(4) Binicinin kusurundan ileri gelen bir sebeple start gecikmişse biniciye; startın gecikmesi atın
idmansızlığından ve huysuzluğundan ileri gelmiş ise, atı starta alıştırmadığı için antrenörüne, yarış
usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir. At, otuz
günden aşağı olmamak üzere idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklanır.

Koşuların icrası ve idman ile ilgili cezalar
MADDE 122(1) Bir at sahibi ile anlaşma yapan jokeyin veya aprantinin anlaşmalı olduğu at
sahibinin atlarının koştuğu koşularda, at sahibi müsaade etse dahi anlaşması olmayan kişilerin o
koşulardaki atlarına binmesi halinde, yarış dürüstlüğüne aykırı hileli davranışı sebebiyle jokeye sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ve ayrıca yirmi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(2) Atını koşuyu kazanmak amaç ve çabası ile koşturmayan biniciye, yarış dürüstlüğüne aykırı
hileli davranışı sebebiyle sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ile altmış günden az olmamak üzere yüz yirmi güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At sahibi, at sahibi vekili ve antrenörünün fiile iştiraklerinin tespiti halinde, yarış dürüstlüğüne aykırı hileli davranışları sebebiyle sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, antrenöre otuz günden az olmamak üzere doksan güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At da altmış gün süre ile koşulara girmekten yasaklanır.
(3) Antrenörleri tarafından kasıtlı olarak yeterince idman ettirilmeden yarıştırıldığı anlaşılan
atların antrenörlerine, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para ve otuz gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. At ise otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır.
(4) 91 inci maddeye aykırı hareket eden at sahibi veya at sahibi vekiline yarış usul ve esaslarına
aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(5) Lisansı olmayan seyis ve lisansı olmayan binici çalıştıran antrenöre, yarış usul ve esaslarına
aykırı davranışından dolayı iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir. Bu cezaya rağmen lisansı
olmayan seyisi veya lisansı olmayan biniciyi çalıştırmaya devam ettiği takdirde antrenöre ayrıca, on
beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra
etmekten yasaklama cezası verilir.
(6) Koşudan sonra haşa bezini tartı hakemine geri vermeyen binicilere, yarış usul ve esaslarına
aykırı hareketleri sebebiyle ihtar ve ayrıca iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(7) Bir at veya binici koşu sırasında rakiplerinden bir veya bir kaçına çarptığı, sıkıştırdığı, önünü
kestiği, hareketini engellediği ya da usulsüz kulvar değiştirdiği takdirde, Yarış Komiserler Kurulunca
eylemin ağırlık derecesine ve sonucuna göre atı varsa ekürisi de derece dışı bırakılır ya da faul yapılan at veya atlardan sonra derecelendirilir. Atın binicisine eylemin ağırlık derecesine göre, aşağıda yazılı cezalardan biri veya birkaçı;
a) İhtar,
b) İki yüz on yedi Türk Lirası para cezası,
c) Dört yüz otuz beş Türk Lirası para cezası,
ç) Sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası,
d) Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-
30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icraetmekten on günden az olmamak üzere doksan güne
kadar yasaklama cezası,verilebilir.

Uygun niteliklerde aksesuar ve forma kullanmayan ve atlara kötü muamele yapanlara
verilecek cezalar
MADDE 123 (1) Yarış Müessesesinin tartı yerinde bulunduracağı standartlarda veya bu
standartlarda binicilerin temin ettiği can yeleğini ve kaskı koşularda ve yarış atlarının idmanı
esnasında giymeyen (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) binici ve çalıştırıcı seyislere yarış usul ve
esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(2) At sahibi adına tescil edilmemiş renk, şekil ve nitelikleri taşıyan formaları binicilerine
kullandıran at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlere ve bu formaları kullanan biniciye yarış
usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ihtar ve ayrıca, iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(3) Koşularda mahmuz takan jokeyler ve aprantilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri
sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında
yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat
icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(4) Atlarını koşulara nizami yarış aksesuarı ile iştirak ettirmeyen antrenörlere, yarış usul ve
esaslarına aykırı davranışlarından dolayı iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(5) Nalları mahmuzlu atlar kum pistler hariç, tırnaklı veya alaturka nallı atlar ile ön ayakları
nalsız atlar koşulara iştirak edemez; koşuya iştirak etmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır. Ayrıca, bu kurallara aykırı olarak yarışlara iştirak ettirilen atın antrenörüne yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(6) Bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uymayan ve usulüne uygun kamçı kullanmayan
binicilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219) Koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı vuran binicilere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikiyüzotuzdokuz Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle tribün ve
eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten
ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. (Ek cümleler:RG-23/6/2018-30457)Ancak,
jokeylere bir yıl içerisinde bu kapsamda verilecek yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya
sanat icra etmekten yasaklama cezası süreleri, aynı kapsamda alınan son cezanın iki katı uygulanır. Söz konusu esaslara aykırı davrandığı tespit edilen binicilere bu husus yazılı olarak bildirilerek konuyla ilgili yazılı savunmalarını vermek üzere yarış tarihinden itibaren iki gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda biniciler tarafından yazılı bir savunma verildiği takdirde verilen savunma ve tespit edilen ihlal ile alakalı diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek biniciler tarafından yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edildiği sonucuna varılırsa binicilere ceza verilir. Bir yıl içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı olarak hatalı kamçı kullandığı tespit edilen ve haklarında 2 defa tribün ve eklentileri dışındayarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası alan apranti ve amatör biniciler, ikinci cezanın bitim tarihinden başlamak üzere, en az bir ay süreyle tedbirli olarak Apranti Eğitim Merkezinde yapılacak program dahilinde binicilik öğretmenleri nezdinde eğitime tabi tutulur, eğitim bitiminde Yarış Müessesesi tarafından hazırlanacak rapor Yüksek Komiserler Kurulunagönderilir. Bu apranti ve amatör binicilerin yarışlarda at binip binemeyeceğine, söz konusu rapora istinaden Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü karar verir.
(7) Bir atın koşulara hazırlanmasında, starta girişinde, koşu esnasında ve koşu sonrasında atı
dövenlere, koşulara katılacak atlara uyarıcı ve şok etkisi yapacak her türlü hareketi yapanlara ve
cihazları kullananlara, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve on beş günden az olmamak üzere yüz yirmi güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.

Müşterek bahislere iştirak, tahmin ve yanıltıcı beyanda bulunanlara verilecek cezalar
MADDE 124 (1) Müşterek bahislere iştirak eden, yazılı ve görsel basında koşularla ilgili
tahminde bulunan jokeyler ve aprantiler ile antrenör ve seyislere, yarış dürüstlüğüne aykırı
hareketlerinden dolayı sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ve doksan gün süreyle tribün ve
eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten
ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.
(2) Yarışların, koşuların sonuçlarını ve müşterek bahisleri etkileyecek fiil, yanıltıcı beyan ve hileli
davranışta bulundukları tespit edilen at sahibi ve at sahibi vekillerine sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ve otuz günden az olmamak üzere yüz seksen güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama, antrenör, binici, seyis ve sair hizmetlilere sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ile otuz günden az olmamak üzere yüz seksen güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.

Diskalifiye edilenlerin yarış işlerinde görevlendirilmesi ile ilgili cezalar
MADDE 125 (1) Diskalifiye edilmiş bir kimsenin asli cezasının devamı müddetince yarışlarla
ilgili işlerde görevlendirilmesi, at sahiplerine vekillik etmesi, at kayıt ettirmesi, atlarını koşulara iştirak ettirmesi ve tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmesi yasaktır. Aksine hareket edenlere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.

Koşuların ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlara verilecek cezalar (1)
MADDE 126(1) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Koşuların ya da yarışlarla ilgili yer ve tesislerin
düzen ve disiplinini bozan at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlere, binicilere, seyis ve sair
hizmetlilere iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi günden on beş güne kadar tribün ve
eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama
cezası verilir.
(2) Yarış Komiserler Kurulunca alınan kararlara uymayan ya da Yarış Komiserler Kuruluna karşı
kaba ve saldırgan davranışlarda bulunan at sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörler, biniciler, seyis vesair hizmetlilere iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca, on beş günden az olmamak üzere yüz yirmi güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.

Kayıt ve koşturma yasağı olmasına rağmen, atlarını koşulara kayıt ettiren ve kaydı yapanlara
verilecek cezalar
MADDE 127 (1) Yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alan Yarış Müessesesi,
Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Yüksek Komiserler Kurulu Çalışma Ofisleri,
Bakanlıkça doping ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen referans ya da akredite laboratuvarları ve yarış sezonlarında görevlendirilen kişiler ile jokey, apranti ve bunların eşleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan koşulara atlarını kayıt ettiremez ve koşturamazlar; kaydedilmiş olanların kayıtları hükümsüz sayılır. Bu görevlilerin görevlerine derhal son verilir ve bunlar yarışlarla ilgili müessese ve hizmetlerde bir daha çalıştırılamaz. Bu gibilerin atları kaydolmuş ve koşmuşsa atın ilgilileri ve kaydedenler hakkında yarış dürüstlüğüne aykırı hileli hareketlerinden dolayı sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası verilir ve at o koşu için koşu dışı sayılır. (Ek cümle:RG-29/2/2012- 28219) Bu kişiler at yetiştiriciliği yapabilir. Muvazaalı olarak bu madde hükmüne aykırı davranışta bulunanların tespiti halinde de bu madde hükmü uygulanır (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) ve bu şahıslar hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulur.

Toplu olarak eylemde bulunanlara verilecek cezalar
MADDE 128(1) Koşulara kayıtlarını yaptırdıkları halde toplu olarak ve anlaşmak suretiyle
yarış yerlerine gelmeyen, eyerleme yerlerine ya da ringe geldikten sonra yarışlara katılmayan at
sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörler, biniciler ve seyislere fiile iştiraklerinin tespiti halinde sekiz
yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ve doksan gün süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve (Değişik ibare:RG-23/6/2018-30457) tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten
yasaklama cezası verilir. Ayrıca at sahibine fiile katıldığının tespiti halinde, bütün atları için otuz gün
süreyle koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir. Bu toplu fiil sonucu yarışların yapılmaması
halinde fiilin ağırlık derecesine göre at sahiplerinin at sahibi belgesi, antrenör, binici ve seyislerin
lisansları geçici veya sürekli olarak iptal edilir.

Satış koşusu ile ilgili cezalar
MADDE 129 (1) Satış koşusuna katılan atını kaçıran, alıcıya teslim etmeyen veya dolaylı olarak
kendi atının satışına katıldığı tespit edilen at sahiplerine, at sahibi vekillerine ve antrenörlerine sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası ve otuz gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir. Ayrıca, ata da otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir.

Muayene sonucu alkol (Ek ibare:RG-29/2/2012-28219) ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen
binicilere verilecek cezalar
MADDE 130(1) Yapılan alkol muayenesinde 0.50 promil üzeri alkol tespit edilen biniciler o
gün için ata bindirilmez ve ayrıca iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası verilir.
(2) (Ek:RG-29/2/2012-28219) Binicilerden kan veya idrar veya diğer bir yöntemle yapılan
muayenesinde, uyuşturucu kullandığı tespit edilenlere ilk defasında bir yıl süre ile tribün ve eklentileridışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici olarak yasaklama ve dokuzyüzellidokuz Türk Lirası para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve hizmet sıfatına bakılmaksızın para ve yasaklama cezaları iki katına çıkarılarak uygulanır. Aynı eylemin üçüncü defa tekrar işlenmesi halinde ise bu kişiler hakkında süresiz olarak yasaklama cezası verilir.

Doping fiili ile ilgili cezalar
MADDE 131(1) Atın dopingli olduğunun tespiti halinde doping eylemine katıldığı tespit
edilen at sahipleri, bunların vekilleri ve binicileri ile doping fiiline katıldıkları tespit edilmemiş olsa bile atların bakımı, beslenmesi ve idman işleri ile doğrudan ilgili olan antrenör, seyis ve sair hizmetlilere ilkdefasında bir yıl süre ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici olarak yasaklama ve sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası; ayrıca antrenör, binici, seyis ve sair hizmetlilere aynı süre ile yarışlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten geçici olarak yasaklama cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve hizmet sıfatına bakılmaksızın para ve yasaklama cezaları iki katına çıkarılarak uygulanır. Aynı eylemin üçüncü defa tekrar işlenmesi halinde ise bu kişiler hakkında süresiz olarak yasaklama cezası verilir.
(2) Atın dopingli olduğunun tespiti halinde doping eylemine katılmadığı tespit edilen, ancak
gerekli gözetim ve denetim görevini yerine getirmediği, doping yapılması imkanlarını kolaylaştırdığı
ve bu nedenle yarış dürüstlüğünün bozulmasına sebebiyet verdiğinden at sahipleri, at sahibi vekilleri veya hem at sahipleri hem de at sahibi vekillerine ihtar cezası verilir.
(3) Doping fiiline katıldıkları tespit edilen, koşularda ve yarışlarda görevlendirilen kişiler
hakkında süresiz olarak yasaklama cezası ile sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası uygulanır ve bu kişilerin görevlerine derhal son verilir. Bu kişiler yarış işlerinde bir daha görevlendirilemez.
(4) Doping eylemine at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, dopingli olduğu tespit
edilen at ilk defasında bir yıl süreyle, ikinci defasında iki yıl süreyle, üçüncü defasında süresiz koşulara katılmaktan yasaklanır. İlk kez dopingli olduğu tespit edilen at, kayıtlı olduğu koşudaki birincilik ikramiyesinin üç katı tutarındaki para cezasının at sahibi veya at sahibi vekili tarafından Yarış Müessesesine nakden ve bir defada ödenmesi halinde koşulara katılır. Aynı atta tekrar doping tespit edilmesi veya aynı şahsa ait bir başka atta doping tespiti halinde bu fıkradaki tekerrür hükümleri uygulanır. Atın ilk defa dopingli olarak koşturulması ve para cezası ödemek kaydıyla koşulara katılması konusu atın ilgililerine verilen disiplin cezalarını ortadan kaldırmaz.
(5) (Ek:RG-17/5/2011-27937) Ata verilecek idari yaptırım kararları şüpheli numunenin alındığı
tarihten, kişiler hakkındaki idari yaptırım kararları ise, Yarış Komiserler Kurulunca verilen karar
tarihinden başlar.

Yarışlarda görevlendirilenlere verilecek cezalar
MADDE 132(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yarışlarda görevlendirilen kimseler,
koşulara ait müşterek bahislere iştirak edemezler. Bu yasağa aykırı hareket edenlerle görevlerini
kötüye kullananlara yarış dürüstlüğüne aykırı hileli hareketleri sebebiyle sekiz yüz yetmiş Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, bu kimselerin görevlerine son verilir ve bunlar bir daha yarışlarda
görevlendirilemez.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yarışlarda görevlendirilen kimselerden görevlerini ihmal
edenlere Yüksek Komiserler Kurulu tarafından fiillerinin ağırlık derecesine göre;
a) İhtar,
b) İki yüz on yedi Türk Lirası para cezası,
c) Doksan güne kadar geçici veya süresiz olarak yarışlarla ilgili yerlerde görevden yasaklama
cezası verilir.

Hayvan ıslahına ilişkin cezalar
MADDE 133(1) 23, 24 ve 25 inci madde hükümlerine aykırı olarak yarışlara iştirak eden veya
iştirak etmeye teşebbüs edenlere 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (h) bendindeki ceza
hükümleri uygulanır.

Disiplin cezası verme yetki sınırı ve cezalara itiraz
MADDE 134 (1) Bu Yönetmelikte zikredilen cezalar, 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasında belirtilen yetki sınırları içerisinde, Yarış Komiserler Kurulu veya Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilir.
(2) Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezalara karşı öğrenme tarihinden itibaren on beş gün
içinde Yüksek Komiserler Kuruluna itiraz edilebilir. Yüksek Komiserler Kurulunca itirazen veya ilk
derece olarak verilen cezalar kesindir.

Süresiz ceza alanların lisanslarının iptali
MADDE 135(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslı olarak çalışmak mecburiyetinde
olanlardan süresiz ceza alanların lisansı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir.

Para cezalarının yeniden değerleme oranı
MADDE 136(1) Bu Yönetmelikte yer alan ve 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde
öngörülen miktarlara uygun olarak belirlenen para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen
yeniden değerleme oranlarında artırılarak uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Jokey Kaza ve Yardım Sandığı

Jokey Kaza ve Yardım Sandığının kuruluşu ve idare heyeti
MADDE 137(1) Kazaya uğrayan veya hastalanan jokey ve aprantilerin tedavilerini sağlamak,
sakatlanmaları veya ölümleri halinde bunların kanuni mirasçılarına bu bölümde yazılı şartlar dahilinde yardımda bulunmak, çalışamadıkları dönemde belirli bir ücret ödemek üzere bir Jokey Kaza ve Yardım Sandığı kurulur.
(2) Sandığın idare heyeti Yüksek Komiserler Kuruludur.
(3) Jokey Kaza ve Yardım Sandığı ile ilgili bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konularda karar
almaya Yüksek Komiserler Kurulu yetkilidir.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığının gelirleri
MADDE 138 (1) Jokey Kaza ve Yardım Sandığının gelirleri şunlardır;
a) 32 nci madde ile 107 nci maddede yazılı yardım paraları,
b) 116 ncı maddede yazılı depozito paraları,
c) Bağışlar,
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı paraların işletilmesinden elde edilen kazançlar.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığı paralarının yatırılması ve çekilmesi
MADDE 139(1) Her aya ilişkin Jokey Kaza ve Yardım Sandığı paraları, Yarış Otoritesince tespit
edilen milli bir bankaya, izleyen ayın yedinci gününe kadar Yarış Müessesesince yatırılır.
(2) Bu paralar, Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin tasdiki üzerine çekilip
harcanabilir. Ancak, bu paraların bankalar arası transferi ile aynı bankadaki hesaplar arasında
yapılacak aktarmalar için Kurul kararı gerekmez ve bu işlemler Yarış Otoritesi tarafından yetkili kılınan memur veya memurlar tarafından yapılabilir.
(3) Bu paraların bankaca ödenebilmesi veya bankalar arası transferi ile aynı bankadaki hesaplar
arasında yapılacak aktarmalar için yazılacak talimatların, Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı veya
Başkan Yardımcısı ile birlikte Yarış Otoritesinin imzaya yetkili kılınmış memuru veya memurları
tarafından müştereken imzalanması şarttır.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığından yapılacak ölüm yardımları
MADDE 140(1) Hipodromlarda, koşu sırasında veya yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler
yapılırken, meydana gelen bir kaza sırasında veya bu tip bir kazadan dolayı sonradan öldüğü kaza
tutanağı ile tespit edilen jokeyler ve aprantilerin kanuni mirasçılarına, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit
edilen memur maaş kat sayısının bir milyon iki yüz bin ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda
Türk Lirası ölüm yardımı yapılır. Ayrıca, cenaze masrafları da sandık tarafından karşılanır.

Ölüm yardımının ödenmesi
MADDE 141(1) Ölüm durumunda kanuni mirasçılardan birinin dilekçe ile veraset ilamını ibraz
ederek ölüm yardımını talep etmesi üzerine, Yüksek Komiserler Kurulu kararı ile hak sahiplerine ölüm yardımını almaları için tebligat yapılır ve 140 ıncı maddede belirtilen ölüm yardım parası ödenir.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığından yapılacak geçici sakatlık yardımları
MADDE 142(1) Hipodromlarda, koşu sırasında veya yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler
yapılırken meydana gelen bir kaza sonucunda, sanatlarını geçici olarak yapamayacak duruma düşen jokeyler ve aprantilere süresi bir yılı geçmemek üzere, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen birinci derece devlet memuru harcırahının üç katı miktarında Türk Lirası günlük sakatlık yardımı yapılır. Bir yılı aşan süreler sonunda ise günlük sakatlık yardımı yerine, 143 üncü maddenin ikinci fıkrasında öngörülen tutardaki aylık sakatlık yardımı yapılır.
(2) Kazanın oluşunun kaza tutanağı ve sakatlıkların resmî veya anlaşmalı özel hastane raporu ile
saptanması gerekir. Özel hastanelerle anlaşmalar Yarış Müessesesince yapılır. Bununla ilgili giderler Jokey Kaza ve Yardım Sandığından ödenir.
(3) Yapılacak yardıma karşılık olarak, Jokey Kaza ve Yardım Sandığı için hipodrom
müdürlüklerinde biriken paralardan, bu paralar yetmediği takdirde yarış gelirlerinden hipodrom
müdürlüklerince ilgiliye avans verilir.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığından yapılacak daimi sakatlık yardımı
MADDE 143(1) Hipodromlarda koşu sırasında veya yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler
yapılırken meydana gelen bir kaza sonucunda, sanatlarını bir daha yapamayacak derecede sakat
kaldıkları tam teşekküllü resmi veya anlaşmalı özel hastane raporu ile saptanan jokeyler ve
aprantilere, bir defaya mahsus olmak üzere, memur maaş kat sayısının dokuz yüz bin ile çarpımı
sonucu elde edilecek miktarda Türk Lirası daimi sakatlık yardımı yapılır.
(2) Sakat kaldıkları tam teşekküllü resmi veya anlaşmalı özel hastane raporu ile saptanan
jokeyler ve aprantilere, on altı yaşından büyükler için tespit edilen aylık asgari brüt ücretin iki katı
tutarında aylık sakatlık yardımı yapılır.
(3) Daimi veya geçici sakatlık yardımı alanlardan geçirdikleri bu kazaya bağlı olarak öldükleri
doktor raporu ile tespit edilen jokeyler ve aprantilerin kanuni mirasçılarına, bu Yönetmeliğin 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

Muhtaçlık yardımı
MADDE 144(1) Muhtaç durumda olan ve sanatlarını icra edemeyen jokeyler ve aprantilerin
yirmi yıl süre içerisinde en az bin defa koşularda at bindiğini Yarış Müessesesinden; muhtaç durumda olduklarını yetkili mercilerden ve herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan yardım almadıklarını her yıl belgelendirmeleri kaydıyla on altı yaşından büyükler için tespit edilen aylık asgari ücretin iki katı tutarında aylık muhtaçlık yardımı yapılır.
(2) 1/1/1995 tarihinden önce jokey veya apranti olanlara, en az yedi yüz elli defa koşularda at
binmiş olmaları kaydıyla birinci fıkra hükümleri uygulanır.
(3) (Değişik:RG-23/6/2018-30457) Kadın jokey veya kadın aprantiler ile antrenör lisansı vizeli
olan kadın jokey veya kadın aprantiler için birinci ve ikinci fıkralarda yer alan koşu sayılarının yüzde
ellisi aranır.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığından yararlanmayacak olanlar
MADDE 145 – (Mülga:RG-23/6/2018-30457)

Jokey Kaza ve Yardım Sandığından yararlanacak olanlar
MADDE 146(1) Jokey Kaza ve Yardım Sandığından;
a) Lisanslı jokey ve aprantiler,
b) Bakanlıktan izin alınmak kaydı ile yapılan mahalli koşularda at binen lisanslı jokey ve
aprantiler yararlanabilir.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığının giderleri
MADDE 147(1) Jokey Kaza ve Yardım Sandığının giderleri;
a) 140, 141, 142, 143 ve 144 üncü maddelerde öngörülen yardım ve tedavi masrafları,
b) Jokeyler ve aprantilere görevleriyle ilgili kazalardan dolayı resmi veya anlaşmalı özel
hastanelerde yapılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan tedavi ve ilaç giderleri ile hastanede yattıkları süre için ödenecek hastane ve refakatçi giderleri,
c) Jokeyler ve aprantiler kurs ve eğitim giderleri ile bunlara ilişkin harcamalar,
bileşenlerinden oluşur ve bu yerlere sarf edilir veya Yarış Müessesine sarf ettirilir.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığı hesaplarının denetlenmesi
MADDE 148(1) Yüksek Komiserler Kurulu, senede bir defa Jokey Kaza ve Yardım Sandığının
hesap durumunu bir raporla Yarış Otoritesinin onayına sunar. Jokey Kaza ve Yardım Sandığı hesap ve işlemleri Yarış Otoritesi tarafından denetlenir.

Jokey Kaza ve Yardım Sandığına ait paradan borç verilmesi ve özel hesaba para aktarılması
MADDE 149(1) Yarış Müessesesi mali yönden nakit akışında sıkışıklık yaşandığını ifade
ederek Yarış Otoritesinden 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Jokey Kaza Yardım Sandığı hesabından borç para verilmesini talep edebilir. Yarış Otoritesi yapılan değerlendirme sonucu taleple ilgili müspet veya menfi kararını otuz gün içinde bildirir. Söz konusu karar kesindir; karara itiraz edilemez. Aynı gerekçeyle yeniden para talep edilebilmesi için aradan en az bir mali yılın geçmişolması gerekir.
(2) Yarış Otoritesi 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Jokey Kaza Yardım Sandığındaki
parayı tamamen veya kısmen mezkur Kanunun ek 1 inci madde hükmü uyarınca oluşturulan özel
hesaba aktarabilir.
(3) Yarış Otoritesi, 6132 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca oluşturulan hesaptaki
paranın yarış ikramiyelerinin açığını karşılayamayacak duruma düşmesi veya hesapta para
bulunmaması durumunda Jokey Kaza Yardım Sandığı hesabında bulunan paranın tamamını veya belli bir kısmını mezkur madde uyarınca oluşturulan hesaba aktarabilir.

Yol giderleri
MADDE 150 (1) Yol giderleri; yevmiyeler ve refakatçi giderleri ile hastanın en yakın resmi
sağlık kurumunca tedavisi mümkün olmayıp başka bir yerdeki resmi tedavi kurumlarına gönderilmesi gerekli olarak hasta sevk kağıdında belirtilmesi halinde yapılacak yol giderleri ve yevmiyeler her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına ilişkin tebliğ esaslarına göre ödenir.

ONUNCU BÖLÜM

Sponsorluk

Sponsorluk başvurusu ve sözleşmesi
MADDE 151(1) Yarış Müessesesi, yıllık yarış programlarında bulunan koşulara sponsorluk
kabulünde Yarış Otoritesince yetkili kılınmıştır. Uygulama durumuna göre sponsorluk şartları ile ilgili
gerekli görülen hususlar, her yıl yarış programının genel hükümlerinde gösterilir.
(2) Aynı veya farklı günlerde bir veya birden fazla koşuya ayni veya nakdi destek vermek
suretiyle sponsor olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Yarış Müessesesine başvurabilir.
(3) (Değişik:RG-29/2/2012-28219) Yarış Müessesesi başvuruyu inceler ve sponsorluk
müessesesinin yarışçılığa destek olacağı kanaatine ulaşır ise uygun gördüğü talepleri Yüksek
Komiserler Kuruluna bildirir. Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kabul edilen talepler için gerekli
izinler verilir ve uygun düzenlemeler yapılır.
(4) Yarış Müessesesi ile sponsorlar arasında tarafların hak ve yükümlülükleri, sponsorluğun
konusu ve süresi, nakdi sponsorlukta Yarış Müessesesi tarafından uygun görülen bedel; ayni
sponsorlukta ise, sponsor tarafından temin edilecek ürünün yaklaşık maliyetini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur.
(5) Organizasyon veya tesislerle ilgili olarak birden fazla sponsorla sözleşme yapılabilir. Bu
durumda Yarış Müessesesi, sponsorlar arasında koordinasyon ve uyumu sağlayıcı gerekli tüm
tedbirleri alır.

Sponsorluk tanıtımı
MADDE 152(1) Sponsorlara, koşu sponsorluğu karşılığında, Yarış Müessesesi tarafından
uygun görülen mecralarda her türlü isim, tanıtım ve gerektiğinde yayın hakları ayrı ayrı veya bir paket şeklinde verilebilir.
(2) Gazi, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet, Başbakanlık, (Değişik
ibare:RG-29/2/2012-28219) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri koşuları hariç olmak üzere isimli, isimsiz bütün koşularda, sponsorlar adlarını kullanabilir.
(3) Sponsor olunan koşularda kazananlara Yarış Müessesesince kupa, şilt veya plaket
verilebileceği gibi sponsorlarca da kupa, şilt veya plaket verilebilir.
(4) Sponsorların, sponsor oldukları koşu seremonilerine ait görüntüleri ve filmleri kendi
tanıtımlarında kullanmalarına izin verilebilir.
(5) Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep ve
cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.

Sponsorluk bedelinin ödenmesi
MADDE 153(1) Koşu sponsorluklarında, sponsor firma tarafından at sahiplerine dağıtılacak
meblağ ile Yarış Müessesesine verilecek mecra kullanım bedelinden oluşan nakdi veya ayni bedeli,
yetiştiricilik primi hariç o koşu veya koşularda verilecek toplam ikramiyenin % 20’sinden aşağı olamaz.Yarış Müessesesi gelen teklifi değerlendirerek, brüt rakamı belirler.
(2) Yabancı para olarak verilmek istenen sponsorluklarda, sponsorluk bedelinin yabancı para
karşılığı tespit edilirken, teklif tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru dikkate
alınarak asgari % 20 şartını oluşturacak şekilde firmadan teklif alınır. Sponsorluk bedelinin Yarış
Müessesesi ve at sahipleri tarafından tahsil edilmesinde, sponsor tarafından ödemenin
gerçekleştirileceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak
hesaplanır.
(3) Sponsorlar tarafından, yıllık yarış programında olmayan ilave bir koşu yapılması talep
edildiği takdirde, bu koşunun ikramiyesinin en az emsali mevcut bir koşunun ikramiyesi tutarında
veya bu tutarın % 10 fazlası miktarında olması zorunludur. Bu konudaki nihai değerlendirme Yarış
Müessesesi tarafından yapılır. İlave olarak konulacak koşulara sponsorluk talebinin değerlendirilmesi için, talebin Yarış Otoritesinin onayına imkan verecek yeterli bir zaman içerisinde yapılması zorunludur.
(4) Sponsorlar adına yapılacak koşularda, Yarış Müessesesi tarafından onaylanan sponsorluk
bedelinin at sahiplerine dağıtılacak kısmı, yıllık yarış programında ilan edilen ikramiyelere ilave olarak,sponsor tarafından, dereceye giren at sahiplerine gider makbuzu karşılığında, stopajı kesildiktensonra dağıtılır. (Mülga cümle:RG-23/6/2018-30457) (…)
(5) Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı sponsorlar adına yapılacak koşularda, sponsorluk
bedelinin at sahiplerine dağıtılacak kısmı, Yarış Müessesesince tahsil edilerek firma adına gider
makbuzu karşılığında stopaj kesintisi sonrasında dereceye giren at sahiplerine dağıtılır.
(6) Sponsor, sponsorluk paketi kapsamında, Yarış Müessesesi mecralarının kullanımına
istinaden gerçekleştireceği ödemeyi Yarış Müessesesine fatura karşılığı yapar.
(7) Koşu sponsorluğu paketi kapsamında tahsil edilecek mecra kullanım bedelleri net tutarlar
olup, katma değer vergisi ve diğer oluşabilecek vergiler bu tutara ilave edilir.
(8) Sponsorluk mecra kullanım bedeli olarak tahsil edilen tutarlar yarış geliri hesabına aktarılır.

Sponsorlukla ilgili diğer hükümler
MADDE 154(1) Yarış tesislerinden, Yarış Müessesesince uygun görülen mecraların yapım,
bakım ve onarımı sponsor tarafından yapılabilir.
(2) Sponsorların yapacakları sosyal faaliyetlere ve ilanlara yarış günü neşredilen resmi yarış
programında yer verilebileceği gibi koşunun yapıldığı gün sponsorlarca hazırlanan ilanlar, Yarış
Müessesesinin onayından geçtikten sonra hipodrom dahilinde ve uygun göreceği yerlerde yarış günü boyunca kullanılabilir.
(3) Haşa bezi üzerine sponsor firmanın tanıtımı ile ilgili yazı ve işaretlerin konulması, Yarış
Müessesesinin onayına tabidir.
(4) Yarış Müessesesi, sponsor firmaya verilen hizmetlerden dolayı ayrıca bir ücret talep
edebilir. Yarış Müessesesi, adına koşu yapılacak sponsorlar ile bu Yönetmeliğe uygun sözleşme
yapmaya yetkilidir.
(5) Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin, bu Yönetmelik ve mevcut mevzuata uygun şekilde
gerçekleştirilmesinden, Yarış Müessesesi ve sponsor müştereken ve müteselsilen sorumludur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

At sahibi belgesi alacak kişilerde aranacak nitelikler
MADDE 155(1) At sahibi belgesi alacak kişilerin aşağıda yazılı nitelikleri taşımaları gerekir:
a) Reşit olmak,
b) Bir mahkeme ilamıyla medeni hakları kullanma ehliyeti kısıtlanmış veya meslek ve sanat
icrasından veyahut kamu hizmetlerinden yasaklanmış bulunmamak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alan
Yarış Müessesesi personeli, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Yüksek Komiserler
Kurulu Çalışma Ofisleri, Bakanlıkça doping ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen referans ya da akredite laboratuvarları ve yarış sezonlarında görevlendirilen kişiler ile jokey, apranti veya bunların eşi olmamak.
(2) Yarış müessesesi tarafından; at yetiştiriciliği ve sahipliği ile ilgili, hipodromların bulunduğu
ve yarış müessesince resmi yarışların yapıldığı tüm şehirlerde şube veya temsilcilikleri bulunan ve
bütün yarışçılık unsurlarını bünyesinde barındıran derneklerden birinden at sahibi belgesi
müracaatında bulunan kişi hakkında olumlu görüş istenir.

At sahibi belgesi alacak kişilerde aranacak şartlar
MADDE 156(1) 155 inci maddede yazılı nitelikler ile aşağıdaki şartları taşıyanlara at sahibi
belgesi verilir:
a) Yarış Müessesesinden iki üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından
takdim edilmiş bulunmak,
b) Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi imkanlara
sahip olmak ve bunları Yarış Müessesesince belirlenen esaslara uygun olarak belgelemek,
c) Ortak at koşturmak için noter tarafından onaylanmış at sahibi belgesine sahip olan ortaklar
arasında düzenlenen sözleşme veya muvafakatnameyi Yarış Müessesesine tescil ettirmiş olmak,
ç) Üzerine kayıtlı at olduğunu gösterir belgeyi beyan etmek,
d) Yarış müessesesi tarafından istenilen diğer belgeleri temin etmek.

At sahibi belgesinin geri alınması
MADDE 157 – (Değişik:RG-29/2/2012-28219)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi belgesi alanların bu belgeleri;
a) 155 ve 156 ncı maddelerde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının
anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması,
b) At sahibi belgesinin alınmasından itibaren beş yıllık süre içerisinde üzerine kayıtlı at olmadığı
tespit edilmesi,
c) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza
süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması,
ç) At sahibi ve vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması,
durumunda Yarış Müessesesinin teklifi ve Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ile iptal edilir ve
geri alınır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 155 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde
belirtilen kişilerin herhangi bir şekilde at sahibi belgesine sahip olduklarının tespiti durumunda, 155
inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen bu durumları devam ettiği sürece at sahibi
belgeleri geçici olarak askıya alınır. Durumlarında bir değişiklik olduğu takdirde, talepleri
doğrultusunda durumlarının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olduğu anlaşılan kişilerin at
sahibi belgeleri kendilerine iade edilir.

Gerçek dışı takdim ve at sahibi vekilliği
MADDE 158(1) Bu Yönetmelikte belirtilen at sahibi belgesinin verilmesine engel olan
hallerden herhangi birinin varlığını bildiği halde, bunun aksini belirterek at sahibini Yarış
Müessesesine takdim eden şahısların bu ve daha sonraki takdimleri kabul edilmez.
(2) 155 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşıyan şahısların,
156 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki belgeleri ibraz ederek başvuranlardan Yarış
Müessesesince uygun görülenlere at sahibi vekili belgesi verilebilir.
(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre at sahibi vekili belgesi alanların bu belgeleri;
a) 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen nitelik ve
şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması,
b) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre, ceza
süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici veya süresiz disiplin cezası almış olması,
c) At sahibi vekili belgesinin başkalarına kullandırıldığının tespit edilmiş olması,
durumunda Yarış Müessesesinin teklifi ve Yüksek Komiserler Kurulunun kararı ile iptal edilir ve
geri alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 159 (1) Aşağıda sayılan yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 30/7/1968 tarihli ve 12963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jokey Klüp Merkez, Matbaa ve
Hipodromların Murakabesine Ait Yönetmelik,
b) 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenörler, Biniciler ve
Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik,
c) 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doping Muayene Yönetmeliği,
ç) 8/11/2007 tarihli ve 26694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yarış Atı Sahipleri ve
Vekillerine İlişkin Yönetmelik.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1(1) 7/11/2003 tarihi ve öncesinde apranti lisansına sahip olanların jokey
olabilmeleri için elliden fazla koşu kazanmış olmaları gerekir.
(2) 7/11/2003 tarihinden sonra ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce apranti lisansına
sahip olanların jokey olabilmek için aranan yüzden fazla koşu kazanma şartının uygulanmasına devamolunur.
(3) 22 nci maddenin beşinci fıkrası, 26 ncı maddenin ikinci fıkrası, 64 üncü maddenin ikinci
fıkrası hükümleri hakkında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçerli olan ilgili tüzük ve
yönetmeliklerin ilgili maddelerinin uygulanmasına 1/1/2012 tarihine kadar devam edilir.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçerli olan sıklet cetvellerinin uygulanmasına
1/1/2012 tarihine kadar devam edilir.

Mevcut üyeler
GEÇİCİ MADDE 2 (1) Mevcut Yüksek Komiserler Kurulu üyelerinin üyelikleri atanma
sürelerinin bitimine kadar devam eder.
(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte halen görevde bulunan Yüksek Komiserler Kurulu
Genel Sekreterinin, Genel Sekreterlik görevi sona erer. Bakan tarafından üyeleri arasından bir Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısı görevlendirilir.

Mevcut lisans, forma, at kirası ve antrenör sözleşmeleri
GEÇİCİ MADDE 3(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Mevcut olan antrenör, jokey, apranti, amatör binici ve seyislerin lisansları vize sonuna kadar
geçerlidir.
b) Tescil edilmiş formaların kullanımına devam edilir.
c) Yapılan atların kiralanmasına ilişkin sözleşmeler geçerli olup bu sözleşmelere istinaden at
koşturulabilir. Ancak bu kira sözleşmelerinin süresinin bitiminde sözleşme süresi yeniden uzatılamaz,yeni bir kira sözleşmesine dayalı olarak at koşturulamaz. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219) 19/4/2011 tarihinden önce noterde yapılmış olan kira sözleşmelerinin süreli ve at isimlerinin belirtilmiş olması durumunda kira sözleşmesinde belirtilen süre sonuna kadar ve sadece sözleşmede yazılı at veya atlar için kira sözleşmeleri geçerlidir. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219) Ancak sözleşmenin süresiz olması ve at isminin belirtilmemiş olması durumunda ise, 19/4/2011 tarihinden önce doğan atlar kira sözleşmesine istinaden koşturulabilir. (Ek cümle:RG-29/2/2012-28219) Bu tarihten sonra doğan atlar ise koşturulamaz.
ç) Düzenlenmiş antrenörlük sözleşmeleri geçerlidir. Ancak bu sözleşmelerin süresinin
uzatılması durumunda 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasındaki oranlar dikkate alınır.

2011 at yarışları programı
GEÇİCİ MADDE 4(1) 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan At Yarışları Tüzüğü hükümleri uyarınca yürürlüğe konulan 2011 Yılı At Yarışları programı
geçerlidir.

Ortak at koşturma
GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek:RG-17/5/2011-27937)
(1) 19/7/2011 tarihine kadar; bu maddenin yayımı tarihinden önceki tarihli noterce onaylanmış
muvafakatnameye sahip olmak koşulu ile ortak at koşmak isteyenler hakkında 156 ncı maddenin
birinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 160(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 161(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-29/2/2012-28219) Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
(1) 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin başlığı ‘’Koşuların ve yarış yerleri ile tesislerin düzen ve disiplinini bozanlara verilecek cezalar’’ ikenYönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir
(2) 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 36 ncı
maddesinin başlığı ‘‘Atın kiralanması ve at sahibi belgesi’’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) 23/6/2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin 51
inci maddesinin başlığı ‘‘Koşu sonuçlarının ilanı’’ iken Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.